Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jedno czy dwa oddzielne gospodarstwa domowe?

13.08.2019
Autor: Z.

Czy GOPS może połączyć mój dochód z dochodem mojej niepełnosprawnej matki (91 lat), której jestem jedynym opiekunem, tłumacząc ten fakt niemożliwością prowadzenia przez nią samodzielnego gospodarstwa domowego. Matka wymaga całodobowej opieki. Oboje posiadamy oddzielne meldunki i prowadzimy oddzielne gospodarstwa domowe. Matka otrzymuje swoją emeryturę, a ja swoją. Z racji opieki przebywam u niej i czynię swą powinność. GOPS postanowił, że prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe i połączył nasze dochody. Tym sposobem wzrosła odpłatność za świadczone przez nich usługi opiekuńcze ponad dwa razy. Bardzo proszę o odpowiedź.

Szanowny Panie,

fakt, czy ktoś prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, ma wpływ na to, jak zostanie określone kryterium dochodowe, od którego zależy m.in. odpłatność za usługi opiekuńcze. Wynika to z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Istnieje często problem ze stwierdzeniem, czy ktoś prowadzi wspólnie z kimś bądź samodzielne gospodarstwo domowe.

Na przykład, w uzasadnieniu do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21.12.2010 r. (sygn. akt II SA/Lu 664/10) sąd stwierdził, iż przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie określonych osób, ale związane z tym wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych, w tym wzajemną ścisłą współpracę w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi, a wszystko to dodatkowo uzupełnione powinno być cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują.

Inaczej na sprawę spojrzał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 19 lutego 2009 r. (sygn. III SA/Kr 864/08) stwierdzając, że rozstrzygnięcie, czy osoba jest samotnie gospodarującą, czy funkcjonuje jako osoba w rodzinie, nie powinno poprzestawać na ustaleniu przez organ, że mieszkanie składa się z jednego pokoju i kuchni oraz że znajdują się w nim pojedyncze sprzęty związane z gospodarowaniem. Wspólne bowiem korzystanie z tych samych urządzeń i sprzętów nie zawsze przesądza o tym, że osoby wspólnie gospodarują.

Często to pracownik wydając decyzję administracyjną stwierdza, czy dana osoba prowadzi samodzielne gospodarstwo lub nie, i to on powinien zebrać niezbędne informacje, aby móc prawidłowo określić stan faktyczny. Jeżeli w decyzji błędnie ustalono, że prowadzicie Państwo wspólne gospodarstwo, można złożyć stosowne odwołanie, zgodnie z pouczeniem, które powinno znajdować się na decyzji.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Co sądzisz o proponowanych przez rząd zmianach w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Biuletyn

Wspierają nas