Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

21.02.2011
Autor: Adrian Witan
Źródło: Integracja 4/2010

Poprzednio wyjaśnialiśmy zawiłości obowiązującego w Polsce systemu orzekania o niepełnosprawności. Pokazaliśmy różnice pomiędzy orzecznictwem do celów rentowych (ZUS, KRUS, orzecznictwo branżowe) a orzecznictwem do celów pozarentowych (Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – PZON).

Teraz czas na informacje dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniach niepełnosprawności, wydawanych przez  PZON. W ciągu kilku lat pracy w Centrum Integracja w Warszawie przekonałam się bowiem, jak wiele problemów sprawia precyzyjne odczytanie zapisów zawartych w tych orzeczeniach.

Często pojawiają się wątpliwości, czy osoba, która ma orzeczenie wydane przez ZUS, może ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności? Odpowiedź brzmi: tak. W obecnym stanie prawnym w pewnych sytuacjach jest to nawet konieczne. Wyjaśnię to w dalszej części artykułu.

Kto może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności:

 • dzieci do 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia;
 • osoby powyżej 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności, w którym ustalony jest stopień niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą, ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.

Komisje lekarskie, oceniając stan zdrowia, biorą pod uwagę:

Oceniając stan dziecka:

 1. zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza sprawującego opiekę na dzieckiem oraz wszelką dokumentację medyczną;
 2. ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza;

WAŻNE! W zaświadczeniu powinny znaleźć się informacje dotyczące choroby podstawowej, chorób współistniejących, leczenia i rehabilitacji, ale także rokowań odnośnie do przebiegu choroby. Koniecznie muszą być uwzględnione w nim informacje dotyczące ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka
w porównaniu z rówieśnikami.

 1. informację o możliwości poprawy zaburzonej funkcji poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne konieczne działania.

Przy ocenie stanu zdrowia osoby powyżej 16. roku życia bierze się pod uwagę:

 1. zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, wraz z aktualnymi wynikami badań diagnostycznych;
 2. ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza-przewodniczącego składu orzekającego, wraz z rokowaniami;
 3. wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
 4. możliwość całkowitego albo częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie;
 5. ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
 6. możliwość poprawy samodzielnej egzystencji osoby zainteresowanej poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Jak widać, przy orzekaniu niepełnosprawności dziecka brane są  pod uwagę inne czynniki niż przy ocenie stanu osoby powyżej 16. roku życia. Orzeczenia dla dzieci zwykle wydawane są na czas określony, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 16 lat.

Osobom powyżej 16. roku życia wydaje się orzeczenia na czas określony, o ile, wg wiedzy medycznej, może nastąpić poprawa stanu zdrowia, lub na stałe, jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy. Dzięki osiągnięciom współczesnej  medycyny wiele osób, które jeszcze niedawno były niemal zupełnie wykluczone z życia społecznego czy zawodowego, dzisiaj może funkcjonować normalnie. Na przykład choroby typu: cukrzyca, astma i niektóre wady wzroku itp., są leczone skuteczniej, dzięki czemu chorym częściej wydawane są orzeczenia na czas określony.

Orzeczenie o niepełnosprawności powinno zawierać m.in.:

 • informacje o zespole, który wydał orzeczenie;
 • datę złożenia wniosku i datę wydania orzeczenia;
 • dane osobowe wnioskodawcy: datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL;
 • ustalenie bądź odmowę ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności;
 • symbol przyczyny niepełnosprawności – orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol tej przyczyny, jednak nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Oznacza to, że osoba, której wydano orzeczenie o stopniu umiarkowanym z powodu schorzeń kardiologicznych, jednocześnie mająca schorzenia laryngologiczne, ale w stopniu, który pozwoliłby na wydanie orzeczenia w stopniu lekkim, w orzeczeniu będzie miała wpisaną tylko jedną przyczynę niepełnosprawności, tę związaną z chorobami kardiologicznymi.
 • okres, na jaki wydano orzeczenie;
 • datę niepełnosprawności;

WAŻNE! Czasami trudno ustalić datę niepełnosprawności. Bywa i tak, że niepełnosprawność powstała przed 16. rokiem życia, a o orzeczenie występuje się dopiero po wielu latach. Warto wówczas zadbać o uwiarygodnienie poprzez dostarczenie dokumentów medycznych, a następnie o wpisanie faktycznej daty powstania niepełnosprawności. W niektórych wypadkach pozwoli to na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

 • uzasadnienie;

*należy bardzo uważnie zapoznać się z zapisami zawartymi w uzasadnieniu, w razie składania odwołania będzie zdecydowanie łatwiej znaleźć  odpowiednie argumenty,

 • odwołanie;

*odwołanie można składać w terminie 14 dni od daty uzyskania orzeczenia. Należy je złożyć za pośrednictwem PZON, w którym orzeczenie było wydane,
*nie ma odrębnych formularzy do składania odwołania,
*można się odwołać od całego orzeczenia, ale też nie zgadzać się z poszczególnymi jego zapisami.

 • wskazania;

*sprawiają one najwięcej trudności i powodują wiele komplikacji.

W orzeczeniu znajdują się wskazania:

 1. do odpowiedniego zatrudnienia, (obecnie można spotkać zapis „praca na stanowisku dostosowanym”, w orzeczeniach wydawanych w latach ubiegłych często był zapis: „praca w zakładzie pracy chronionej”; w każdym przypadku posiadacz orzeczenia z ww. zapisem może być zatrudniony, także na otwartym rynku pracy, o ile uzyska pozytywną opinię lekarza medycyny pracy na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy);
 2. do szkolenia, w tym specjalistycznego;

*ten zapis umożliwia osobie, która w wyniku choroby utraciła możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, skierowanie na szkolenia przekwalifikowujące);

 1. do zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej;

*zaznaczenie ww. wskazania oznacza, że osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zostać zatrudniona w zakładzie aktywizacji zawodowej;

 1. do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;

*oznacza, że osoba, której wydaje się orzeczenie jest kierowana na rehabilitację w warsztacie terapii zajęciowej ze względu na dysfunkcje uniemożliwiające podjęcie jej zatrudnienia;

 1. do zaopatrzenia w przedmioty ortoped. i środki pomocnicze;

*zapis zwykle brzmi: „wg zaleceń lekarza specjalisty”, jednak nie oznacza on, że posiadacz orzeczenia jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, np. lasek, wózka czy pieluchomajtek; osoby z niepełnosprawnością obowiązuje identyczny tryb zaopatrywania się w ww. przedmioty, jak inne osoby ubezpieczone, natomiast osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu ww. przedmiotów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania;

 1. do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne placówki;

*warto zwrócić uwagę, że zapis „wymaga” lub „częściowa pomoc usługowa” nie jest równoznaczny z bezpłatnym, nieograniczonym dostępem do usług opiekuńczych, socjalnych czy rehabilitacji itp. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzy wniosek np. o usługi opiekuńcze osoby z niepełnosprawnością, zgodnie ze wszystkimi procedurami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej;
*dostęp do świadczeń medycznych w ramach NFZ, w tym do rehabilitacji, jest taki sam dla osób z niepełnosprawnością, jak i pozostałych osób ubezpieczonych;
*dodatkowym wsparciem dla posiadaczy orzeczeń jest możliwość uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym;

 1. do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 2. do konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

WAŻNE! W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego muszą być zaznaczone w orzeczeniu wskazania zawarte w punktach 7. i 8. W powyższych wskazaniach brane są pod uwagę m.in. ograniczenia w funkcjonowaniu czy też konieczność współudziału otoczenia w czynnościach samoobsługowych, rehabilitacji, leczeniu, edukacji itp.;

 1. do korzystania z uprawnień

– osoba z niepełnosprawnością nie spełnia/spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;

WAŻNE! Oznacza możliwości uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością karty parkingowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy „Prawo o ruch drogowym” (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 802) kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczenia wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z powyższym wskazaniem;

 1. do prawa do zamieszkania w odrębnym pokoju;

*prawo do zamieszkania w odrębnym pokoju przyznawane jest przede wszystkim osobom poruszającym się na wózku, leżącym lub też z zaburzonymi czynnościami fizjologicznymi;

WAŻNE! Nie oznacza to możliwości ubiegania się np. w gminie czy spółdzielni mieszkaniowej o przydział większego mieszkania. Wskazanie to pozwala jedynie
na zwiększenie powierzchni normatywnej przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia; Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • orzeczenie o niepełnosprawnosci dziecka05-r
  iwona kies
  01.04.2015, 10:21
  witam dostałam orzeczenie o niepełnosprawnosci synów symbol 05r w punkcie 7 pisze nie wymaga w punkcje 8 wymaga ,okazuje sie ze nie otrzymam swiadczenia co powinam zrobic jest to z kolei trzecie ich orzeczenie w poprzednich w obydwu punktach było wymaga. chłopcy chorujom od urodzenia na konskom -szpetote stóp.
  odpowiedz na komentarz
 • daltonizm
  pienkowski
  05.03.2015, 06:22
  Witam wlasnie jestem po komisji z dzieckiem ktore jest daltonista i dowiedzialem sie ze nie zalicza sie do osob nieplnosprawnych. Ustawa wyraznie mowi oraz w/w artykul iz osoba nie mogaca rywalizowac z rowiesnikami jest niepelnosprawna. Daltonizm jest to wada ktorej sie nie da wyleczyc zaleczyc ani w zaden sposob skorygowac. Pani na komisji stwierdzila iz prawo jazdy moze posiadac. A na pytanie czy moze byc elektronikiem gdzie jest duzo kolorowych przewodow i oznaczen kolorowych na elementach wzruszyla ramionami, i jest wiele innych zawodow ktorych nie jest w stanie wykonyawc. Teraz bedac w szkole rowniez nie moze rywalizowac. Prosze o pomoc lub informacje Pozdrawia
  odpowiedz na komentarz
 • Czy można ubiegać się o stopień niepełnosprawności
  isa
  09.02.2015, 01:56
  po przebytym zapaleniu otrzewnej z powodu pękniętego wrzodu dwunastnicy ?
  odpowiedz na komentarz
 • CHODZI MI O ZMIANĘ STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI-
  BOGUMIŁA LEGUN
  29.01.2015, 01:58
  JESTEM OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNĄ ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA STAŁE I KORZYSTANIE Z KARTY PARKINGOWEJ OTRZYMAŁAM W 2005 R, -CHORUJE NA ASTMĘ OD 1996 R,W CZERWCU 2005 R PRZESZŁAM PRAWOSTRONNY UDAR,, WYKRYTO U MNIE CUKRZYCĘ TYPU II '. W LIPCU 2005 R, WYKRYTO U MNIE RAKA MACICY I PRZYDATKÓW PRZESZŁAM OPERACJE I DO PAŻDIERNIKA LICZYŁAM SIĘ NA ONKOLOGII I JESTEM POD STAŁA OPIEKĄ.,,,,,,,W 2008 R STAN ZDROWIA SIĘ POGORSZYŁ ZE WZGLĘDU NA SŁUCH ,ZŁOŻYŁAM WNIOSEK NA KOMISJĘ ,KTÓRA PODTRZYMAŁA STOPIEŃ ZNACZNY I DODAŁA OPRÓCZ SYMBOLU 07-S DRUGI SYMBOL 03-L......PONIEWAŻ WESZŁY NOWE PRZEPISY CHODZI O KARTĘ PARKINGOWĄ,NA I DOSZŁY CHOROBY,GUZEK NA PŁACIE TARCZYCY ORAZ NIEDOMYKALNOŚĆ W ZASTAWCE AORTALNEJ,ORAZ POGORSZENIE OBUSTRONNE SŁUCHU ZŁOŻYŁAM WNIOSEK O KARTĘ PARKINGOWĄ. W SIERPNIU 2014 R ..... KOMISJA W 12.01.2015 R. ZMIENIŁA MI STOPIEŃ ZNACZNY I PRZYZNAŁA UNIARKOWANY ,JA TEGO NIE ROZUMIEM, ,,,,TYM BARDZIEJ ŻE LEKARZEM NA KOMISJI BYŁ LEKARZ KTÓRY ZNA MOJE CHOROBY BO JESTEM PACJENTKĄ W PRZYCHODNI W KTÓREJ PRACUJE I BYŁ MOIM LEKARZEM OD 2008 R DO 2011 R NADAL NALEŻĘ DO TEJ PRZYCHODNI TYLKO ZMIENIŁAM LEKARZA, WYNIKA Z TEGO ŻE LEKARZ MOŻE PODWAŻYĆ OPINIE W MOIM PRZYPADKU DWÓCH INNYCH LEKARZY,,,,,,SIEDZĘ I PISZE ODWOŁANIE JUŻ ,,,,, NIE WYRAŻAM SWOJEJ OPINII NA PANIĄ Z OPIEKI SPOŁECZNEJ TO JEST INNY TEMAT DO DYSKUSJI..........prosze o porade
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenie
  Renata
  20.11.2014, 11:36
  Czy po oddaniu nerki do przeszczepu rodzinnego można starać się o stopień niepełnosprawności?
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenie
  weteran
  04.11.2014, 01:18
  dziś mam komisje o orzeczeniu niepełnosprawności zastanawiam się czy dostane czy nie ?wykryto raka usunięto mi cale lewe płuco(2platy)jest to moja już 3 komisja mam stopień niepełnosprawności umiarkowany pytanie czy lekarz może mi zabrać w tym przypadku w/w stopień?Renty nie posiadam
  odpowiedz na komentarz
 • dot. interpretacji orzeczenenia
  i taka prawda
  19.10.2014, 06:21
  Nie wiem kto to pisał ale widać brak znajomości tematu. Owszem mam informację dotyczącą że zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne wg. zaleceń lekarza, jest jedno ale mam stopień lekki i nie mogę liczyć na dofinansowanie anie na ulgę od dochodu. Nie mogę się wykąpać ani umyć głowy bo samodzielnie nie jestem w stanie z uwagi na ograniczenia ruchowe ale nie mam jak wyremontować łazienki bo nie należy mi się jakiekolwiek dofinansowanie. Jak się coś pisze to dokładnie a nie półsłówkami. Brak stosownej interpretacji świadczy o złych przesłankach i celowej dezinformacji.
  odpowiedz na komentarz
 • UZDROWICIELE!
  HANIA
  09.10.2014, 04:33
  SZLAG MNIE TRAFIA JAK TO CZYTAM,W 2007 PRZESZLAM OPERACJE RAKA PIERSI, NO PO 5 LATACH UWAZAJA ZE JESTES UZROWIONY PRAKTYCZNIE EH.... PRZYPLATAL SIE OBRZEK LMFATYCZNY KONCZYNY GORNEJ PRAWEJ TZN. JEST SPUCHNIETA OD PALCOW PO PACHE, JEDYNE WYJSCIE REHABILITACJA I NOSZENIE REKAWA UCISKOWEGO.OK DZWIGAC TA REKA DO 5 KG MOZNA, A DO PRACY FIZYCZNEJ NIE CHCA MNIE PRZYJAC NIGDZIE. WIEC NA DODATEK ZABRALI MI STOPIEN LEKKI I IDZ DO PRACY,PYTAM SIE"GDZIE" JAK W KOMISJI SIEDZA OKULISCI TO O CZYM MY ROZMAWIAMY. UZDROWICIELE-KASZPIROWSCY
  odpowiedz na komentarz
 • stopnie niepełnosprawności
  mareczek
  06.10.2014, 04:58
  Czy mogę uzyskać umiarkowany stopień niepełnosprawności-nie słyszę w 100% na jedno ucho
  odpowiedz na komentarz
 • uprawnienia do karty parkingowej
  Otari
  11.09.2014, 09:50
  już od 10 lat choruje na CU tj.wrzodziejace zapalenie jelita grubego.Czy ta jednostka chorobowa daje uprawnienia do orzeczenia o stopniu niepełnosprawnosci.
  odpowiedz na komentarz
 • SENS ODWOŁANIA SIĘ OD STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
  Marika
  18.08.2014, 10:47
  Witam Państwa. Od kilku dni mam przyznany lekki stopnień niepełnisprawnosci 05R z powodu przepuklin kręgosłupa, ale chciałabym starać się o zaliczenie mnie do umiarkowanego stopnia niepełnospr. Dodatkowe 10 dni przysługujące wykorzystałabym na rehabilitację. Przedstawiałam Komisji że korzystam z zabiegów rehabilit. ale nie uwzglednili tego i otzymałam lekki stopień. Czy mogą mi Państwo podpowiedzieć z racji swoich doświadczeń czy to ma sens odwołanie, ale tez boję się, czy mogą mi cofnąć ten stopień, mam go po raz pierwszy. Na komisję stawałabym w Bygdoszczy Bardzo proszę o jakąkolwiek informację. Dziękuję. Marika
  odpowiedz na komentarz
 • każdy urząd inaczej interpretuje daty
  Agata
  17.07.2014, 04:43
  Moja córeczka w kwietniu trafiła do szpitala z rozpoznaniem cukrzycy stopnia pierwszego,lekarz orzekajacy napisał,że niepełnosprawność wystapiła od piątego roku zycia,a pani ze swiadczeń rodzinnych twierdzi że córka dopiero w grudniu skończy 5 lat i to od tego momentu moge pobierac na córke świadczenia.Orzeczenie zostało wydane z data 26 czerwca 2014,który urząd na rację?? Co teraz powinnam zrobic,juz za późno na odwołanie bo minęły 2 tygodnie,wcześniej tego nikt nie ""zauwazył""
  odpowiedz na komentarz
 • pracujesz -zabierają rente-nie pracujesz-głodujesz
  barnaba
  02.04.2014, 07:44
  Słusznie Pan zauważył ze Tusk-dyskryminator się wypalił i winien pójść w niebyt polityczny.Najbardziej przez Niego poszkodowani, to nie świadczenioborcy- opiekunowie dzieci niepełnosprawnych a Amputaci rak i nóg-PRACUJACY.Tusk- dyskryminator wprowadził STALINOWSKIE PRAWO-TUSIA " dorobisz Amputancie do renty- 70%najniższego uposażenia to Tuska hycle zabiorą Ci za aktywność zawodową - 50% renty,dorobisz więcej- hycle zabiorą cała rente.Dodatkowy problem w tym ,ze Amputant musi kupować co 2 lata protezy- koszt dzisiaj to ok. 20000zł.Dotacja państwa , raz na 3 lata wynosi os czasów Prezydenta Jaruzelskiego 1200 zł.Prosze kandydatow do Europarlamentu o wypowiedz publiczna na w/w temat. Deklaracja przychylna Amputantom ,przyniesie Wam ,co najmniej 100000 głosów więcej lub NIE.Prosze o odpowierz publiczną
  odpowiedz na komentarz
 • I grupa(znaczny stopien niepelnosprawnosci)
  Wieslawa
  20.03.2014, 10:04
  Po powaznym wypadku samochodowym uznano mnie za osobe calkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji pomimo ze mam dopiero 62 lata.mam pytanie: czy nalezy mi sie pomoc ze strony MOPS w postaci pielegniarki srodowiskowej np. zmierzenie cisnienia, pobranie krwi,Wiele nie oczekuje. Pytanie drugie: czy moj maz moze stac sie moim opiekunem prawnym,obecnie nie pracuje,opiekuje sie mna.Gdzie to mam zalatwic, aby maz zostal u mnie zatrudniony jako opiekun spoleczny... Czy nalezy mi sie podlaczenie telef.stacjonarnego z Orange (przedtem TP)..Mialam telefon w poprzednim wojewodztwie ale w Opolskim sa prawdopodobniez niezbyt sprzyjajace warunki techniczne (podlaczenie ok 15 m kabla do mojego obecnego miejsca zamieszkania:) ) Bylabym wdzieczna za udzielone odpowiedzi...
  odpowiedz na komentarz
 • Oszczędności budżetowe!
  Chory
  11.03.2014, 01:24
  Cytuję wynik badania przez biegłych sądowych po odwołaniu się od decyzji ZUS o odebraniu mi dodatku pielęgnacyjnego. Rozpoznanie: Stan po amputacji prawej kończyny dolnej na wysokości uda. Miażdżyca zarostowa. Cukrzyca. Polineuropatia cukrzycowa. Nadciśnienie tętnicze. Opinia: Powód nie jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. I co państwo na to? Ja będę z tym systemem walczył, nawet w Strasburgu
  odpowiedz na komentarz
 • stopień niepełnosprawności
  stacho
  06.03.2014, 12:21
  Mam63 lata,zwyrodnienia kręgosłupa i stawów kolanowych,i jeszcze cukrzycę typu2 i kogo to wzrusza ,,KOMISJĘ LEKARSKĄ"absolutnie-stopień niepełnosprawności lekki.Pracowałem i musiałem w czasie pracy robić pomiary cukru i to tak aby nikt nie widział,,GŁUPIE UŚMIECHY" a jak ja się czułem?.Już nie pracuję ponieważ w tym wieku i z takim schorzeniem ludzi się zwalnia.Niepełnosprawność w tym kraju jest pojęciem,,abstrakcyjnym" z udręki niepełnosprawnych żyją pełnosprawni,rózne komisje,szkolenia,dysputy naukowe rządu etc... A ile to się mówi o despotach XXw.jaką to krzywdę ówczesnym wyrządzili, a jak nazwać tych którzy pozamykali zakłady pracy chronionej i starają się jak najwięcej zabrać z budżetu dla niepełnosprawnych i peniądze ładować w rozbudowę ARMI i innych rozbuchanych instytucji rządowych które pożerają miliony pieniędzy, a przynoszą tylko straty gospodarce.
  odpowiedz na komentarz
 • Bezdech senny
  Przemysław
  06.03.2014, 07:39
  Choruje na bezdech senny.Czy mogę uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?
  odpowiedz na komentarz
 • astma oskrzelowa a orzeczenie
  justyna
  18.12.2013, 07:13
  dzien dobry moze ktos sie orientuje moja corka ma 6lat od urodzenia astme oskrzelowa do 4 roku miala przyznane orzeczenie pozniej juz nie chcieli dac aleki kosztuja ma ja stwierdzona chodzi do pulmonologo razw miesiacu a mimo to nie dostala orzeczenia dlaczego?
  odpowiedz na komentarz
 • celiakia
  Alina
  06.12.2013, 06:55
  Witam.Jestem mamą 7 latki chorej na celiakię.W 2009r i 2011 otrzymalismy orzeczenie o niepełnosprawności.W 2012 roku cudownie "uzdrowili" moją córkę.Własnie otrzymałam orzeczenie lekarza sądowego.Dodam,że corka oprucz celiaki ma wydłuzone jelito grube i wypróżnia się pod wplywem leków albo trzeba jej robić wlewki.Lekarz sądowy twierdzi,że córka nie wymaga pomocy osoby dorosłej w stopniu przewyższającym opieke nad zdrowym dzieckiem w tym samym wieku!!!Mam 7 dni aby ustosunkowac sie do tej decyzji.Ręce opadają juz nie wiem jak mam argumentować.Pomóżcie
  odpowiedz na komentarz
 • Absurd
  Nerisa
  08.11.2013, 11:05
  "7) do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;" Przecież pod ten punkt podchodzi każdy niemowlak a na przykład mojemu synkowi z wadą wrodzoną (brakiem kości strzałkowej, stopą szpotawo-końską, 4 maluszkami z czego 2 są zrośnięte) tego punktu nie przyznano. Nawet odwoływanie się do Warszawy nic mi nie dało. A przecież jego czeka niemal całe życie walczenia o to by być jak inni. Rekonstrukcja stawu skokowego, wyciąganie nóżki która już teraz jest krótsza o 5 cm a zapewne będzie o więcej, zagrożenie dla bioderek oraz kolanka. Jak mi znajdą sposób by wszczepić mu brakującą kość to nie mam nic przeciw ale w obecnej sytuacji jeszcze takiej opcji nie ma. Tak samo gdy syn pójdzie do przedszkola cała odpowiedzialność będzie na mnie bo z aparatem Illizarova nikt go pod opiekę przedszkola nie weźmie. Na spacery z innymi chodzić nie będzie mógł więc będę musiała go na ten czas zabierać. Chory system i tyle...
  odpowiedz na komentarz
 • Celiakia
  03.10.2013, 08:33
  Witam moja córka jest od 8 lat chora od stycznia tego roku nie dają grupy na niepełnosprawność.Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • celiakia
  Renata
  08.09.2013, 02:43
  Ja również staram się o orzeczenie niepeł.jestem chora na celiakię ,niedawno stwierdzona z rozpoznaniem 3b.może ktoś powiedziec jak uzyskac orzeczenie ???
  odpowiedz na komentarz
 • nerka podkowiasta z zaburzoną gospodarką wapniową
  monika
  19.05.2013, 10:45
  witam synek ma wrodzoną nerkę podkowiastą, w badaniach wyszła także zaburzona gospodarka wapniowa. 3 czerwca mamy położyć się z synkiem w akademii medycznej w gdańsku gdyż na usg wyszło że ma liczne naloty na obu nerkach. podejrzeniem jest kamica nerkowa lub wodonercze. moje pytanie brzmi: czy mamy szansę ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności a co dalej idzie czy będę mogła starać się także o zasiłek pielęgnacyjny na synka?
  odpowiedz na komentarz
 • Wada słuchu
  10.04.2013, 10:31
  Witam. Od urodzenia nie słyszę na prawe ucho (poród kleszczowy), byłam w dzieciństwie pod opieką poradni laryngologicznej. I to tyle :( żeby móc pracować np. w fabryce, musiałam niestety nie ujawniać mojej dysfunkcji - jeść muszę, ale słuchu mi szkoda. Kończę studia reso. w wieku 38 l. z myślą o innej pracy. Niestety policja, wojsko, a ostatnio kontroler ruchu drogowego - wszędzie pełnosprawność! Jeśli ktoś mógłby mi poradzić, to proszę - Jaki wygląda procedura orzekania niepełnospawności po tylu latach?
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawność
  Sylwia
  18.03.2013, 08:46
  Rozumiem, że może się Pan czuć rozgoryczonym i złym. Nie mniej jednak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności również chroni pracowników. Ja ich zatrudniam i przykro mi, że ma pan tak złe zdanie o Pracodawcach. Wśród nas jest też wielu, którym zależy na ludziach, a szczegónie niepełnosprawnych. Wiem, że nie zawsze się tak zdarza, ale myślę, że wiele można zmienić. Musi Pan wiedzieć, że z cukrzycą można żyć, coraz więcej zarabiać. Sama mam chr dziecko i nie tracę nadziei. Nie jest dobrze, ale wiem, że jest coraz lepiej. Orzeczenia też wydają ludzie, może się pomylili, a może to Pan próbował wykorzystać życie z renty i udawanie biednego pokrzywdzonego? Na to pytanie niech Pan sobie sam odpowie. Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  Jacek
  14.03.2013, 05:46
  Te orzeczenia są potrzebne chciwym i nie nażartym pracodawcom.Dużo mógłbym o tym pisać ale mi się nie chce.Maszyna biurokratyczna produkuje tyle idiotyzmów.Jestem nie pełnosprawnym od prawie 26 lat z powodu cukrzycy młodzieńczej i bardzo chwiejniej od początku na bardzo dużych dawkach insuliny.Po 14 latach ciągłych komisji Zusowskich zabrano mi na 4 lata całkowitą nie zdolność do pracy i nigdy już mi jej nie oddali a w zamian dali częściową niezdolność do pracy.Najlepsze że jak zabrali grupę inwalidzką to Powiatowa Komisja do Orzekania o stopniu Niepełnosprawności z litości dała mi umiarkowany stopień niepełnosprawności.Tak się traktuje ludzi przewlekle chorych w Polsce oby Was ,,posrało'' docenci i doktorzy oraz orzecznicy z Bożej czy nie łaski.Nie oddali mi tej grupy co miałem bo po co było ją zabierać a później płacić wysokie odszkodowanie.Mojego syna od dziecka niepełnosprawnego też uzdrowiliście ,,balasy'' ja wiem że ,zawsze mogę się odwołać do wyższej komisji wojewódzkiej która,nie uznała mi prawa do stałego zasiłku pielęgnacyjnego bo moją chorobę wykryto w wojsku z datą przyjęcia do szpitala jeden dzień po moich 21 urodzinach.Żygać mi się chce na wasze pomysły i to jak pomagają w Polsce ludziom takim jak ja i innym będącym w podobnej a nawet gorszej sytuacji.W Sądach musiałem i nadal muszę sam sie bronić bo jak się nie ma kasy i to dużej to na nic piękne slogany i obietnice.
  odpowiedz na komentarz
 • Ewa
  Ewa
  01.03.2013, 12:37
  Mam stopien niepełnosprawności umiarkowany,pracuje w zakładzie pracy chronionej.Chciałabym wiedziec jakie przysługuja mi prawa socjalne zwiazane z moim inwalidztwem?
  odpowiedz na komentarz
 • P rzyczyna niepełnosprawności
  barbara
  12.02.2013, 09:51
  przyczyna niepełnosprawności-02-P co to znaczy
  odpowiedz na komentarz
 • odwołanie
  andzia
  04.01.2013, 12:03
  odebrałam dziś odwoławcze orzeczenie i utrzymują w mocy zaskarżone orzeczenie syn choruje już od 9 mies życia a ma 8 lat choruje na astma mojej znajomej syn choruje na to samo nawet ma takie same leki on na komisji przeszedł a mój syn nie to zależy jaki lekarz jest na komisji ja miałam lekarza z medycyny pracy zwykły pediatra nawet nie specjalista to jest dopiero chore/
  odpowiedz na komentarz
 • kasia
  kasia
  19.10.2012, 04:48
  dstaslam skirowanie na komisjeo niepelnosprawnosc w pismi ktore dostalam pisze ze mam przyniesc rentgnkregoslupa okazalo sie ze po rzebadanu przez jenego lekarza musze miec nastepna komisje u neurologa /lekarz oznajmil mi ze ten wynik do neurologa bedzie pani wezwana to skandal ja sie nie staram o gr,o rente zeby mi placili zeby w tym samym czasie nie bylo komiosji ludzie przyjezdrzaja z daleka i godzinami siedza pod gabinetami przez jakies bzdurne wydzimisie szkoda ze nie po 5 razy na komisje.
  odpowiedz na komentarz
 • ORZECZENIE O NIEPELNOSPRAWNOSCI
  AND
  19.07.2012, 05:50
  W MALBORKU NA TAKIE ORZECZENIE KARZA CZEKAC POL ROKU,A NIE USTAWOWY MIESIAC
  odpowiedz na komentarz
 • pielegnacyine
  15.06.2012, 09:27
  mam syna kturego lecz od szustego roku zycia syn ma terz czternascie lat i od dziesieciu miesiecy jest obecnie w szpitalu psychiatrycznym.mam pytanie czy moge starac sie o rete socialna?
  odpowiedz na komentarz
 • komisja
  iwona
  02.06.2012, 05:11
  wkrótce staje na komisję o niepełnosprawności z powodu cukrzycy i nadciśnienia czy jeżeli otrzymam orzeczenie mogę się starać o świadczenie pielęgnacyjne na siebie
  odpowiedz na komentarz
 • praca a niepełnosprawnośc
  iwona
  02.06.2012, 05:07
  mam pytanie jestem chora na cukrzycę typu 2 pracodawcy nic o tym nie powiedziałam pracuję w systemie zmianowym zakład nie posiada statusu chronionego,czy jeżeli pracodawca się dowie może mnie zwolnić?
  odpowiedz na komentarz
 • bezsensowne marnowanie pieniędzy państwowych
  Wrocławianin
  24.04.2012, 02:15
  Mam rente z ZUS( niezdolny do samodzielnej egzystencji )uszkodzony kręgosłup ,poruszam się na wózku - chciałem tylko załatwić sobie przedłużenie karty parkingowej która posiadam juz od lat i co się okazuje : musze mieC komisję lekarska -kolejną tym razem w MOPS a przecież dopiero co byłem w ZUS badany przez lekarzy .Teraz żeby dostać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności żeby znów dostać kartę parkingowa znów kolejna komisja lekarska !!! JEZU ile to kosztuje kasę Państwową -nadmienię że dotychczas taką karte dostawało się po pokazaniu orzeczenia komisji ZUS , to jest paranoja i marnowanie pieniędzy !!!Gratuluję urzędasom pomysłu na zapewnienie sobie zajęcia bo broń Boże nie mieliby co robić i zostaliby pozwalniani
  odpowiedz na komentarz
 • niesprawność umiarkowana
  15.03.2012, 02:37
  Witam.W dniu 15.03.2012r.otrzymałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 31.03.2014r.,gdzie jest napisane,że stopień ten datuje się od 08.09.2010r.Od kiedy i za jaki okres przysługuje mi dodatkowy urlop wypoczynkowy oraz skrócony czas pracy?Mam 57 lat,nadal pracuję zawodowo.Bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedź.Pozdrawiam serdecznie.
  odpowiedz na komentarz
 • Paranoje w orzecznictwie
  MAZUREK
  06.03.2012, 10:53
  Mam 58 l.bez kończyny,cukrzyca,zwyrodnienie biodrowe,wadą kręgosłópa,prostatą i podkurczeniem palcy u dłoni co nie ułatwia w poruszaniu się na kulach a nawet na wózku ,Miałem przyznane opiekuńcze 153 zł.po roku odebrano .ten sam Orzecznik Uzdrowiciel zmienił zdanie i choć stan zdrowia się pogorszył to ten UZDROWICIEL zmiemił mi z ZNACZNEGO st. na UMIARKOWANY z zapisem na stałe a ważne tylko na 2 lata ,czy to jest nie paranoja.Nie lecząc i nie badając w ciemno ORZEKAJĄ i pozbawił mnie tylko tych 153 zł.kture tylko od Państwa Polskiego otrzymywałem .
  odpowiedz na komentarz
 • Paranoje w orzecznictwie
  MAZUREK
  06.03.2012, 10:43
  Mam 58 l.bez kończyny,cukrzyca,zwyrodnienie biodrowe,wadą kręgosłópa,prostatą i podkurczeniem palcy u dłoni co nie ułatwia w poruszaniu się na kulach a nawet na wózku ,Miałem przyznane opiekuńcze 153 zł.po roku odebrano .ten sam Orzecznik Uzdrowiciel zmienił zdanie i choć stan zdrowia się pogorszył to ten UZDROWICIEL zmiemił mi z ZNACZNEGO st. na UMIARKOWANY z zapisem na stałe a ważne tylko na 2 lata ,czy to jest nie paranoja.Nie lecząc i nie badając w ciemno ORZEKAJĄ i pozbawił mnie tylko tych 153 zł.kture tylko od Państwa Polskiego otrzymywałem .
  odpowiedz na komentarz
 • stopień umiarkowany
  hala55
  23.02.2012, 02:23
  witam. Mam 57 lat właśnie przyznano mi stopień umiarkowany (02-P) na 2 lata. 1)Niepełnosprawność istnieje- nie wykryto. 2)Wymaga-,odpowiedniego zatrudnienie-jedynie ,w warunkach pracy chronionej. 3)Wymaga-do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne placówki. czy z związku z tym mogę się starać o rentę socjalną??? czy cokolwiek mi się coś należy ,o co mogę się starać,jakieś do finansowania może??? poczytałam już tu trochę ale nic konkretnego nie znalazłam.proszę o pomoc?????na e-mail:antosia78@interia.p
  odpowiedz na komentarz
 • hej
  31.01.2012, 10:55
  chce żby były równe uprawnienia do zamieszkana odżielnym pokoju chce zeby karzdy mał swuj pokój stopien umarkowany też mił znaczenie powinien to rząd zmienić * prawa (możliwość uzyskania Karty Parkingowej Podstawa prawna: =
  odpowiedz na komentarz
 • Orzecznik prorok
  BG
  30.07.2011, 08:09
  Mam dziecko nosiciela WZW B i na stałe stymulator serca- lekarz z PZON uznał, że z chwilą uzyskania zawodu tzn. ukończenia szkoły średniej nie ma co liczyć na umiarkowany stopień niepełnosprawności, stwierdził, że już nie zostanie zaliczone do żadnego stopnia niepełnosprawności.Jednym słowem wyleczył dziecko z WZW i uzdrowił jego serce.
  odpowiedz na komentarz
 • Jak mogę napisać odwołanie od decyzji - jak ma ono wyglądać?
  ZABKA 10
  27.07.2011, 09:44
  MAM DZIECKO CHORE NA ADHD KTORE MUSI BYĆ POD STAŁĄ OPIEKĄ .DOSTAŁAM DECYZJĘ Z KTÓRĄ SIĘ NIE ZGADZAM I MUSZĘ ZROBIĆ ODWOŁANIE ALE NIE WIEM JAK TO ZROBIĆ ?
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  Krzysztof...
  19.06.2011, 10:20
  Orzeczenia są wydawane jak wyroki sądowe na białorusi.Są różni i różniści.Nic w tym kraju co dotyczy niepełnosprawności nie jest uczciwe.Jak miałem ok 25 lat dostałem trzecią stałą grupe inwalidzką do zatrudnienia.Poszedłem na rente dostałem trzecią grupe.Poszedłem na operacje i po operacji otrzymałem drugą grupe na dwa lata.Potem trzecią z dopiskiem praca w warunkach specjalnych nie wymagająca stania i chodzenia oraz dżwigania.Dostałem dwa razy trzecią grupe potem znalazłem sobie prace która nie była tak uciążliwa i zawiesiłem rente.Po pewnym czasie straciłem prace bo firma się rozleciała a i zdrowie zaczęło bardziej szwankować wystąpiłem o rente odmówiono mi ale się odwołałem i dostałem rente na dwa lata ale przy okazji ZUS ukochany zjechał mi ze współczynnikiem do renty o 35%. Rente mam nadal ale wystąpiłem o karte parkingową i komisja orzekła drugą grupę inwalidzką na stałe.Podejrzewam,że jakbym w tym kraju poszedł na komisje lekarską niezależną od ZUS to tak samo jak starostwo dostałbym drugą grupę.Masło maślane z tym orzecznictwem w tym kraju.Poszedłem do apteki i kupiłem lekarstwa i to część na 2-a tygodnie ,wydałem prawie 170zł.Chodze od przychodni tylko po przedłużenie recept.Bo idąc do lekarza specjalisty jestem zapisany w kolejce na 2012 rok a do drugiego może w lipcu.To całe orzecznictwo ma na celu oberwanie kasy z renty i cichą eutanazje.Przykro mi ,że żyje w takim kraju gdzie niepełnosprawny traktowany jest gorzej od psa.Bo za męczenie zwierząt dostaje się po dwa lata więzienia a za nasza męczarnie i oszukaństwo nikt nie odpowiada.Chańba.
  odpowiedz na komentarz
 • ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI-WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY
  WOJTEK
  08.06.2011, 11:15
  UWAŻAM,ŻE OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWINNY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ODEJŚCIA NA WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY. POWINNI MIEĆ USTALONE-WYMAGANE ILOŚĆ LAT PRZEPRACOWANYCH.POZDRAWIAM
  odpowiedz na komentarz
 • Niesprawiedliwość
  etiene
  27.05.2011, 09:02
  w orzekaniu w Krakowie. Jak to jest,że osoba bedąca w kontakcie słownym z urzednikiem przy odbieraniu orzeczenia otrzymuje umiarkowany stopien i osoba nie bedaca w kontakcie otrzymuje taki sam stopień. Nadto po złozeniu odwołania do Komisji wojewódzkiej dostałam wezwanie do uzupelnienia dokumentacji medycznej,która wczesniej była dostarczona do powiatowej. Osoby pobierajace świadczenie pielegnacyjne którego wypłata została wstrzymana powinny złożyc podanie o wstrzymanie wypłaty bo potem gdy zapadnie pozytywna decyzja i złozycie wniosek o wypłate to dostaniecie od miesiaca w którym złozono wniosek.Tak zrobiłąm pomna tego co mnie spotkało ze strony urzedu.Nie chciano mi wypłacic stecz mimo,ze decyzja była od lutego w niosek zas złozyłam w maju bo tyle trwała procedura odwoławcza.Było SKO-nie przyznano mi racji dopiero NSA po 1,5 roku przyznał mi racje.
  odpowiedz na komentarz
 • Orzecznicy ZUS i PZds Orzekania są nieludzcy.
  Dalia2011
  10.05.2011, 06:51
  Teraz w Polsce istnieje wielka niesprawiedliwość w orzekaniu o niepełnosprawności . Dlaczego alkoholik posiada orzeczony stopień niepełnosprawności na stałe i jeszcze z renta socjalną a osobie z amputacją nie orzeka się inwalidztwa na stałe z renta inwalidzką lub socjalną? Pytam się . Lekarze całkiem oszaleli. Jakim prawem inwalidzie bez jednej nogi nie należy się orzeczone inwalidztwo . Co noga mu odrośnie po kilku latach? PARANOJA. Wszystkich lekarzy orzeczników na leczenie psychiatryczne skoro nie widzą u amputanta inwalidztwa trwałego. Kto stanowi i określa tak głupie kryteria?
  odpowiedz na komentarz
 • "ubieganie sie o dofinansowanie"
  Janusz
  27.04.2011, 04:07
  To czyste kpiny z ludzi doświadczonych przez los. Brak jasnych zasad udzielania dofinansowania np.do protezy.Zazwyczaj odpowiedzią urzędu na wniosek jest"uprzejmie informujemy ,że z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków oraz ograniczone środki finansowe otrzymane z PFRON ,brak możliwości pozytywnego rozpatrzenia Pana wniosku.Ja takich "uprzejmości" mam już kilka no i dług w BANKU
  odpowiedz na komentarz
 • Po amputacji
  Janusz
  27.04.2011, 03:44
  Dziwi mnie wydawanie orzeczenia na czas określony np.2lata człowiekowi po amputacji np.podudzia.Przecież taki człowiek nawet zaopatrzony w dobrą protezę jest niepełnosprawny do końca życia więc jaki jest sens kazać mu co jakiś czas powtarzać orzeczenie. Czyżby "komisje"łudziły się że noga odrośnie?
  odpowiedz na komentarz
 • Orzecznictwo wyjąć z ZUS i przenieść do Wojewody
  Antek
  25.04.2011, 12:07
  Takie dzialanie byłoby sprawiedliwe i społecznie akceptowane.ZUS limituje świadczenia,jest mesjaszem we wlasnej sprawie.Dosyć tego i basta.
  odpowiedz na komentarz
 • Eksperymenty
  Niutkowski
  16.04.2011, 08:37
  Osoby niepełnosprawne traktujecie ustawami jak dr.Mengele.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy masz już nową kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, uprawniającą m.in do parkowania na "kopertach"?

Biuletyn