Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Oferta pracy: konsultant ds. budowy systemu (UKE)

21.10.2019
Autor: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: konsultanta ds. budowy systemu Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – Etap II realizowanego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Biurze Informatyki.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Adres urzędu: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • zagrożenie korupcją;
 • dogodna lokalizacja w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
 • możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
 • bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
 • spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
 • parking dla rowerów;
 • lunch bar na terenie Urzędu;
 • pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Główne zadania:

 • uczestniczenie w tworzeniu koncepcji i budowie systemu PIT - Etap II;
 • zapewnienie integracji budowanego systemu PIT - Etap II z pozostałymi systemami Urzędu;
 • uczestniczenie w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących budowy systemu PIT - Etap II;
 • uczestniczenie w testach i odbiorach budowanego systemu PIT - Etap II;
 • administrowanie systemem wybudowanym w ramach projektu PIT - Etap II.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w zakresie projektowania lub wdrażania lub utrzymywania systemów teleinformatycznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • wiedza z zakresu: projektowania, budowy oraz funkcjonowania systemów informatycznych, tworzenia oprogramowania, bezpieczeństwa systemów informatycznych, zamówień publicznych w zakresie przygotowywania opisów przedmiotów zamówień w prowadzonych postępowaniach;
 • znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji;
 • znajomość zasad integracji systemów za pomocą usługi API, języka SQL, HTML, XML;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać do dnia 31 października 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
z dopiskiem „konsultant BI/1”.

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5750,82 zł (mnożnik kwoty bazowej: 3,0) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 124 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.
 

Więcej ofert pracy znajdziesz na sprawniwpracy.pl logo serwisu www.sprawniwpracy.pl
Prawy panel

Wspierają nas