Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Poradnik ZUS. Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o 500 plus?

04.09.2019
Autor: ZUS, fot. Unsplash
Źródło: Integracja 4/2019
uśmiechnięci rodzice przytulają młodego mężczyznę z zespołem Downa

Można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku oraz jak można je otrzymać.

Aktualizacja 27.07.2020

Komu będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające

Świadczenie to jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość brutto tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy 1700 zł.

Świadczenie uzupełniające otrzyma wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ma obywatelstwo polskie;
 • posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce – jeśli jest obywatelem UE, EFTA, EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej;
 • jest cudzoziemcem i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przebywa legalnie.

Ważne

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, chyba że odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Czy trzeba złożyć wniosek o świadczenie?

Świadczenie uzupełniające będzie przyznawane wyłącznie na wniosek. Wniosek może zgłosić osoba, która ubiega się o to świadczenie. W jej imieniu wniosek taki może zgłosić także przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik.

ZUS przygotował formularz wniosku o świadczenie uzupełniające. Będzie on dostępny we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej ZUS.pl.

Gdzie trzeba będzie zgłosić wniosek?

Właściwość organu zależy od tego, czy osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające jest uprawniona do świadczenia emerytalno-rentowego.

I tak osoby uprawnione do świadczeń w ZUS składają wniosek w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo w najbliższej placówce ZUS. Osoby uprawnione do emerytury lub renty w KRUS składają wnioski w oddziale terenowym KRUS (chyba że mają też prawo do świadczenia w ZUS i ZUS płaci dodatek pielęgnacyjny).

Wniosek w ZUS powinny również złożyć osoby, które:

 • nie pobierają żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych;
 • pobierają świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, ale nie są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych;
 • są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS i/lub w innym organie rentowym, ale to ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny.

Jakie dokumenty potwierdzą niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji potwierdzi jedno z poniższych orzeczeń:

 • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenie to musi być ważne w dniu składania wniosku o świadczenie uzupełniające.

ZUS będzie również honorował wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia zaliczające wnioskodawcę do I grupy inwalidów, które nadal zachowały swoją ważność (nie upłynął okres, na jaki została orzeczona I grupa inwalidzka). Orzeczenia nie trzeba składać, jeśli ZUS już je ma.

Jakie świadczenia będą uwzględniane przy ustalaniu progu 1700 zł?

Prawo do świadczenia uzupełniającego oraz wysokość tego świadczenia zależą od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (poza wyjątkami wymienionymi niżej). Przede wszystkim chodzi o świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy emerytalno-rentowe. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. Będą też uwzględniane świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych.

Przy ustalaniu progu 1700 zł nie będzie uwzględniany dochód z pracy zarobkowej czy też np. z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej. Wpływu na prawo do świadczenia i jego wysokość nie będą miały również niektóre świadczenia finansowane ze środków publicznych:

 • renta rodzinna przyznana w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tj. przysługująca osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem 16 lat lub, po przekroczeniu 16. roku życia – do ukończenia nauki w szkole, nie później niż do 25. roku życia);
 • świadczenia o charakterze jednorazowym, np. jednorazowy zasiłek z pomocy społecznej czy zasiłek pogrzebowy;
 • dodatki i świadczenia wypłacane razem ze świadczeniami (np. emeryturą lub rentą) na podstawie przepisów szczególnych, np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy ryczałt energetyczny.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia uzupełniającego i jego wysokości będą uwzględniane świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych w kwocie brutto, przed dokonaniem wszelkich odliczeń, potrąceń i zmniejszeń. Świadczenia niepodlegające opodatkowaniu będą oczywiście uwzględniane w kwocie netto.

Jak otrzymać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

Osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a chcą ubiegać się o świadczenie uzupełniające, będą musiały do wniosku o świadczenie dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku), i jeśli posiadają – dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej. Osoby, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny je także dołączyć do wniosku.

Lekarz orzecznik wyda orzeczenie na podstawie:

 • dokumentacji dołączonej do wniosku (która może zostać uzupełniona w szczególności o opinię lekarza konsultanta albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej),
 • bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie.

Lekarz orzecznik ZUS będzie mógł wydać orzeczenie w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Jak będzie obliczana wysokość świadczenia uzupełniającego?

Osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy łączna kwota przysługujących im świadczeń nie przekracza 1200 zł, świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w wysokości 500 zł miesięcznie.

Natomiast osobom, które są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, których łączna wysokość przekracza 1200 zł, a nie przekracza 1700 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 1700,00 zł a łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Aktualizacja 27.07.2020

Więcej na stronie ZUS.


Materiał przygtowany we współpracy z ZUS

logo ZUS


ekspert Integracji Kamil Kowalski trzyma w dłoni rozłożone plany architektoniczne, w tle dwa szklane budynki, trzeci sie budujeArtykuł pochodzi z numeru 4/2019 magazynu „Integracja”.

Zobacz, jak możesz otrzymać magazyn Integracja.

Sprawdź, jakie tematy poruszaliśmy w poprzednich numerach (w dostępnych PDF-ach).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  Dariusz
  03.08.2020, 09:16
  Czy osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności R, N, wraz z punktem mówiącym o konieczności posiadania opiekuna, może starać się o świadczenie uzupełniające?
  odpowiedz na komentarz
 • KRUS Ciechanów nie ma lekarzy do orzekania o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  pat
  25.09.2019, 21:09
  Pani pracująca w KRUS powiedziała mi, że może w grudniu orzekną. Wniosek złożony na początku września.
  odpowiedz na komentarz
 • Witam serdecznie.
  Janusz
  08.09.2019, 21:45
  Cytuję orzeczenie komisji- zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Krakowie. Data - sierpień 1999r. Cytat, uzasadnienie- na podstawie przedłożonych dokumentów i badań przeprowadzonych przez członków Zespołu- uznaje się Pana/Panią za osobę ze znacznym stopniem naruszenia sprawności organizmu uniemożliwiającym podjęcie zatrudnienia, albo zdolną do wykonywania zatrudnienia w szczególności w zakładzie pracy chronionej , wymagającej stałej lub długotrwałej opieki osoby innej w związku ze znaczną ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. pkt 1. Zaliczyć do znacznego stopnia niepełnosprawności pkt.2. Przyczyna niepełnosprawności, (nieczytelnie ale chyba)11/R lub N/R pkt.3. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały i orzeczenie wydaje się na stałe. Osoba ta od 1999r. pobiera rentę socjalną w wysokości 935zł, oraz dodatek pielęgnacyjny. A teraz mam do Pana pytanie; w sieci pojawiają się analizy, wypowiedzi rożnych specjalistów dotyczących ustawy. Wypowiedzi te, nie które wprowadzają w błąd ludzi.Proszę o konkretną odpowiedz na podstawie wyżej cytowanego orzeczenia- czy ta osoba składa tylko wniosek ESUN do ZUS, czy musi stawać jeszcze raz przed orzecznikiem.Następne pytanie dotyczy tzw. dodatku pielęgnacyjnego. Z wielu wypowiedzi można wnioskować, że pobieranie w/w dodatku upoważnia już do składania wniosku o dodatek 500+, bez OL-9. I na koniec proszę o odpowiedz, jak to się ma (opis orzeczenia), do praw nabytych, czy pracownik zuz-u może interpretować inaczej, lub zmienić orzeczenie komisji, chodzi o zapis w orzeczeniu; ma charakter trwały i orzeczenie wydaje się na stałe, tym czasem zus ma; na czas nie kreślony. Pytanie jest takie; po co ta zmiana,i jaki miała cel. Za odpowiedz serdecznie z góry dziękuję
  odpowiedz na komentarz
 • PUE ZUS
  Jack
  07.09.2019, 17:41
  Czy można złożyć wniosek przez PUE ZUS, elektronicznie?
  odpowiedz na komentarz
 • Witam
  Andrzej
  06.09.2019, 18:33
  Mam 35lat i orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Czy mogę się ubiegać o to świadczenie nie posiadając orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji? Dodam ze pobieram również świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 184zl.
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenie
  Hania
  06.09.2019, 14:13
  Trzeba mieć orzeczenie wydane przez ZUS, czy wystarczy orzeczenie powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności?
  odpowiedz na komentarz
 • Krzysztof Bernacki
  Krzysztof Bernacki
  05.09.2019, 21:57
  Mam 46 lat. Pobieram rentę socjalną z ZUS z uwagi na stałą niezdolność do pracy (porażenie mózgowe dziecięce czterokończynowe). Czy muszę składać jakieś dokumenty do ZUS, który przed ukończeniem 15 lat wydał dokument o stałej niezdlności do pracy
  odpowiedz na komentarz
 • zailek
  sama
  05.09.2019, 20:47
  Dobra zmiana wyrównanie poziomu życia a najsłabszych chorych od urodzenie podzieliły jak można kolejny Rząd zostawił niepełnosprawnych gr 2 umiarkowany którzy nie z lenistwa nie mogli pracować na emeryturę wszystko drożeje jak mamy żyć
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawny w stopniu znacznym nie dostanie.
  ON.
  05.09.2019, 14:22
  Całkowicie niezdolny do pracy w stopniu znacznym nie dostanie świadczenia.Dostanie je niezdolny do samodzielnej egzystencji z ZUS czy z KRUS,również ten pracujący,któremu dochód z pracy nie jest wliczany .Jak może osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji pracować.
  odpowiedz na komentarz
 • pic na wode foto montaŻ
  lelo
  05.09.2019, 12:25
  "Lekarz orzecznik wyda orzeczenie na podstawie: dokumentacji dołączonej do wniosku (która może zostać uzupełniona w szczególności o opinię lekarza konsultanta albo o wyniki badań dodatkowych lub obserwacji szpitalnej), bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. Lekarz orzecznik ZUS będzie mógł wydać orzeczenie w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, " HAHA A TO DOPIERO ŻART. JUZ WIDZE JAK LEKARZE ORZECZNICY BEDA PODWYZSZAC ORZECZENIE Z CALKOWITEJ NIEZDOLNOSCI DO PRACY DO NIEZDOLNOSCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. PREDZEJ SIE SPODZIEWAM OBNIZENIA STOPNIA NIEPELNOSPRAWNOSCI.
  odpowiedz na komentarz
 • mama
  mama
  04.09.2019, 22:49
  Niepełnosprawność wzroku mam od urodzenia. Pierwsze orzeczenie dostałam w wieku 16 lat z Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia - druga grupa "traktować jak dla niewidomych" Dwa lata temu wystąpiłam do Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z powodu istniejących dodatkowych chorób autoimmunologicznych i otrzymałam stopień znaczny na stałe: niezdolna do samodzielnej egzystencji. Jaki w takiej sytuacji ma sens przystępować do kolejnej komisji ZUS. Przecież wydanie orzeczenia, że jednak jestem zdolna do pracy i samodzielnej egzystencji przez lekarza ZUS będzie podważeniem orzeczenia które już posiadam. Złożę jednak dokumenty i mam nadzieję, że obejdzie się bez stresu bo jako osoba niepracująca cieszyłabym się gdybym dostała te pieniądze choćby na wizyty lekarskie, leki, dietę.
  odpowiedz na komentarz
 • Będzie się działo
  Dynia
  04.09.2019, 16:27
  Sądy będą miały pełne ręce roboty. Poruszam się na wózku elektrycznym i słabo widzę - zespół chorób genetycznych potwierdzony wynikami badań genetycznych - już 3x byłam z ZUSem w sądzie. Tym razem również się na to nastawiam.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas