Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy się świadczenie pielęgnacyjne?

13.08.2019
Autor: M.

Czy na dziecko 5 lat z diagnozą zespołu Aspergera (spektrum autyzmu) należy się świadczenie pielęgnacyjne? W orzeczeniu o niepełnosprawności przyznano mi tylko pkt.8. Czy z aktów prawnych wynika, aby każdorazowo uznać pkt.7 i 8, który wymaga stałej opieki przy tej jednostce chorobowej czy też nie. Pytam, bo nie wiem czy warto odwoływać się do sądu?

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z powyższego wynika, iż konieczne jest w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia, która ma orzeczenie o niepełnosprawności, aby orzeczenie zawierało łącznie wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (czyli pkt 7 i 8 WYMAGA).

Przyznanie punktu 7 i 8 „Wymaga”, uzależnione jest od oceny przez zespół orzeczniczy czy zachodzą przesłanki do ich przyznania łącznie (nie zaś od samego rodzaju niepełnosprawności). Sprawy w tym zakresie mają charakter indywidulany i zależą od stanu zdrowia dziecka. Dokumentacja medyczna powinna odpowiednio wskazywać i uzasadnić konieczność przyznania punktu 7 i 8.

Jeżeli nie zgadza się Pani z treścią orzeczenia, jest możliwość złożenia odwołania. Może być przydatny wtedy bezpośredni kontakt z prawnikiem. Podaję kontakt w ramach nieodpłatnych porad prawnych.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

Prawy panel

Sonda

Co zapamiętałaś/-eś z ostatniej komisji orzekającej o niepełnosprawności – Twojej lub Twojego dziecka?

Biuletyn

Wspierają nas