Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a podjęcie nauki przez rodzica

11.09.2019
Autor: M.

Zrezygnowałam z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, otrzymuję z tego tytułu wynagrodzenie ok. 1400 zł. Czy nie utracę tego świadczenia gdy podejmę naukę w szkole medycznej na kierunku technik masażysta (policealna) - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawodawczego - dzienne i będę otrzymywać stypendium za dobre wyniki. Informuję, że zajmuję się dzieckiem 17 lat (cewnikowanie, dojazd do placówki szkolnej, kontrole lekarskie, rehabilitacja). Boję się, że mogę mieć z tego tytułu nieprzyjemności np. utratę świadczenia (bo będę chodzić do szkoły i uzyskiwać stypendium) lub nieprzyjęcie do szkoły (bo pobieram świadczenie z tytułu opieki nad dzieckiem niepełn.). Czy takie 2 ewentualności wchodzą w grę. Czy są jakieś przepisy prawne? Proszę o odpowiedź. Aktualnie nikt nie jest w stanie udzielić mi odpowiedzi. Jestem odsyłana.

Szanowna Pani,

zgodnie z art.  17.  ustawy o świadczeniach rodzinnych

  1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 6 w/w ustawy - zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

  1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Najważniejszą kwestią w Pani wypadku - może być uznanie przez urzędników, iż w związku z podjęciem przez Panią nauki (w szczególności w systemie dziennym) zaprzestała Pani opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, co mogłoby doprowadzić do wydania decyzji odmawiającej Pani prawa do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Wydaje się, że warto przed podjęciem decyzji omówić sprawę z pracownikami wydziału świadczeń rodzinnych.

Odnośnie przyjęcia Pani do szkoły, to nie spodziewam się, aby przesłanką negatywną przyjęcia było pobieranie przez Panią świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas