Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zatrudnienie niepełnosprawnego nauczyciela w dwóch placówkach

22.06.2019
Autor: K.

Jestem nauczycielem z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Mam niedowład nóg i trudności w poruszaniu się. Od [do wiad. red.] dyrektor chce uzupełnić mi etat w innej szkole. Obawiam się, że będzie to dla mnie barierą trudną do pokonania. Czy jest możliwość, abym mógł ubiegać się o zatrudnienie w dotychczasowym zakładzie pracy, w miejscu zamieszkania. Na pełny etat zatrudniony jest nauczyciel, który nie chce wyrazić zgody na pracę na zasadach takich jak ja. Jestem obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia i prawdopodobnie dlatego nie miałem szansy wyboru. Ww. osoba dojeżdża z miejscowości, do której ja miałbym dojeżdżać.

Szanowny Panie,

kwestia miejsca pracy (jedna czy dwie placówki) zależy tak naprawdę od osobistych ustaleń z pracodawcą. Nie ma natomiast żadnych przeciwwskazań lub nakazów co do pracy przez nauczyciela będącego osobą z niepełnosprawnością w dwóch czy w jednej placówce. Pewnym ograniczeniem jest tylko kwestia czasu pracy nauczyciela jako osoby z niepełnosprawnością oraz jego możliwości fizyczne do podjęcia pracy oddalonej od miejsca zamieszkania.

Kwestia czasu pracy nauczycieli będących osobami z niepełnosprawnością została zawarta w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z poźn. zm.) oraz w zakresie nieuregulowanym w tym akcie prawnym w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

W myśl art. 42a ust. 1a Karty nauczyciela, dobowe i tygodniowe normy czasu pracy nauczyciela zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie mogą przekraczać norm ustalonych w art. 15 ust. 2 ww. Ustawy o rehabilitacji, tj. 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Oznacza to także brak możliwości zatrudniania nauczyciela z niepełnosprawnością w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Regulacji powyższej dotyczącej czasu pracy nie stosuje się, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji).

W tym zakresie proszę zobaczyć stanowisko jakie zajęło Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej się boisz?

Biuletyn

Wspierają nas