Rozdział 5. Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce

1. FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE:

Przede wszystkim program PHARE

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

http://www.ukie.gov.pl

2. PROGRAMY WSPÓLNOTOWE:

Leonardo da Vinci II (2002-2006)

Program wspiera projekty promujące nowe rozwiązania w edukacji i szkoleniach zawodowych.

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci

ul. Górnośląska 4a

00-444 Warszawa

http://bkkk-cofund.org.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

http://www.men.waw.pl

Młodzież (2000-2004)

Program skierowany do młodzieży uczestniczącej w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej.

Narodowa Agencja Programu "Młodzież"

ul. Mokotowska 43, IV p.

00-551 Warszawa

http://www.youth.org.pl

Sokrates II (2000-2006)

Program dotyczy przede wszystkim edukacji.

Program Sokrates

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

http://www.socrates.org.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

http://www.men.waw.pl

Program Zwalczania Dyskryminacji (2001-2006)

Wspiera działania, których celem jest zwalczanie jakichkolwiek form dyskryminacji.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,

http://www.fundusze.ukie.gov.pl

Program Zwalczania Wykluczenia Społecznego (2002-2006)

Wspiera działania na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Program Działań Wspierających Zatrudnienie (2001-2005)

Wspiera finansowo działania ukierunkowane na osiągnięcie odpowiedniego poziomu zatrudnienia oraz współpracę przy tworzeniu Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl

Program Public Health (2003-2008)

Wspiera działania na rzecz zdrowia publicznego.

Ministerstwo Zdrowia

http://www.mz.gov.pl

e-Content (2001-2005)

Program dotyczy m.in. promocji dostępu do nowych technologii, szczególnie Internetu. Informacje o unijnych inicjatywach i programach pomocowych można znaleźć:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (krajowy punkt kontaktowy)

http://www.econtent.agh.edu.pl

3. PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w Polsce - http://www.ngo.pl