Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a zawieszenie działalności gospodarczej

19.09.2019
Autor: A.

Dzień dobry, moja sytuacja wygląda w ten sposób, że mąż zawiesił działalność gospodarczą i opiekuje się synem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z koniecznością sprawowania opieki. Mąż złożył wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Urząd Miasta wydał decyzję odmowną, ze względu na zawieszenie, a nie zamknięcie działalności. Od tej decyzji odwołaliśmy się do SKO i SKO w całości uchyliła decyzję urzędu i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jednocześnie w decyzji SKO znalazł się zapis, że organ I instancji winien wziąć pod uwagę, że zawieszenie działalności gospodarczej jest równoznaczne z rezygnacją z jej prowadzenia. Właśnie odebraliśmy informację, że Urząd Miasta ponownie wyda decyzję odmowną powołując się ponownie na fakt, że działalność męża została tylko zawieszona. Mam pytanie, czy działając w oparciu o przepisy prawa i decyzję SKO, Urząd Miasta mógł ponownie wydać decyzję odmowną powołując się na zaskarżony i uchylony przez SKO argument?

Szanowna Pani,

nie znam w pełni uzasadnienia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale niewątpliwie zgodnie ze 138 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – „Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy”.

Tak więc organ I instancji musi jeszcze raz zbadać sprawę i wydać decyzję, oczywiście jest szansa, iż kwestia oceny przez SKO charakteru zawieszenia działalności gospodarczej zostanie uwzględniona przez organ I instancji.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas