Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Oferta pracy: główny specjalista

25.03.2020
Autor: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: główny specjalista ds. administrowania bazą danych o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych związaną z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departament Strategii i Analiz 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Adres urzędu: 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • dogodna lokalizacja w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
 • możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
 • bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
 • spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo- Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
 • parking dla rowerów;
 • lunch bar na terenie Urzędu;
 • pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Główne zadania:

 • gromadzenie i przetwarzanie danych o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, zgromadzonych w obecnie istniejącym Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji oraz wykonywanie analiz (w tym przestrzenne) w tym zakresie;
 • wykonywanie analiz w celu weryfikacji poprawności i racjonalności danych przekazanych do obecnie istniejącego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji;
 • administrowanie bazą danych o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych związaną z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji;
 • przygotowywanie i monitorowanie przebiegu procesów geoprzetwarzania danych w zakresie infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych, zgromadzonych za pośrednictwem obecnie istniejącego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji;
 • przygotowywanie materiałów kartograficznych, związanych z danymi zgromadzonymi w obecnie istniejącym Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • sporządzanie analiz dotyczących wpływu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej na koszty budowy i utrzymania sieci szerokopasmowych oraz innych analiz np. związanych z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w zakresie posługiwania się aplikacjami wykorzystywanymi w procesie gromadzenia danych np. PostgreSQL, Oracle;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji;
 • znajomość rynku telekomunikacyjnego oraz wiedza z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych;

Umiejętność:

 • obsługi komputera (MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów),
 • posługiwania się aplikacjami wykorzystywanymi w procesie gromadzenia danych np. PostgreSQL, Oracle,
 • posługiwania się aplikacjami służącymi do analizy danych przestrzennych np. Qgis,
 • sporządzania analiz,
 • precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;                 
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

z dopiskiem „główny specjalista_DSA/WGD/9”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru. 

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • zadanie praktyczne: bazy danych, analizy z wykorzystaniem Excel, generowanie raportów;
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 124 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.

Więcej ofert pracy znajdziesz na sprawniwpracy.pl logo serwisu www.sprawniwpracy.pl
Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas