Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Konkurs Przedsiębiorca przyjazny niepełnosprawnym

23.11.2004
Autor: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przeznaczony jest dla Przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne zarówno dla zakładów pracy chronionej, jak i firm niemających statusu zakładu pracy chronionej.

O tytuł Przedsiębiorcy przyjaznego niepełnosprawnym będą mogli starać się przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą spójną politykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • zatrudniają wysoki procent osób niepełnosprawnych,
 • wprowadzili istotne zmiany mające na celu dostosowanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Wyróżnienia w konkursie mają charakter honorowy.
Celem Konkursu o tytuł Pracodawcy przyjaznego niepełnosprawnym jest propagowanie kształtowania polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców, zwiększanie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz przezwyciężanie stereotypów obaw i lęku przed osobami niepełnosprawnymi w środowisku pracy, a także informowanie o wielu ciekawych rozwiązaniach wprowadzanych przez przedsiębiorców na rzecz tego środowiska. Ponadto Konkurs daje grupie organizacji i osobom niepełnosprawnym możliwość publicznego promowania przedsiębiorców stosujących politykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród swojego zespołu pracowników.

Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające osoby niepełnosprawne. Do 15 września 2003 można zgłaszać wnioski.

Kompletne wnioski należy przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
z dopiskiem "Przedsiębiorca Przyjazny Niepełnosprawnym"

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2003.

Pobierz Wniosek

Regulamin Konkursu o tytuł Przedsiębiorca Przyjazny Niepełnosprawnym

§ 1.

Tytuł Przedsiębiorca przyjazny niepełnosprawnym przyznawany jest przedsiębiorcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, zakładowi pracy chronionej i innych niemających statusu zakładu pracy chronionej.
O tytuł Przedsiębiorcy przyjaznego niepełnosprawnym będą mogli starać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą spójną politykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mają wysoki procent zatrudnionych osób niepełnosprawnych, dostosowali miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością.

§ 2.

 1. Konkurs o Tytuł Przedsiębiorca przyjazny niepełnosprawnym ogłasza i rozstrzyga powołana w tym celu Kapituła zwanej dalej Kapitułą. 
 2. W skład Kapituły wchodzą osoby zaufania publicznego zaproszone przez SPI
 3. Wyróżnienia w konkursie mają charakter honorowy.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na łamach magazynu Integracja i na portalu dla Osób Niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwa wyróżnione w konkursie będą miały możliwość zaprezentowania własnej działalności na stronach Portalu dla osób niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.pl oraz w magazynie Integracja.                                                                  

§ 3.

Tytuł Przedsiębiorca przyjazny niepełnosprawnym przyznawany jest przedsiębiorstwom państwowym i prywatnym zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

§ 4.

Nominacje do tytułu mogą zgłaszać (poprzez wypełnienie i przesłanie wniosku nominacyjnego) przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia, osoby indywidualne.
Kapituła może przyznać nagrodę specjalną oraz wyróżnienia dla podmiotów zatrudniających do 50 pracowników (włącznie), od 51 pracowników do 249 oraz powyżej 250 pracowników w dowolnej branży.
Tytuł przyznawany jest za działania zrealizowane w latach 2000 - 2002.
Każdy zgłaszający może wskazać więcej niż jednego kandydata (składając oddzielny wniosek nominacyjny dostępny w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronach www.niepelnosprawni.pl.
Nominacja wymaga zgody kandydata (nie jest wymagana zgoda pisemna).
Decyzja o liczbie przyznanych tytułów należy do Kapituły Konkursu.
Członek Kapituły Konkursu nie może podejmować decyzji o przyznaniu tytułu lub wyróżnienia dla firmy nominowanej w konkursie lub występować w imieniu organizacji nominującej, z którą ma formalne lub inne - znaczące dla utrzymania bezstronności - powiązania.

Wnioski nominacyjne przesłane do konkursu nie spełniające w/w warunków nie będą rozpatrywane przez Kapitułę konkursu, a nazwy zgłoszonych firm utworzonych przez firmy nie zostaną zamieszczone w materiałach informacyjnych konkursu.

Termin zgłaszania kandydatów do tytułu Przedsiębiorca przyjazny niepełnosprawnym upływa 15 września 2003 roku.
Kapituła w terminie do 30 września 2003 wyłoni zwycięzców i wyróżnionych w konkursie o tytuł Przedsiębiorca przyjazny niepełnosprawnym.

§ 5.

 1. Konkurs ogłoszony w roku 2003, będzie pierwszą edycją. W przyszłych latach przewiduje się kolejne edycje.
 2. Informacje o kolejnych edycjach Konkursu i terminach przyjmowania zgłoszeń, ogłaszane będą w mediach, wraz z aktualnym regulaminem, w styczniu każdego roku.
 3. Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej do biura Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, przy ul. Dzielnej 1; 00-162 Warszawa.
 4. Zgłoszenia powinny zawierać dane z wniosku nominacyjnego, zamieszczonego na stronie Portalu dla Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.pl

§6.

Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie mają prawo do umieszczania informacji o przyznanym tytule w swoich kampaniach reklamowych i materiałach promocyjnych. Nazwa przedsiębiorstwa lub fundacji utworzonej przez firmę będzie umieszczana w materiałach promocyjnych dotyczących kolejnych edycji konkursu oraz w miarę możliwości we wszystkich komunikatach medialnych dotyczących konkursu o tytuł Przedsiębiorca przyjazny niepełnosprawnym.

§ 7.

Kapituła zastrzega sobie możliwość nadania więcej niż jednego tytułu Przedsiębiorca przyjazny niepełnosprawnym  spośród zgłoszonych kandydatur.

§ 8.

Regulamin dotyczący każdej edycji, po jej ogłoszeniu, będzie wysłany na prośbę zainteresowanych udziałem w Konkursie.

§ 9.

Regulamin został uchwalony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Które działanie Integracji w czasie 25 lat jej istnienia było lub jest dla Ciebie najważniejsze?

Biuletyn

Wspierają nas