Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należą mi się świadczenia na dziecko w Polsce?

14.05.2020
Autor: B.

Mieszkaliśmy z córką do lipca 2018 r. we Francji. Tam były wypłacane wszystkie świadczenia na córkę, bo córka ma orzeczenie o niepełnosprawności od urodzenia. Świadczenia we Francji zostały zatrzymane. Wojewoda pomorski powiadomił mnie, że pierwszą instytucją do wypłacania świadczeń jest Francja. A więc od sierpnia 2018 r. nie pobieram nic. Ojciec dziecka jest Francuzem i mieszka na stałe we Francji. Od 2 lat toczy się rozwód. Do dzisiejszego dnia nie mam odpowiedzi, który kraj będzie wypłacał mi wszystkie świadczenia (Francja czy Polska)? Awięc na dzień dzisiejszy, jaka pomoc z Polski mi się należy? Jak długo będę czekać na odpowiedź? Czy te wszystkie świadczenia, które nie były mi wypłacane na córkę, zostaną mi zwrócone?

Szanowna Pani,

jeżeli okaże się, że świadczenia były niesłusznie wstrzymane, to powinny zostać one wypłacone z wyrównaniem.

Można oczywiście zastanowić się w Pani przypadku nad zastosowaniem instytucji przewidzianej w Kodeksie postępowania administracyjnego jakim jest instytucja ponaglenia, oczywiście warto najpierw skontaktować się z urzędem, aby uzyskać wyjaśnienia przyczyn nie wyjaśnienia w terminie sprawy, tym bardziej biorąc pod uwagę trudności związane z epidemią w kraju.

Zgodnie z art. 37. § 1. K.p.a. - Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§ 3. Ponaglenie wnosi się:

  1. do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
  2. do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

§ 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

§ 5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

§ 6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:

  1. wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
  2. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
  • zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,
  • zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

§ 7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o którym mowa w § 6, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie stosuje się. W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas