Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy można odebrać świadczenie pielęgnacyjne matce przebywającej w sanatorium?

17.07.2019
Autor: B.

Czy można odebrać świadczenie pielęgnacyjne matce sprawującej opiekę nad synem ze znacznym stopniem niepełnosprawności, kiedy przebywa ona w sanatorium z NFZ?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W tym stanie rzeczy, który Pani przedstawiła jednak bardzo ogólnie, stwierdzam, że skorzystanie z sanatorium przez opiekuna (matkę niepełnosprawnego syna) nie jest podstawą do odebrania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej się boisz?

Biuletyn

Wspierają nas