Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500+ a renta socjalna

23.08.2019
Autor: K.

Czy pobierając rentę socjalną i mając całkowitą niezdolność do pracy będzie mi przysługiwało 500+? Zaznaczam, że nigdzie nie pracuję i pobieram jedynie zasiłek pielęgnacyjny?

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (ustawa podpisana w dniu 9 sierpnia 2019 r. przez Prezydenta RP, tekst ustawy na dzień 19.08.2019 r.) ze świadczenia uzupełniającego mogą korzystać osoby (przysługuje ono osobom), które ukończyły 18 lat, i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy w  ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w art. 5 dotychczasową treść oznaczono jako ust. 1 i dodano ust. 2 w brzmieniu: „2. Ustalając całkowitą niezdolność do pracy, lekarz orzecznik, za zgodą osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego, zgłoszoną nie później niż w trakcie badania tej osoby, ustala niezdolność tej osoby do samodzielnej egzystencji, na zasadach i w trybie określonym ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu uzyskania świadczenia, o którym mowa w  art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji  (Dz. U. poz. …).”.

Z powyższego wynika, iż posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, warunkującego przyznanie renty socjalnej nie uprawnia do przyznania świadczenia uzupełniającego. Musi zostać stwierdzona także niezdolność do samodzielnej egzystencji.  

W sprawie świadczenia uzupełniającego zalecam w dalszej kolejności także kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy zapytania ogólnego (w przeciwieństwie do poczty elektronicznej e-mail) gwarantuje bezpieczeństwo przekazywanych informacji, dlatego można zawrzeć w nim informacje osobiste dotyczące zgłaszanej sprawy przez klienta Zakładu. Istnieje możliwość skorzystania także z innej formy kontaktu z ZUS.     

Zachęcam także do zapoznania się z informacjami zawartymi w linku.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas