Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Fundusz Pierwszy Krok 2003 - regulamin

23.11.2004
Autor: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundacja Sue Ryder w Polsce utworzyły Fundusz ''Pierwszy krok''.

Celem Funduszu jest udzielanie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym, które doznały urazu rdzenia kręgowego wskutek skoku do wody lub wypadku drogowego. Pomoc finansowa oferowana w ramach Funduszu ma za zadanie ułatwić takim osobom "pierwszy krok" w samodzielnym życiu.

Wysokość sumy przyznanej jednej osobie nie przekroczy 4500 zł. Pomoc udzielana będzie w formie jednorazowej wypłaty.
W regulaminie Funduszu określono, kto może się ubiegać o pomoc. Formularz wniosku jest dostępny na portalu www.niepelnosprawni.pl od 1 lipca 2003.

Pobierz Wniosek Funduszu Pierwszy Krok (format .pdf, 160 KB)

Pobierz druk Pełnomocnictwa (format .pdf, 79,3 KB)

W roku 2003 o pomoc mogą ubiegać tylko osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, a wnioski będzie można składać listownie, bądź osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w terminach od 15 lipca do 15 września.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
Tel.: 0*22 831 85 82

Regulamin przyznawania pomocy finansowej w ramach Funduszu Pierwszy Krok

1. O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby indywidualne, które:

a. doznały urazu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym bądź piersiowym; (tetraplegia, paraplegia), na skutek skoku do wody lub wypadku drogowego;

b. na skutek urazów zmuszone będą poruszać się na wózku;

c. zostały poszkodowane w wypadku, który miał miejsce nie wcześniej niż 24 miesiące przed terminem złożenia wniosku;

d. ukończyły 18. rok życia w momencie składania wniosku i nie przekroczyły 26. lat do 31 grudnia roku, w którym ubiegają się o pomoc finansową;

e. nie posiadają dostatecznych środków finansowych na rozwiązanie przedstawionego problemu.

2. W roku 2003 o pomoc mogą ubiegać się tylko osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego.

3. Osoba ubiegająca się o pomoc finansową powinna przedstawić wypełniony formularz Wniosku, stanowiący załącznik do Regulaminu, wraz z wymaganymi dokumentami określonymi we Wniosku.

4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

5. W ramach przyznanej pomocy finansowej mogą być finansowane koszty:

a. zakupu sprzętu komputerowego,

b. zakupu oprogramowania użytkowego,

c. zakupu oprogramowania potrzebnego do konkretnego rodzaju pracy lub nauki,

d. szkolenia lub kursu, w szczególności takiego, który ułatwi znalezienie lub powrót do pracy,

e. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

f. zakupu oprzyrządowania specjalistycznego (sprzęt, który ułatwia samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej),

g. likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu.

6. Pomoc może być przyznana jednorazowo, do wysokości 4.5 tys. złotych.

7. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest udokumentowanie udziału środków własnych w wysokości min. 10% przyznanej kwoty.

8. Warunki i sposób rozliczenia określone zostaną w stosownej umowie.

9. Ze środków Funduszu nie mogą być refundowane wydatki poniesione przed terminem zawarcia umowy.

10. Jeżeli Wnioskodawca nie może samodzielnie złożyć podpisu pod umową, umowę może podpisać pełnomocnik Wnioskodawcy, ustanowiony na podstawie pisemnego Pełnomocnictwa. Druk Pełnomocnictwa stanowi załącznik do Wniosku.

11. Wnioski osób nie zakwalifikowanych do otrzymania pomocy finansowej mogą być brane pod uwagę i rozpatrywane przez Komisję w kolejnych terminach, pod warunkiem spełnienia przez Wnioskodawcę warunków określonych w p. 1c i 1d niniejszego Regulaminu. Wymagane jest wtedy złożenie przez Wnioskodawcę pisemnej prośby o kolejne rozpatrzenie Wniosku.

12. Dokumenty należy dostarczyć w terminach od 15 stycznia do 15 marca i od 15 lipca do 15 września osobiście lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego), do siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, z dopiskiem Fundusz Pierwszy Krok.

13. W przypadku podania nieprawdziwych danych we wniosku, decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie cofnięta.

14. Efekty przyznanej pomocy finansowej będą losowo sprawdzane przez przedstawicieli Stowarzyszenia i Fundacji, w tym także członków Komisji.

15. Regulamin przyznawania pomocy finansowej w ramach Funduszu Pierwszy Krok oraz formularz Wniosku dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz na stronach www.integracja.org i www.niepelnosprawni.pl. Formularz wniosku będzie dostępny od 1 lipca 2003 roku.

Pobierz plik Regulaminu Funduszu Pierwszy Krok (format pdf, 80,6 KB)

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas