Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wydanie legitymacji osobie z niepełnosprawnością

23.08.2019
Autor: D.

Witam! Mój brat jest od urodzenia niepełnosprawny, porażenie mózgowe. Stan jego zdrowia się pogarsza. W 1992 ZUS przyznał mu rentę socjalną na czas nieokreślony, którą pobiera do dzisiaj oraz zasiłek opiekuńczy, wówczas z ZUS-u. Dzisiaj z opieki socjalnej. Czy jest on w świetle prawa osobą niepełnosprawną? Na jaki akt prawny można się powołać, zaznaczam, że przepisy zmieniły się sto razy i nikt nie chce mu wydać legitymacji niepełnosprawnego. Od paru lat nie wychodzi w ogóle z domu, odkąd mama zachorowala i jest też niepełnosprawna.

Szanowna Pani,

zgodnie z art.  62. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – (1.)  Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.

2.  Orzeczenie o zaliczeniu do:

  1. I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  3. III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Natomiast zgodnie z art.  5a. w/w ustawy (1.)  Osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia, o których mowa w art. 5, mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

2.  W postępowaniu w sprawach, o których mowa w ust. 1, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie, w którym:

  1. stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 5 i 62;
  2. wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3, ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ma prawo żądać od właściwych organów rentowych udostępnienia kopii orzeczeń, o których mowa w ust. 1, a organy te są obowiązane do ich udostępniania.

4.  Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 2, nie służy odwołanie

Ponadto zgodnie z art.  6ca.  wskazanej ustawy - powiatowy zespół, na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy w budynku, w którym mieszkasz, przydałaby się winda?

Biuletyn

Wspierają nas