Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przedstawiłem orzeczenie pracodawcy, co z dodatkowym urlopem?

10.12.2019
Autor: R.

Z powodów osobistych nie przedłożyłem od razu w zakładzie pracy orzeczenia o niepełnosprawności (w znacznym stopniu), a zrobię to dopiero po 22 miesiącach. Konkretnie w grudniu. Proszę o informację, czy w tym bieżącym roku kalendarzowym również nabędę prawo do dodatkowego urlopu i w jakiej wysokości. Jest dla mnie jasne, że w następnym roku kalendarzowym będzie to 10 dni. Nadmienię, że jestem zatrudniony w tym miejscu pracy już kilka lat na umowę na czas nieokreślony.

Szanowny Panie,

Jak wskazano na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - „Pierwszy dodatkowy urlop osoba niepełnosprawna nabywa w całości, nawet jeżeli uzyska do niego prawo dopiero w grudniu danego roku. Wynika to z brzmienia art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...): „Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności". Prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabywa z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, o ile pozostaje w zatrudnieniu.

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r., II PK 339/04). Ani przepisy ustawy o rehabilitacji (...), ani przepisy Kodeksu pracy nie uzależniają prawa do urlopu wypoczynkowego od wniosku osoby do urlopu uprawnionej. Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może – w konkretnych okolicznościach - oznaczać tylko tyle, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy. Roszczenia ze stosunku pracy, w tym dotyczące udzielenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Trzyletni termin przedawnienia prawa do urlopu rozpoczyna się najwcześniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył to prawo.”

Biorąc powyższe, należy uznać, iż fakt nie przedstawienia pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, nie pozbawia Pana prawa do zaległego urlopu za okres maksymalnie trzech lat.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas