piątek, 31 października 2014 r.
Prawo
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Prawo >> Porady prawne >> Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych? 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Autor: Adrian Witan, Źródło: Integracja 4/2010

Poprzednio wyjaśnialiśmy zawiłości obowiązującego w Polsce systemu orzekania o niepełnosprawności. Pokazaliśmy różnice pomiędzy orzecznictwem do celów rentowych (ZUS, KRUS, orzecznictwo branżowe) a orzecznictwem do celów pozarentowych (Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – PZON).

Teraz czas na informacje dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniach niepełnosprawności, wydawanych przez  PZON. W ciągu kilku lat pracy w Centrum Integracja w Warszawie przekonałam się bowiem, jak wiele problemów sprawia precyzyjne odczytanie zapisów zawartych w tych orzeczeniach.

Często pojawiają się wątpliwości, czy osoba, która ma orzeczenie wydane przez ZUS, może ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności? Odpowiedź brzmi: tak. W obecnym stanie prawnym w pewnych sytuacjach jest to nawet konieczne. Wyjaśnię to w dalszej części artykułu.

Kto może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności:
- dzieci do 16. roku życia uzysku-ją orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia;
- osoby powyżej 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności, w którym ustalony jest stopień niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą, ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:
• znaczny,
• umiarkowany,
• lekki.

Komisje lekarskie, oceniając stan zdrowia, biorą pod uwagę:

Oceniając stan dziecka:
1) zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza sprawującego opiekę na dzieckiem oraz wszelką dokumentację medyczną;
2) ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza;

WAŻNE! W zaświadczeniu powinny znaleźć się informacje dotyczące choroby podstawowej, chorób współistniejących, leczenia i rehabilitacji, ale także rokowań odnośnie do przebiegu choroby. Koniecznie muszą być uwzględnione w nim informacje dotyczące ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka
w porównaniu z rówieśnikami.

3) informację o możliwości po-prawy zaburzonej funkcji poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne konieczne działania.

Przy ocenie stanu zdrowia osoby powyżej 16. roku życia bierze się pod uwagę:
1) zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, wraz z aktualnymi wynikami badań diagnostycznych;
2) ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza-przewodniczącego składu orzekającego, wraz z rokowaniami;
3) wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
4) możliwość całkowitego albo częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie;
5) ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
6) możliwość poprawy samodzielnej egzystencji osoby zainteresowanej poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Jak widać, przy orzekaniu niepełnosprawności dziecka brane są  pod uwagę inne czynniki niż przy ocenie stanu osoby powyżej 16. roku życia. Orzeczenia dla dzieci zwykle wy-dawane są na czas określony, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 16 lat.

Osobom powyżej 16. roku życia wydaje się orzeczenia na czas określony, o ile, wg wiedzy medycznej, może nastąpić poprawa stanu zdrowia, lub na stałe, jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy. Dzięki osiągnięciom współczesnej  medycyny wiele osób, które jeszcze niedawno były niemal zupełnie wykluczone z życia społecznego czy zawodowego, dzisiaj może funkcjonować normalnie. Na przykład choroby typu: cukrzyca, astma i niektóre wady wzroku itp., są leczone skuteczniej, dzięki czemu chorym częściej wydawane są orzeczenia na czas określony.

Orzeczenie o niepełnosprawności powinno zawierać m.in.:
- informacje o zespole, który wydał orzeczenie;
- datę złożenia wniosku i datę wydania orzeczenia;
- dane osobowe wnioskodawcy: datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL;
- ustalenie bądź odmowę ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności;
- symbol przyczyny niepełnosprawności – orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol tej przyczyny, jednak nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Oznacza to, że osoba, której wydano orzeczenie o stopniu umiarkowanym z powodu schorzeń kardiologicznych, jednocześnie mająca schorzenia laryngologiczne, ale w stopniu, który pozwoliłby na wydanie orzeczenia w stopniu lekkim, w orzeczeniu będzie miała wpisaną tylko jedną przyczynę niepełnosprawności, tę związaną z chorobami kardiologicznymi.
-  okres, na jaki wydano orzeczenie;
- datę niepełnosprawności;

WAŻNE! Czasami trudno ustalić datę niepełnosprawności. Bywa i tak,
że niepełnosprawność powstała przed 16. rokiem życia, a o orzeczenie występuje się dopiero po wielu latach. Warto wówczas zadbać o uwiarygodnienie poprzez dostarczenie dokumentów medycznych,
a następnie o wpisanie faktycznej daty powstania niepełnosprawności. W niektórych wypadkach pozwoli to na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.
- uzasadnienie;
*należy bardzo uważnie zapoznać się z zapisami zawartymi w uzasadnieniu, w razie składania odwołania będzie zdecydowanie łatwiej znaleźć  odpowiednie argumenty,
- odwołanie;
*odwołanie można składać w terminie 14 dni od daty uzyskania orzeczenia. Należy je złożyć za pośrednictwem PZON, w którym orzeczenie było
wydane,
*nie ma odrębnych formularzy do składania odwołania,
*można się odwołać od całego orzeczenia, ale też nie zgadzać się z poszczególnymi jego zapisami.
- wskazania;
*sprawiają one najwięcej trudności i powodują wiele komplikacji.
W orzeczeniu znajdują się wskazania:
1) do odpowiedniego zatrudnienia, (obecnie można spotkać zapis „praca na stanowisku dostosowanym”, w orzeczeniach wydawanych w latach ubiegłych często był zapis: „praca w zakładzie pracy chronionej”; w każdym przypadku posiadacz orzeczenia z ww. zapisem może być zatrudniony, także na otwartym rynku pracy, o ile uzyska pozytywną opinię lekarza medycyny pracy na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy);
2) do szkolenia, w tym specjalistycznego;
*ten zapis umożliwia osobie, która w wyniku choroby utraciła możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, skierowanie na szkolenia przekwalifikowujące);
3) do zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej;
*zaznaczenie ww. wskazania oznacza, że osoba posiadająca orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zostać zatrudniona w zakładzie aktywizacji zawodowej;
4) do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
*oznacza, że osoba, której wydaje się orzeczenie jest kierowana na rehabilitację w warsztacie terapii zajęciowej ze względu na dysfunkcje uniemożliwiające podjęcie jej zatrudnienia;
5) do zaopatrzenia w przedmioty ortoped. i środki pomocnicze;
*zapis zwykle brzmi: „wg zaleceń lekarza specjalisty”, jednak nie oznacza on, że posiadacz orzeczenia jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, np. lasek, wózka czy pieluchomajtek; osoby z niepełnosprawnością obowiązuje identyczny tryb zaopatrywania się w ww. przedmioty, jak inne osoby ubezpieczone, natomiast osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu ww. przedmiotów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania;
6) do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne placówki;
*warto zwrócić uwagę, że zapis „wymaga” lub „częściowa pomoc usługowa” nie jest równoznaczny z bezpłatnym, nieograniczonym dostępem do usług opiekuńczych, socjalnych czy rehabilitacji itp. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzy wniosek np. o usługi opiekuńcze osoby z niepełnosprawnością, zgodnie ze wszystkimi procedurami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej;
*dostęp do świadczeń medycznych w ramach NFZ, w tym do rehabilitacji, jest taki sam dla osób z niepełnosprawnością, jak i pozostałych osób ubezpieczonych;
*dodatkowym wsparciem dla posiadaczy orzeczeń jest możliwość uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym;
7) do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
8) do konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

WAŻNE! W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego muszą być zaznaczone w orzeczeniu wskazania zawarte w punktach 7. i 8. W powyższych wskazaniach brane są pod uwagę m.in. ograniczenia w funkcjonowaniu czy też konieczność współudziału otoczenia w czynnościach samoobsługowych, rehabilitacji, leczeniu, edukacji itp.;
9) do korzystania z uprawnień
– osoba z niepełnosprawnością nie spełnia/spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;

WAŻNE! Oznacza możliwości uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością karty parkingowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy „Prawo o ruch drogowym” (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 802) kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczenia wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z powyższym wskazaniem;
10) do prawa do zamieszkania w odrębnym pokoju;
*prawo do zamieszkania w odrębnym pokoju przyznawane jest przede wszystkim osobom poruszającym się na wózku, leżącym lub też z zaburzonymi czynnościami fizjologicznymi;

WAŻNE! Nie oznacza to możliwości ubiegania się np. w gminie czy spółdzielni mieszkaniowej o przydział większego mieszkania. Wskazanie to pozwala jedynie
na zwiększenie powierzchni normatywnej przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia; Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 


 

Data opublikowania dokumentu: 2011-02-21, 15.12

Skomentuj na forum Wydrukuj

Komentarze

dot. interpretacji orzeczenenia

Nie wiem kto to pisał ale widać brak znajomości tematu. Owszem mam in...

i taka pra...
18:21 19.10.2014
UZDROWICIELE!

SZLAG MNIE TRAFIA JAK TO CZYTAM,W 2007 PRZESZLAM OPERACJE RAKA PIERSI,...

HANIA
16:33 09.10.2014
stopnie niepełnosprawności

Czy mogę uzyskać umiarkowany stopień niepełnosprawności-nie słyszę w 1...

mareczek
16:58 06.10.2014
uprawnienia do karty parkingowej

już od 10 lat choruje na CU tj.wrzodziejace zapalenie jelita grubego.C...

Otari
21:50 11.09.2014
SENS ODWOŁANIA SIĘ OD STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Witam Państwa. Od kilku dni mam przyznany lekki stopnień niepełnispraw...

Marika
10:47 18.08.2014
każdy urząd inaczej interpretuje daty

Moja córeczka w kwietniu trafiła do szpitala z rozpoznaniem cukrzycy s...

Agata
16:43 17.07.2014
pracujesz -zabierają rente-nie pracujesz-głodujesz

Słusznie Pan zauważył ze Tusk-dyskryminator się wypalił i winien pójść...

barnaba
19:44 02.04.2014
I grupa(znaczny stopien niepelnosprawnosci)

Po powaznym wypadku samochodowym uznano mnie za osobe calkowicie niezd...

Wieslawa
10:04 20.03.2014
Oszczędności budżetowe!

Cytuję wynik badania przez biegłych sądowych po odwołaniu się od decyz...

Chory
13:24 11.03.2014
stopień niepełnosprawności

Mam63 lata,zwyrodnienia kręgosłupa i stawów kolanowych,i jeszcze cukrz...

stacho
12:21 06.03.2014
Bezdech senny

Choruje na bezdech senny.Czy mogę uzyskać orzeczenie o niepełnosprawno...

Przemysław
07:39 06.03.2014
astma oskrzelowa a orzeczenie

dzien dobry moze ktos sie orientuje moja corka ma 6lat od urodzenia as...

justyna
07:13 18.12.2013
celiakia

Witam.Jestem mamą 7 latki chorej na celiakię.W 2009r i 2011 otrzymalis...

Alina
18:55 06.12.2013
Absurd

"7) do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy inn...

Nerisa
11:05 08.11.2013
Celiakia

Witam moja córka jest od 8 lat chora od stycznia tego roku nie dają gr...

Gość
20:33 03.10.2013
celiakia

Ja również staram się o orzeczenie niepeł.jestem chora na celiakię ,ni...

Renata
14:43 08.09.2013
nerka podkowiasta z zaburzoną gospodarką wapniową

witam synek ma wrodzoną nerkę podkowiastą, w badaniach wyszła także z...

monika
10:45 19.05.2013
Wada słuchu

Witam. Od urodzenia nie słyszę na prawe ucho (poród kleszczowy), byłam...

Gość
10:31 10.04.2013
Niepełnosprawność

Rozumiem, że może się Pan czuć rozgoryczonym i złym. Nie mniej jednak ...

Sylwia
20:46 18.03.2013
Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Te orzeczenia są potrzebne chciwym i nie nażartym pracodawcom.Dużo móg...

Jacek
17:46 14.03.2013
Ewa

Mam stopien niepełnosprawności umiarkowany,pracuje w zakładzie pracy c...

Ewa
12:37 01.03.2013
P rzyczyna niepełnosprawności

przyczyna niepełnosprawności-02-P co to znaczy

barbara
09:51 12.02.2013
odwołanie

odebrałam dziś odwoławcze orzeczenie i utrzymują w mocy zaskarżone or...

andzia
12:03 04.01.2013
kasia

dstaslam skirowanie na komisjeo niepelnosprawnosc w pismi ktore dostal...

kasia
04:48 19.10.2012
ORZECZENIE O NIEPELNOSPRAWNOSCI

W MALBORKU NA TAKIE ORZECZENIE KARZA CZEKAC POL ROKU,A NIE USTAWOWY MI...

AND
17:50 19.07.2012
pielegnacyine

mam syna kturego lecz od szustego roku zycia syn ma terz czternascie l...

Gość
09:27 15.06.2012
komisja

wkrótce staje na komisję o niepełnosprawności z powodu cukrzycy i nadc...

iwona
17:11 02.06.2012
praca a niepełnosprawnośc

mam pytanie jestem chora na cukrzycę typu 2 pracodawcy nic o tym nie p...

iwona
17:07 02.06.2012
bezsensowne marnowanie pieniędzy państwowych

Mam rente z ZUS( niezdolny do samodzielnej egzystencji )uszkodzony krę...

Wrocławian...
14:15 24.04.2012
niesprawność umiarkowana

Witam.W dniu 15.03.2012r.otrzymałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu ...

Gość
14:37 15.03.2012
Paranoje w orzecznictwie

Mam 58 l.bez kończyny,cukrzyca,zwyrodnienie biodrowe,wadą kręgosłópa,p...

MAZUREK
10:53 06.03.2012
Paranoje w orzecznictwie

Mam 58 l.bez kończyny,cukrzyca,zwyrodnienie biodrowe,wadą kręgosłópa,p...

MAZUREK
10:43 06.03.2012
stopień umiarkowany

witam. Mam 57 lat właśnie przyznano mi stopień umiarkowany (02-P) ...

hala55
14:23 23.02.2012
hej

chce żby były równe uprawnienia do zamieszkana odżielnym pokoju chce z...

Gość
10:55 31.01.2012
Orzecznik prorok

Mam dziecko nosiciela WZW B i na stałe stymulator serca- lekarz z PZO...

BG
20:09 30.07.2011
Jak mogę napisać odwołanie od decyzji - jak ma ono wyglądać?

MAM DZIECKO CHORE NA ADHD KTORE MUSI BYĆ POD STAŁĄ OPIEKĄ .DOSTAŁAM DE...

ZABKA 10
09:44 27.07.2011
Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia są wydawane jak wyroki sądowe na białorusi.Są różni i różni...

Krzysztof....
22:20 19.06.2011
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI-WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY

UWAŻAM,ŻE OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWINNY MIEĆ MOŻLIW...

WOJTEK
11:15 08.06.2011
Niesprawiedliwość

w orzekaniu w Krakowie. Jak to jest,że osoba bedąca w kontakcie słowny...

etiene
09:02 27.05.2011
Orzecznicy ZUS i PZds Orzekania są nieludzcy.

Teraz w Polsce istnieje wielka niesprawiedliwość w orzekaniu o niepełn...

Dalia2011
18:51 10.05.2011
"ubieganie sie o dofinansowanie"

To czyste kpiny z ludzi doświadczonych przez los. Brak jasnych zasad u...

Janusz
16:07 27.04.2011
Po amputacji

Dziwi mnie wydawanie orzeczenia na czas określony np.2lata człowiekowi...

Janusz
15:44 27.04.2011
Orzecznictwo wyjąć z ZUS i przenieść do Wojewody

Takie dzialanie byłoby sprawiedliwe i społecznie akceptowane.ZUS limit...

Antek
12:07 25.04.2011
Eksperymenty

Osoby niepełnosprawne traktujecie ustawami jak dr.Mengele.

Niutkowski
08:37 16.04.2011
świadczenie 520 a rodzina zastępcza

a czy ja jako rodzina zastępcza ale spokrewniona i na dodatek jako opi...

monika
20:07 14.03.2011

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji