Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Oferta pracy: starszy specjalista ds. interwencji i skarg z zakresu telekomunikacji

11.09.2019
Autor: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszego specjalista ds. interwencji i skarg z zakresu telekomunikacji i poczty oraz rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji w Wydziale Spraw Konsumenckich w Delegaturze w Szczecinie.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Adres Urzędu: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: ul. Zygmunta Krasińskiego 10/28, 71-435 Szczecin

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
 • możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
 • bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;  
 • spotkania okolicznościowe dla pracowników;
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie.

Główne zadania:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o interwencję oraz skarg dotyczących dostarczania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kierowanych przez odbiorców tych usług;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji;
 • uczestniczenie w kampaniach edukacyjnych dla dzieci i dorosłych konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe telekomunikacyjne lub prawnicze lub administracyjne;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ochronie konkurencji i konsumentów, o prawach konsumenta;
 • wiedza z zakresu funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz systemów telekomunikacyjnych;
 • umiejętność interpretacji i stosowania prawa w praktyce;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • prawo jazdy kat. B do wglądu podczas naboru;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 21 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego
lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
z dopiskiem „starszy specjalista OSZ/WSK/2”.

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4 025,57 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,1) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 124 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.
 

Więcej ofert pracy znajdziesz na sprawniwpracy.pl logo serwisu www.sprawniwpracy.pl
Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas