Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kierunki planowanych zmian Statutu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

27.10.2004

W dniach 18 i 19 stycznia 2004 roku w Konstancinie-Jeziornie odbyły się seminarium pt. "Przepisy prawne dotyczące niepełnosprawnych a polityka Unii Europejskiej" poprowadzone przez przedstawicieli Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum, EDF) oraz I Kongres Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Kongres przyjął kierunki zmian Statutu PFON, które będą podstawą prac komisji statutowej. Kierunki te zostaną wzbogacone wnioskami i propozycjami stowarzyszeń oraz osób zainteresowanych dobrym funkcjonowaniem PFON-u. Można je przesyłać na adres:
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,
ul. Konwiktorska 7, Warszawa
tel.: 0*22 635 34 77
e-mail: biuro@pfon.org.pl

Kongres uznał, że są potrzebne poprawki statutu w następujących dziedzinach:

 • w zakresie rozszerzenia liczby stowarzyszeń wchodzących w skład PFON, 
 • w zakresie zróżnicowania członkostwa PFON, 
 • w zakresie zmian zasad wyłaniania władz PFON.

Według ustaleń Kongresu, zmiany Statutu PFON-u nie mogą naruszać pryncypiów, które przyjęto przy jego tworzeniu. Do pryncypiów tych należą:

 • W skład PFON-u mogą wchodzić wyłącznie stowarzyszenia osób niepełnosprawnych oraz rodziców osób niepełnosprawnych, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są zdolne do samoreprezentacji. Celem tego założenia jest zachowanie podmiotowości osób niepełnosprawnych. Tylko osoby niepełnosprawne i rodzice osób niepełnosprawnych, jeżeli nie są one zdolne do samoreprezentacji mają głos decydujący we własnych sprawach. Oznacza to, że do PFON-u, z głosem decydującym, nie mogą - nie umniejszając w niczym ich wartości i zasług - należeć stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 • Do PFON-u, z głosem decydującym, mogą należeć stowarzyszenia działające legalnie, zarejestrowane w Krajowym Sądzie Rejestrowym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że nie wszystkie organizacje mogą być zwyczajnymi członkami PFON-u. Nie wszystkie, bowiem spełniają ten warunek. Dlatego np. fundacje nie mogą być zwyczajnymi członkami PFON-u, ponieważ działają one na podstawie odrębnej ustawy, jaką jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami); 
 • Stowarzyszenia należące do PFON-u na prawach pełnego członkostwa muszą spełniać kryteria przyjęte przez Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych, tj.: większość (więcej niż 50%) ich członków stanowią osoby niepełnosprawne i w skład ich władz statutowych wchodzi większość (więcej niż 50%) osób niepełnosprawnych.

Ze względów praktycznych, a nie merytorycznych, Kongres utrzymał zasadę, że do PFON-u mogą należeć duże stowarzyszenia. W Polsce działa wielka liczba małych stowarzyszeń osób niepełnosprawnych lub rodziców, gdy nie ma możliwości samoreprezentacji. Gdyby wszystkie one stały się zwyczajnymi członkami - PFON stałoby się związkiem mało operatywnym, trwoniącym siły na przewlekające się dyskusje i uzgodnienia. Proces podejmowania decyzji w takim związku byłby nieefektywny.
Komisja statutowa powołana przez Kongres zobowiązana jest do kierowania się tymi zasadami i do realizacji wyżej wymienionych kierunków zmian.
 

 1. W zakresie rozszerzenia liczby stowarzyszeń tworzących PFON
  Kongres przyjął, że zwyczajnymi członkami PFON-u mogą być:
  • stowarzyszenia, które mają charakter ogólnopolski i posiadają jednostki organizacyjne przynajmniej w dziewięciu województwach, lub mają charakter ogólnopolski i zrzeszają przynajmniej 600 osób niepełnosprawnych albo rodziców osób niepełnosprawnych, lub stanowią porozumienie przynajmniej trzech mniejszych stowarzyszeń o charakterze ogólnopolskim, które łącznie zrzeszają przynajmniej 1200 członków. 
  • Zwyczajnym członkiem PFON może być również wojewódzki związek stowarzyszeń osób niepełnosprawnych np. wojewódzki sejmik, jeżeli w jego skład wchodzi przynajmniej 50% stowarzyszeń spełniających warunki przynależności do PFON-u. 
   Są to kierunkowe ustalenia. Komisja statutowa rozpatrzy możliwie wszystkie uwarunkowania proponowanych rozwiązań oraz wnioski i propozycje, które zostaną jej zgłoszone i wypracuje odpowiednie zapisy statutowe. Staną się one prawem po ich uchwaleniu przez II Kongres Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. 
 2. W zakresie zróżnicowania członkostwa PFON
  Kongres uznał, że należy zróżnicować rodzaje członkostwa. Są bowiem stowarzyszenia, które nie spełniają wszystkich kryteriów stawianych zwyczajnym członkom PFON, a chcą z nim współdziałać w realizacji wspólnych celów. Przyjęto, że w Statucie należy przewidzieć trzy rodzaje członkostwa, tj.: członków zwyczajnych, członków współdziałających i członków wspierających.
  Szczegółowe zapisy, które staną się przedmiotem dyskusji II Kongresu PFON wypracuje komisja statutowa.
   
 3. W zakresie zmian zasad wyłaniania władz PFON
  Kongres uznał, że przyjęte, jako tymczasowe, zasady wyłaniania władz PFON spełniły swoją rolę. PFON powstało i rozpoczęło działalność. Można więc zliberalizować zasady wyłaniania jego władz statutowych.
  Przyjęto, że Kongres PFON składać się będzie ze stałej liczby delegatów. W skład Kongresu będzie wchodziła równa liczba delegatów reprezentująca zwyczajnych członków PFON. Liczba ta będzie ulegała zmniejszaniu w miarę wzrastania liczby zwyczajnych członków PFON.
  Zasadniczym zmianom ulegną zasady powoływania Zarządu PFON. Każde ze stowarzyszeń, zwyczajnych członków PFON-u, zgłaszać będzie do Zarządu równą liczbę kandydatów. Kongres spośród tych kandydatów, w głosowaniu tajnym, wybierze Zarząd PFON.
  Kierując się tymi założeniami, ordynację wyborczą do Zarządu PFON-u wypracuje komisja statutowa i włączy ją do Statutu PFON-u.
  Całość zmian Statutu będzie przedmiotem obrad i decyzji II Kongresu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Na Kongresie dokonano także wyboru pierwszych władz PFON. W wyniku wyborów do Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych weszli: 

 • Prezes- Krystyna Mrugalska, reprezentująca rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną; 
 • pierwszy Wiceprezes- Bogdan Szczepankowski, reprezentujący niepełnosprawność słuchową; 
 • drugi Wiceprezes- Andrzej Szałach, reprezentujący niepełnosprawność ruchową; 
 • Sekretarz- Anna Rozborska, reprezentująca niepełnosprawność wzrokową; 
 • Skarbnik- Dariusz Majorek, reprezentujący niepełnosprawność wzrokową.

Komisję Rewizyjną Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych tworzą:

 • Barbara Jaskierska - Przewodnicząca, reprezentująca rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną; 
 • Maria Ferdynus reprezentująca niepełnosprawność wzrokową; 
 • Małgorzata Koter-Mórgowska reprezentująca niepełnosprawność ruchową; 
 • Zofia Pakuła reprezentująca rodziców osób z niepełnosprawnośią intelektualną; 
 • Krzysztof Kowal reprezentujący niepełnosprawność słuchową.

Więcej informacji o Kongresie:

Uchwała programowa I Kongresu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Informacja pokongresowa PFON-u (18-19 stycznia 2004 r.)

Źródło: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas