Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zniżka 37 proc. w transporcie

13.08.2019
Autor: T.

Wydajemy dla emerytów i rencistów zaświadczenie na zniżkę 37%, mam zastrzeżenie co do wieku rencistów np. 20 - 30 lat oraz osoby pobierające z ZUS zasiłki socjalne. Uważam, że nie powinniśmy wydawać ludziom młodym. Dlaczego mamy wydawać policjantom, wojskowym czy nauczycielom, mają swój resort. Proszę o prawną interpretację.

Szanowna Pani,

W tej kwestii odsyłam Panią do uregulowań ustawowych.

Kwestię ulg w przejazdach reguluje m. in. ustawa z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 295).

Zgodnie z jej zapisami, ilekroć w ustawie jest mowa o:

  1. osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji - należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy;
  2. dzieciach i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia;
  3. opiekunach lub przewodnikach - należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej - osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika.        

Domyślam się, że jako organizacja wystawiacie Państwo zaświadczenia w związku ze zniżką na przejazdy kolejowe „jeżeli jesteś emerytem, rencistą masz prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% w 2. klasie wszystkich kategorii pociągów „PKP Intercity” S.A. w komunikacji krajowej. Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m. in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) okazywanego wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Prezentuję link, który zawiera zestawienie informacji o ulgowych przejazdach pociągami PKP IC. Link ten może być Pani pomocny przy ustalaniu komu przysługuje ulga oraz przy wydawaniu przez Pani instytucję zaświadczenia.

Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie stosuje się do komunikacji miejskiej. W komunikacji miejskiej to samorząd lokalny określa, jak wygląda kwestia uprawnień do ulg.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas