Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu – choroby zakaźne

25.05.2020
Autor: K.

Jestem osobą całkowicie niewidomą. Do dnia 31.12.2019 r. miałam prawo pobytu w Dziennym Domu Pobytu Senior+. Jednakże dnia 18.12.2019 roku uległam poważnemu wypadkowi (upadek ze schodów z całego piętra), w wyniku którego doznałam wielokrotnego złamania obu górnych kończyn z przemieszczeniem kości. W związku z tym nie złożyłam wniosku o kontynuowanie pobytu w Dziennym Domu Pobytu Senior+ na rok 2020 i taki wniosek mogę złożyć dopiero teraz. Jednakże z uwagi na stan pandemii i konieczne działania związane ze zwalczaniem wirusa COVID-19 Dom ten został zamknięty. Do chwili obecnej nie mogę skorzystać z żadnych zabiegów rehabilitacyjnych, pomimo złożonego wniosku – skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w tutejszym ośrodku również finansowanym przez NFZ, ponieważ też został zamknięty. Pytanie: czy mogę skorzystać z jakiegokolwiek programu na dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych i wynajęciem fizjoterapeuty.

Szanowana Pani,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Rodzaje placówek, z których korzystanie uprawnia do udziału w Module III programu wymienione zostały w „Kierunkach działań i warunkach brzegowych”. Są to między innymi dzienne domy pomocy społecznej, funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W sytuacji, gdy Klub Seniora lub Dzienny Klub Seniora utworzone zostały na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i mają status dziennego domu pomocy społecznej – podopieczni tych placówek są adresatami wsparcia w ramach Modułu III programu.

Z Pani zapytania wynika jednakże, iż w okresie stanu epidemii nie korzystała lub miała korzystać z Dziennego Domu Pobytu Senior+ .

Natomiast jak wynika z Pani zapytania, ma Pani skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne do ośrodka rehabilitacyjnego finansowanego z NFZ. Zabiegi rehabilitacyjne na które została Pani skierowana zostały przesunięte w czasie. Celem programu jest natomiast zapewnienie wsparcia stałym podopiecznym placówek rehabilitacyjnych, w których pobyt ma charakter ciągły, a placówki te zostały zamknięte na czas epidemii, co oznacza, że podopieczni utracili opiekę w tym okresie.

Jak wynika z Pani zapytania, nie pozostaje Pan pod stałą opieką placówki wymienionej w treści programu. Wsparcie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Ewentualne pytania w zakresie wsparcia można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

 

                 

 

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas