Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500 zł z PFRON. Dla kogo? Jak wnioskować? [PORADNIK]

10.04.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. sxc.hu
500 złotych w 100-złotowych banknotach

Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Został on uruchomiony w związku ze stanem epidemii w Polsce, spowodowanym przez COVID-19. Wyjaśniamy, dla kogo program jest przeznaczony, jakie wsparcie można otrzymać i jak się o nie starać.

Aktualizacja 27.07.2020

Cel programu

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (moduł III) ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. PFRON przeznacza na ten cel 174 250 000 zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty.

Rodzaj wsparcia

Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy  środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe;
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych bądź uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW) oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (ORW) funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wiek osób ubiegających się o pomoc

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Ważne!

Do korzystania z dofinansowań ze środków PFRON zawsze upoważnione są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS.

Wysokość świadczenia

Kwota wsparcia to 500 zł miesięcznie „na rękę” (netto) na jedną osobę z niepełnosprawnością.

Przez jaki czas obowiązuje świadczenie?

Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące, także z uwzględnieniem marca.

W każdym miesiącu musi być brak możliwości zapewnienia opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Placówka rehabilitacyjna to taka, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły; tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku.

Uwaga!

Świadczenie nie będzie przysługiwać za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Więcej na niepelnosprawni.pl.

Czy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Czy zapłacimy podatek od świadczenia?

Świadczenie nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy trzeba będzie udokumentować wydatki z tego świadczenia?

Środki ze świadczenia powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utratą zajęć w placówce, zorganizowanych w warunkach domowych. Nie trzeba jednak dokumentować np. paragonami czy fakturami tych wydatków.

Kto składa wniosek?

Wniosek o świadczenie powinna złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun.

Uwaga!

W imieniu osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wniosek składają opiekunowie prawni.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie poprzez system SOW – sposób rekomendowany przez PFRON
 • osobiście w instytucji wybranej przez powiat – prawdopodobnie będą to miejscowe centra pomocy rodzinie. Wcześniej należy się upewnić tam telefonicznie jak i kiedy można złożyć dokumenty
 • pocztą tradycyjną – wniosek należy uprzednio pobrać ze strony PFRON
 • pocztą elektroniczną (należy uprzednio dowiedzieć się telefonicznie na jaki adres mailowy można przesłać formularz wniosku).

Uwaga!

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w tym systemie.

Wniosek jest do pobrania na stronie PFRON.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można składać od 10 kwietnia 2020 r. w sposób ciągły do 4 września 2020 r.

Co dalej ze złożonym wnioskiem?

Program PFRON będą realizować samorządy.

Uwaga!

Wcześniej dany samorząd musi przystąpić do programu PFRON, czyli wypełnić i przesłać wnioski do Funduszu. Jeśli jednak dany samorząd nie przystąpiłby do tego programu PFRON dopuszcza możliwość udzielenia pomocy danej osobie za pośrednictwem innego samorządu.

Dokumenty dla samorządów są dostępne na stronie PFRON.

Samorząd, który przystąpi do programu wyznaczy jednostkę organizacyjną na swoim terenie, która będzie rozpatrywać wnioski i podejmować decyzję o przyznaniu świadczenia. Najczęściej, prawdopodobnie wnioski będą realizowały Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Kiedy otrzymamy środki na konto?

Świadczenie powinniśmy otrzymać do 10 dni po podjęciu decyzji przez centra pomocy rodzinie.

Infolinia PFRON

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Aktualizacja 27.07.2020

Komentarz

 • Dodatek 500 z programu covid
  Basia
  01.07.2020, 18:23
  Mój syn że znacznym stopniem niepelnosprawnosci uczący się w sosw,gdzie nie odbyły się przez 3 miesiące zajęcia rech- wych czy ma prawo do wsparcia 3x500 zł z tego programu.Zlozylam wniosek ale dostałam odmowe bo syn ukończył w styczniu 24 lata.Innne osoby z tej samej klasy i z tego samego rocznika otrzymały pomoc.Czy znaczenie ma miesiąc urodzenia?

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas