Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzekanie podczas epidemii. Czytelnicy pytają, ministerstwo odpowiada

28.04.2020
Autor: Oprac. Tomasz Przybyszewski, fot. Chris Baker/Freeimages.com
Źródło: MRPiPS
Różnokolorowe znaki zapytania

Stare orzeczenie wygasło, od nowego złożyłam odwołanie – czy jestem obecnie bez orzeczenia? Czy można nie wyrazić zgody na komisję bez mojego udziału? Jak biegną terminy dotyczące odwołania się? Wprowadzone na czas stanu epidemii przepisy dotyczące orzekania i wypłacania świadczeń budzą wiele wątpliwości. Na pytania Czytelników portalu Niepelnosprawni.pl odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pytania zostały zanonimizowane na tyle, by pytających osób nie można było rozpoznać.


 1. Poprzednie orzeczenie wygasło, do nowego złożono odwołanie

Córka do 26.02.2020 r. posiadała orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16. roku życia, które uprawniało mnie i córkę zarówno do zasiłku, jak i świadczenia pielęgnacyjnego (punkty 7 i 8 w orzeczeniu miały status – wymaga). 27.02.2020 r. odbyła się komisja orzekająca. 2.03.2020 r. odebraliśmy nowe orzeczenie o niepełnosprawności, gdzie nadano córce stopień umiarkowany. 3.03.2020 r. zostało złożone odwołanie od otrzymanego orzeczenia z wnioskowaną zmianą stopnia z umiarkowanego na stopień znaczny. Według informacji z Powiatowego Zespołu, 10.03.2020 r. odwołanie przekazano wraz z dokumentacją medyczną do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji co do terminu komisji w Wojewódzkim Zespole. Moje pytanie brzmi: czy orzeczenie córki, wygasłe 26.02.2020 r., będzie przedłużone, a tym samym będzie uprawniało nas do dalszych świadczeń: zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego? Jest to sprawa skomplikowana, ponieważ nowe orzeczenie jest w odwołaniu, więc nie jest prawomocne, a poprzednie wygasło chwilę przed ogłoszeniem stanu epidemii.

Odpowiedź:

Od 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Artykułem 1 pkt 14 tej ustawy wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dodając art. 15h.

Zgodnie z ustępem 1 pkt 1 tego przepisu, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.), którego ważność upływa w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tj. przed 8 marca 2020 r.) – pod warunkiem złożenia w tym terminie wniosku o wydanie orzeczenia – zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Z treści pisma wynika, iż orzeczenie o niepełnosprawności wydane dziecku utraciło ważność z dniem 26 lutego 2020 r., natomiast z dniem 2 marca 2020 r. wydane zostało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które z uwagi na złożone odwołanie i pozostającą w toku sprawę nie stało się orzeczeniem ostatecznym, nie weszło do obrotu prawnego i nie może stanowić podstawy do uzyskania ulg i uprawnień. W takich okolicznościach pod warunkiem złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r. dotychczasowe orzeczenie osoby orzekanej powinno zostać przedłużone z mocy prawa do dnia zakończenia postępowania odwoławczego i uzyskania nowego orzeczenia faktycznie potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej.

Decyzja o przyznaniu/przedłużeniu zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego należy do gminnego organu właściwego, realizującego odpowiednio zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.


 1. Odwołanie a stopień umiarkowany przyznany okresowo

Mam poważną dysfunkcję kręgosłupa ze schorzeniami współistniejącymi, przez 10 lat miałem stopień umiarkowany. Nie mam żadnych świadczeń (renty itp.), jestem na zasiłku z OPS. 29 lutego 2020 r. wygasło moje orzeczenie o niepełnosprawności. 3 marca stanąłem na komisji i orzeczono mi lekki stopień niepełnosprawności. Złożyłem odwołanie, jednak sytuacja się zmieniła, ogłoszono stan epidemii, co oznacza, że może się odbyć jedynie komisja wojewódzka bez mojego udziału (czego się obawiam), inaczej muszę czekać wiele miesięcy. Utrzymanie lekkiego stopnia niepełnosprawności oznacza brak środków do życia, ponieważ z OPS otrzymałem informację, że jeśli nie mam stopnia umiarkowanego, to nie otrzymam zasiłku stałego. Czy Wojewódzki Zespół może w tej sytuacji przyznać mi stopień umiarkowany okresowo?

Odpowiedź:

Zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikowania do stopni niepełnosprawności regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027).

Ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz związanych z nim wskazań przez skład orzekający następuje w oparciu o rzetelną ocenę materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w szczególności opinii specjalistycznych i badania lekarskiego, których celem jest ustalenie ograniczeń funkcjonalnych, a następnie przyrównanie ich do definicji stopnia niepełnosprawności określonej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Postępowanie orzecznicze nie jest uznaniowe ani dowolne, organy orzecznicze mają bezwzględny obowiązek dokonania subsumcji (kwalifikacji prawnej) ustalonego stanu faktycznego i prawnego w danej sprawie.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

W przypadku, w którym skład orzekający uzna, że osoba orzekana spełnia przesłanki kwalifikacji do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może uchylić rozstrzygnięcie organu I pierwszej instancji i orzec zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe, w zależności od rokowania według wiedzy medycznej co do poprawy stanu zdrowia osoby orzekanej.


 1. Przedłużenie świadczenia pielęgnacyjnego

29 lutego br. wygasło orzeczenie o niepełnosprawności mojej córki, lat 7, a razem z nim wygasło m.in. świadczenie pielęgnacyjne. Dokumenty zostały złożone w lutym br. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie kolejnego orzeczenia, na razie w odpowiedzi otrzymałem informację o nowym terminie rozpatrzenia wniosku (25 maja). W dalszym ciągu sprawuję opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, również w czasie pozamykanych placówek wychowawczych. Czy przysługuje córce przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności z uwagi na sytuację w kraju?

Odpowiedź:

Z treści pisma wynika, iż orzeczenie o niepełnosprawności wydane w sprawie dziecka utraciło ważność z dniem 29 lutego 2020 r., w tym nowy wniosek o wydanie orzeczenia został złożony również w lutym br. – a zatem na podstawie art. 15h ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


 1. Przedłużenie renty z ZUS

Jestem osobą niepełnosprawną, obciążoną licznymi schorzeniami. W listopadzie 2019 r. skończyła mi się renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Także w listopadzie 2019 r. złożyłem wniosek o ponowne ustalenie renty, załączając dokumentację medyczną z dalszego leczenia. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnego wezwania z ZUS-u w celach orzeczniczych. Obecnie panuje epidemia koronawirusa i rozumiem, że bezpośrednie badania przez lekarzy orzeczników ZUS są wstrzymane. Jednakże ja od 5 miesięcy pozostaję bez żadnych świadczeń i środków do życia. Z tego powodu jestem potężnie zadłużony u znajomych, a epidemia utrudnia mi dalsze zapożyczanie się. Czy ZUS może przedłużyć mi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie dokumentacji medycznej i zaświadczeń lekarzy specjalistów prowadzących moje leczenie, które załączyłem do wniosku o ponowną rentę?

Odpowiedź:

Aktualnie, w okresie od dnia 16 marca do dnia 24 kwietnia 2020 r. badania bezpośrednie zaplanowane do przeprowadzenia przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zostały odwołane, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo osób skierowanych na te badania. Jednakże lekarze orzekający w ZUS nie zaprzestali rozpatrywania spraw.

We wskazanym okresie zmieniona została organizacja pracy w ten sposób, że lekarze orzecznicy i komisje lekarskie wydają orzeczenia na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej – jeśli jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia. W sprawach, które wymagają przeprowadzenia bezpośredniego badania przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską o nowym terminie badania osoby ubezpieczone zostaną powiadomione przez oddział ZUS, który prowadzi postępowanie w sprawie, niezwłocznie po przywróceniu możliwości wykonywania tych badań.

Informacja o odwołaniu badań lekarskich przeprowadzanych przez lekarzy orzekających w ZUS, została zamieszczona na stronie internetowej ZUS. Ponadto ubezpieczeni w każdym przypadku są indywidualnie informowani przez pracowników ZUS o odwołaniu i zmianie terminu badania.

Mając na uwadze sytuację związaną ze stanem epidemii odpowiednie działania zostały również podjęte na drodze legislacyjnej. W dniu 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Na mocy przepisów tej ustawy w określonych sytuacjach, następuje wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji (na okres trzech miesięcy, po upływie okresu, na jaki orzeczenia te zostały wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS).

W związku z tym wydłużone zostanie również prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy (w tym renty z tytułu niezdolności do pracy), jeżeli osoba uprawniona złożyła (lub złoży) wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Wydłużenie ważności dotyczy orzeczeń wydanych na czas określony, których ważność upłynęła lub upływa:

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 19 marca 2020 r.),
 • w okresie obowiązywania stanu epidemii (od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
 • w okresie 30 dni następujących po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. wydłuża się jednak również ważność orzeczeń, których termin ważności upłynął przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, tj. przed dniem 14 marca 2020 r., o ile nowe orzeczenie, które jest podstawą do wydania decyzji w sprawie prawa do świadczenia na dalszy okres, nie zostało wydane przed dniem 31 marca 2020 r.

Organy rentowe nie będą wydawały żadnej decyzji w sprawie przedłużenia prawa do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy w przypadku wydłużenia ważności orzeczenia (wydłużenie bowiem następuje z mocy prawa).

W przypadku przedłużenia prawa do konkretnego świadczenia osobie uprawnionej na mocy ww. ustawy, świadczenie to będzie wypłacane w dotychczasowym terminie wypłaty.

Niezależnie od wydłużenia ważności orzeczenia na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r., organy rentowe kierują osoby zainteresowane na badanie do lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia dalszego istnienia niezdolności do pracy. Jeśli organ rentowy uzna, że konieczne jest badanie, wyznaczy je w czasie, w którym możliwe będzie przeprowadzenie takiego badania.

Orzeczenie o dalszym istnieniu niezdolności do pracy, będzie podstawą do ustalenia prawa do świadczenia, które zależy od stwierdzenia niezdolności do pracy na dalszy okres, po upływie okresu przedłużenia prawa do świadczenia z mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Jeśli w wyniku takiego orzeczenia okaże się, że prawo do świadczenia w wydłużonym okresie przysługiwało w wyższej wysokości (np. w wyniku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy zamiast częściowej niezdolności do pracy), ZUS wypłaci odpowiednie wyrównanie świadczenia. Jeśli jednak lekarz orzecznik ZUS lub Komisja Lekarska ZUS nie stwierdzi dalszego istnienia niezdolności do pracy, prawo do świadczenia ustanie od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, do którego nastąpiło wydłużenie ważności orzeczenia na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. W tych sytuacjach organy rentowe wydadzą decyzję w sprawie dalszego prawa do świadczeń, które zależą od stwierdzenia niezdolności do pracy lub od niezdolności do samodzielnej egzystencji.


 1. Świadczenie pielęgnacyjne w oczekiwaniu na komisję

Dziecku 12.03.2020 r. skończyło się orzeczenie w związku z tym, że ukończyło 16 lat. Czekamy na termin nowej komisji. Czy należy nam się świadczenie pielęgnacyjne?

Odpowiedź:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw reguluje odpowiednie wydłużenie ważności terminowych orzeczeń o niepełnosprawności, niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Przedłużenie z mocy prawa ww. orzeczeń oznacza również obowiązek odpowiedniego przedłużenia przez gminne organy właściwe (lub wojewodów w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, realizujące odpowiednio zadania z zakresu ustawy świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów), prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności.

Przedłużenie to powinno nastąpić z urzędu (bez konieczności składania kolejnego wniosku) i dotyczyć świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, a także w niektórych przypadkach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.

Instytucje orzekające o niepełnosprawności, na wniosek ww. instytucji przyznających ww. świadczenia uzależnione od niepełnosprawności, powinny wiążąco wskazać, ważność których orzeczeń i na jak długo została wydłużona na podstawie ww. przepisów.

Powyższe rozwiązania mają na celu zapewnienie ciągłości wypłat ww. świadczeń, których jednym z warunków przyznania jest legitymowanie się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o odpowiednim stopniu niepełnosprawności, w sytuacji obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.


 1. Czy można nie wyrazić zgody na komisję bez mojego udziału?

Tuż przed epidemią złożyłem odwołanie od decyzji komisji powiatowej, która przyznała mi jedynie umiarkowany stopień (wcześniej miałem znaczny). Teraz posiedzenia komisji są tylko zaoczne, bez udziału orzekanych osób. Ja jednak wolałbym być na komisji. Czy mogę nie wyrazić zgody na zaoczną komisję wojewódzką?

Odpowiedź:

Epizodyczny tryb orzekania wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534) pozwalający na wydawanie orzeczeń na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji medycznej, przy spełnieniu warunku uznania jej przez lekarza za wystarczającą do wydania orzeczenia nie przewiduje wymogu uzyskania zgody osoby orzekanej na jego zastosowanie. Regulacja ta nie ogranicza jednak prawa osoby orzekanej do wypowiedzenia się w tym zakresie.


 1. Orzeczenie przyjdzie pocztą? Jak się odwołać? Też pocztą?

5 marca złożyłam wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wcześniej nie miałam nigdy takiego orzeczenia. Mój wniosek będzie pewnie rozpatrzony bez mojego udziału, w oparciu o dokumentację medyczną. Czy decyzję otrzymam pocztą? Jak mam się odwołać, jeśli nie zgodzę się z jej zapisami? Też drogą pocztową?

Odpowiedź:

Na podstawie § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027, ze zm.) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności doręcza się stronie postępowania na piśmie, zatem orzeczenie powinno zostać doręczone za pośrednictwem operatora pocztowego.

Na podstawie art. 63 k.p.a. podania, w tym odwołania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, ze zm.).

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 1. być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 1. Jak obecnie odwołać się do sądu? W jakim terminie?

Jestem osobą niepełnosprawną ruchowo od 35 lat. Czekam obecnie na wydanie orzeczenia przez Wojewódzki Zespół, w odpowiedzi na odwołanie. Jeśli także z nim się nie będę zgadzać, to jak i w jakim terminie mam złożyć odwołanie do sądu?

Odpowiedź:

Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który je wydał, w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia.

Wniesienie odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie podlega opłacie sądowej.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminu do wniesienia odwołania nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Jednakże stosownie do brzmienia art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych czynności dokonane w ww. okresie, w tym wniesienie odwołania, są skuteczne.


 1. Kiedy złożyć wniosek o orzeczenie i kartę parkingową po odwołaniu epidemii?

Orzeczenia i karty parkingowe są przedłużone o 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ponieważ sama jestem w takiej sytuacji, że moje orzeczenie i karta dobiegną końca w ciągu najbliższego miesiąca, chciałabym zapytać, kiedy będę mogła złożyć kolejny wniosek o ich wydanie? Już następnego dnia po odwołaniu stanu epidemii czy na 30 dni przed zakończeniem orzeczenia (czyli w zasadzie na 30 dni po odwołaniu stanu epidemii)?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Oznacza to, że w aktualnym stanie prawnym nie ma Pani obowiązku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia, niemniej jednak jeśli złoży Pani wniosek w tym terminie to czynność ta będzie skuteczna, a złożony wniosek spowoduje wszczęcie postępowania orzeczniczego.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Swiadczenie pielegnacyjne a pieniadze z gminy.
  jedrzejewska
  27.11.2021, 23:26
  w pazdzierniku tego roku córka skonczyła 16lat,do tego czasu pobierałam swiadczenie pielegnacyjne.19pazdziernika była komisja i córce nie przyznano opieki.Czy w takim razie musze zwrócic pieniadze w gminie?prosze o odp
  odpowiedz na komentarz
 • Michal
  Michal
  14.11.2021, 20:01
  Po wypadku otrrzymalem stopien znaczny po 2 latach zmieniono mi go na lekki jestem nirwidomy na prawa strone i mam konczyny dolne drutowane co mam zrobic gdy odwolania nic nie wnosza po raz drugi sie odwoluje i co dalej robia mi sie nowe zwyrodnienia stawow lekarz twierdzi ze nie bende widdial co dalej.
  odpowiedz na komentarz
 • Marian Wojna
  Manek
  24.07.2021, 20:50
  Dla czego w tym praworzadnym Panstwie UNI nym pozbawia sie konstytucji art 69 ustawa covidowa odbiera sie prawo przez rzad ustawa bez prawa odwolania od dezyzji orzeczenia komisji byly przeduzane w stopniu znacznym i sprawdzana niepelnosc z dokumentacjia i wiedza medyczna orzecznik wydawal co 3 lata co 5 lat przez 20 lat a 2020 r juz zrobili ustawe covidowa pozbywajac bez prawa odwolania pozbyawjac art 69 konstytucji w psujac w orzeczeniach ze niemozna ustalic miepelnosprawnosci a co to niechlujstwo urzednik ze nie czytaja orzeczenia w archiwach zatajajac dokumentacjie medyczna pozbawiajac opieki skala barthela jest utajniona w orzeczeniach i zmiana stopnia jest nie przedluzana tylko decyzja odbierania bez prawa badania orzecznicy magicy na odleglosc powrot PRL rece ktore lecza Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich pomoz Pan osobom do godnej egzystencj i opieki osob bliskich bo obecni Rzadzacy pozawiaja art 69 konstytucj RP
  odpowiedz na komentarz
 • Marian Wojna
  Manek
  26.05.2021, 21:21
  Te urzedy jak PCPR czy WZON to pasozyty za nasze pieniadze przestepcy wydaha swoim rodzina znaczny stopien maja w swoich rodzinne zaklady pracy chronionej dotacjie granty komizjie orzecznicy wydaja zdrowym bykom znaczny stopien przywileje a z chorowanym znaczny stopien bez praw odwolania wojewodzkich komisjach sitwy Schorowani Polacy walczcie w Sadzie o 69 art Konstytucji zmuszajcie o badania bieglych lekarzy i o badanie faktycznego zdrowia to co robia w Tych PCPR i WZON to wzkazuja na etanazjie Pytam sie Panow SOLIDARNODCI schorowani czlonkowie 69 73 wiek internowanyvch zchorowanym zmieniaja grupy znacznym na umiarkowany bez prawa odwolania bo coronowirus ilu juz tych nie zyje co im pomoc bliskim odebrali gdzie jest prawo nie zawisle Sady gdzie sa co lamia prawo Ustawa Panstwa o pozbawieniu prawa do badania lekarzy i podwazaniu dokumentacji medycznej i miedzynarodowej skali medycznej barthel
  odpowiedz na komentarz
 • Poszkodowany przez orzecznika
  Tomasz
  11.05.2021, 15:38
  Wszystko jedno czy to ktoś czyta czy nie. 8 marca zwolniłem się z pracy z przyczyn zdrowotnych . Pani doktor która prowadzi mnie w ośrodku zdrowia w Świdnicy ( dolnośląskie) wypisała mi wniosek o przyznanie grupy inwalidzkiej ( miało to na celu tylko i wyłącznie uzyskanie lżejszej pracy zarobkowej nic więcej). Złożyłem wniosek w Powiatowym orzecznictwie w Świdnicy ,lekarz olał mnie i dał odmowę przyznania jakiejkolwiek z grup , odwołania nie złożyłem ponieważ we Wrocławiu też by mnie olali więc dałem sobie spokój . Poszedłem szukać pracy każdy pracodawca odmawia mi pracy tłumacząc że żaden lekarz nie wypisze mi badań medycyny pracy , udało mi się dorywczą pracę znaleźć ale wytrzymałem tylko 2 godziny wróciłem do domu , bolą mnie nadal mięśnie i mam problemy z chodzeniem i poruszaniem się i oddychaniem bo mam astmę. Chciałbym zapytać czy po terminie niezłożenia odwołania mogę cokolwiek zrobić ,by cokolwiek uzyskać ,bo narazie to jestem cały obolały , poprostu nie wiem co mam robić , byłem u swojej pani doktor ale też bez reakcji. Nie mam za co żyć bo nie pracuję
  odpowiedz na komentarz
 • Marian Wojna
  Manek
  09.03.2021, 18:25
  Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich Prosze powolanie lekarzy Tych autorytetow Profesorow Dr specjialistow co wystawiaja dokumentacje medyczna co utrzymuja przy zyciu i sa pozbawiani autorytetu i ich schorowanych pacjienow powaznie chorych Teraz te komisjie magikow na odleglosc bez badan odbieraja im opieke Prosze o przebadanie przez specjialistow bieglych Tych wydanych Decyzji tych zumiarkowanym stopniem co odebrali z chorowanym znaczny dyopien i tych nowych wydanych znaczny stopiniu tym zdrowym byka pracujacych w zakladach pracy chronionym swoim rodzinom decydentom powiatowym nepotyzm to sitwy z nieczulica
  odpowiedz na komentarz
 • KOMISIA
  Manek
  08.03.2021, 12:27
  To jest zlamanie prawa konstytucji ten akt prawny nie zgodny z konstytucja Powinnien Sad Najwyzszy wydac wykladnie Prawa jak by Rzad zarzadzil stan wyjatkowy cowidowy to moze i czy moze wydawac zaocznie bez badan
  odpowiedz na komentarz
 • ???
  Joanna
  04.02.2021, 18:20
  Czy ktoś tu kasuje komentarze? Nie ma mojego wpisu...
  odpowiedz na komentarz
 • Pozbawienie evzystencji czlowieka
  Manek
  03.02.2021, 21:20
  Komisja wydala orzeczenie 22 01 2021 w stopniu umiarkowanym bez badania osobitego lekarz prowadzacy kardlolog i lekarz rodzinny opisal moje zchorzenia mialem znacznym stopniu orzeczenie teraz dal umiarkowany wstopniu bartela lekarz rodziny stwierdzil 45 stopien bartela mam wage 160kg arytmie nie moge przejsc 20 mam migotanie przetsiakow dostaje takje kolatanie ze musze usiasc a jak stane to po kilku minutach o sowam sie na ziemie kieds mialem taki incydent w markecie personel wezwal karetke na 112 nie mogli mnie zaladowac na nosze pomagali im klijeci przy takjei wadze jestem schorowany 69lat mialem wznacznym stopniu 6lat i opiekuncze po tym incydencie nie ruszam sie a teraze stopniu umiarkowanym zmuszony jestem za kazdym razem polozyc sie na chodniku czekac na pomoc sby ktos wezwal sluzby publiczne udzielic pomocy a w miedzkaniu chodze z krzeslem aby usiasc z pokoju do pokoju rodzina mi pomaga ubierac wszystko bylo opisane w dokumentacji medycznej mam curzyce czesto dostaje glikemi strace przytomnosc przy takiej aryt mi z taka nadeaga nikt nie nie podniesie ja sam nie wstane a pomoc do podniesienia to 3 silne osoby komisja winna osobiscie zbadac to co w dokumentacji medycznej bylo opisane bede zmuszony prosic o pomoc Prosze pomoc gdzie odwolac sie o krzywdzace orzeczenie umiarkowane zostawienie bez pomocy nikt nie pomoze zrobic zakupow lekow bez interesownie
  odpowiedz na komentarz
 • świadczenie pielęgnacyjne a ustawa Covidowa
  Mona
  25.01.2021, 23:50
  witam, moja corka ma orzeczenie o niepelnosprawności ważne do 28 lutego 2021, w zw z ktorym ja (matka) na podstawie punktu 7 pobieram świadczenie pielęgnacyjne. Czy jestem zobligowana (jeśli nadal chcę by córka miała orzeczenie) do złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia zanim poprzednie wygaśnie? czy też mogę w tym wyjątkowym czasie trwania pandemii nie składać żadnego wniosku do czasu zakończenia pandemii i liczyć na to że zgodnie z ustawą covidową ważność orzeczenia będzie wydłużona do ustania epidemii i tym samym mogę dalej bez żadnego składania wniosku w MOPSie nadal pobierać świadczenie pielęgnacyjne? jeśli tak, to czy w sytuacji zakończenia pandemii, złożenia wtedy wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności i nieuzyskania w nowym orzeczeniu punktu 7 będę musiała zwrócić wszelkie środki finansowe pobrane w ramach świadczenia pielęgnacyjnego, które będą nadal przekazywane po wygaśnięciu starego orzeczenia do czasu wydania nowego? Czy to będą środki pobrane nienależnie?
  odpowiedz na komentarz
 • Mówią ,że nie rozpatrzą wniosku
  Jolanta dardzinskana
  08.01.2021, 13:55
  Dziś byłam złożyć wniosek o nowe orzeczenie dla dziecka ponieważ termin upływa 31 stycznia .Poprzednie orzeczenie zaskarżyła do sądu jeszcze nie ma wyroku (prawie w lata)Pani kierownik stwierdziła ,że przyjmie papiery ale nie rozpatrzą wniosku do czasu wyroku i będzie luka w terminie orzeczeń czy to zgodne z prawem?
  odpowiedz na komentarz
 • Odwolanie
  Michal
  23.12.2020, 20:07
  W dniu 30.11.2020 skończyło mi się orzeczenie w stopniu znacznym w dniu 03.12.2020 otrzymałem zmianę orzeczenia na stopień lekki czy mam prawo pobierać zapomogę w czasie pandemi z mops na stare orzeczenie bo na nowe już mi nie przysługuje
  odpowiedz na komentarz
 • Odwolanie
  Michal
  23.12.2020, 20:06
  Skończyło mi się orzeczenie w stopniu niepełnosprawności w 30.11 2020 roku stopień znaczny zamieniono na stopień lekki z czego nie będę miał pomocy społecznej proszę mi powiedzieć czy ustawa covidowa zobowiązuje do pobrania pomocy z mops pomimo zmiany grupy
  odpowiedz na komentarz
 • Odwolanie
  Michal
  23.12.2020, 20:01
  W dniu 30.11.2020 skończyło mi się orzeczenie w stopniu znacznym w dniu 03.12.2020 otrzymałem zmianę orzeczenia na stopień lekki czy mam prawo pobierać zapomogę w czasie pandemi z mops na stare orzeczenie bo na nowe już mi nie przysługuje
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie, odwołania a ustawa
  Jagoda
  25.11.2020, 22:57
  Moja córka miała orzeczenie do 23.09,br,złożyłam dokumenty o nową komisję ale nikt mnie nie poinformował,że jest możliwość o przedłużeniu wynikającego z ustawy covidovej,otrzymałam orzeczenie pocztą i się odwołałam bo córka dostał stopień umiarkowany ale bez punktu 7 i 8w styczniu wygraliśmy to w sadzie i chciała bym się dowiedzieć czy obejmuje ją ta ustawa covidova? czy możemy jeszcze z niej skorzystać? czy już nic się nie da zrobić? Czy w trakcie odwoływania urząd miasta może zakazać pobierania świadczeń na podstawie covid owej ustawy
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie
  Kozioł
  24.11.2020, 23:10
  Mój syn miał orzeczenie do 17,10,br,złożyłam dokumenty o nową komisję ale nikt mnie nie poinformował,że jest możliwość o przedłużeniu wynikającego z ustawy covidovej,otrzymałam orzeczenie pocztą i się odwołałam bo syn dostał stopień umiarkowany ale bez punktu 7 i 8 (do tej pory miał od 2012r) i chciała bym się dowiedzieć czy obejmuje go ta ustawa covidova? czy możemy jeszcze z niej skorzystać? czy już nic się nie da zrobić?
  odpowiedz na komentarz
 • Odwolanie
  Aneta Jaszczak
  09.10.2020, 17:58
  We wrześniu dostałam decyzję na córkę z Wojewódzkiego nadal nie przyznali punktu 7..oswoluje się do Sadu wyrok mam nie prawomocny, czy według prawa mam prawo dostawać świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny powołując się naPandemie? Jakii paragraf muszę przedstawić OPS
  odpowiedz na komentarz
 • Wypłata świadczenia a odwołanie od decyzji
  Ela
  08.10.2020, 17:36
  Dnia 28.09. br przyszło do mnie poczta orzeczenie Syna ( z dnia 14.09 br) . W związku z nieprzyzaniem pkt 7 ( do tej pory mieliśmy przyznane pkt 7 i 8 ) złożyłam odwołanie. Dnia 24.09. br zostało mi wypłacone świadczenie. Dostałam informację z organu wypłacającego świadczenie, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana, to już za wrzesień będę musiała zwracać nienależnie pobrane pieniądze ( data decyzji wrześniowej jest wcześniejsza niż data wypłaconego swiadczenia) .Poradzono mi,żeby zawiesić wypłacanie świadczeń do czasu rozstrzygnięcia mojego odwołania. Co też zrobilsm. Moje pytanie- czy slusznie zawiesiłam pobieranie świadczenia,czy rzeczywiście nie należy mi się w tym czasie jego pobieranie?
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie
  jola
  25.09.2020, 09:54
  Syn do 09.08.2020 r. posiadała orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16. roku życia, które uprawniało mnie i syna zarówno do zasiłku, jak i świadczenia pielęgnacyjnego (punkty 7 i 8 w orzeczeniu miały status – wymaga). 09.09.2020 r. odbyła się komisja orzekająca odebraliśmy nowe orzeczenie o niepełnosprawności, gdzie nadano synowi stopień umiarkowany, ale już bez punktów 7i8 ,które brzmią ,że nie wymaga .21.09.2020 r. zostało złożone odwołanie od otrzymanego orzeczenia z wnioskowaną zmianą punktu 7i8,bo w nowym orzeczeniu było . Odwołanie było napisane wraz z ponowieniem dokumentacji medycznej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji co do terminu komisji w Wojewódzkim Zespole. Moje pytanie brzmi: czy orzeczenie syna, wygasłe 09.08.2020 r., czy powinno być przedłużone, a tym samym będzie uprawniało nas do dalszych świadczeń: zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego? Jest to sprawa skomplikowana, ponieważ nowe orzeczenie jest w odwołaniu, więc nie jest prawomocne.
  odpowiedz na komentarz
 • Bon TURYSTYCZNY NA DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE
  DARIA
  04.08.2020, 17:11
  Witam. Byłam dziś w ZUS-ie w sprawie Bonu turystycznego na dzieci. Dzieci otrzymały bon w wysokości 500 zł na jedno dziecko, łącznie 1000 zł. Moje pytanie jest takie, jeżeli dzieci posiadają Orzeczenia o Niepełnosprawności, ale na dzień dzisiejszy jestem w trakcie się odwoływania od wydanych Orzeczeń, należy się dodatkowe świadczenie bonu turystycznego, czy nie można się o to starać ze względu na zaistniałą sytuację odwoławczą.
  odpowiedz na komentarz
 • PROSZĘ O POMOC W SPRAWIE AKTUALNYCH PRZEPISÓW W SPRAWIE ODWOŁYWANIA SIĘ OD ORZECZEŃ
  DARIMAT
  04.08.2020, 17:07
  Witam serdecznie jestem samotna mama dwójki chłopaków z Orzeczeniem o Niepełnosprawności z kodem 12C (całościowe zaburzenia rozwojowe), Ojciec dzieci jest pozbawiony władzy rodzicielskiej od 2015 i ma zakaz kontaktów z małoletnimi. Z dniem 29.02.2020 skończyło się orzeczenie o niepełnosprawności mojego starszego syna, nowe orzeczenie zostało złożone w również lutym br., jednakże Powiatowa Komisja do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uznała ze mój 10 letni syn nie wymaga stałej i długotrwałej opieki (pkt 7 - świadczenie pielęgnacyjne) i wydała orzeczenie zaocznie do 30.04.2021, wiec złożyłam odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jednakże również w/w Komisja utrzymała na mocy postanowione orzeczenie. Jestem w trakcie pisania pozwu do sądu i powołania Biegłych Lekarzy Sądowych. Bardzo proszę o informacje w której dowiem się czy do końca orzeczenia o niepełnosprawności tj. 30.04.2021 sąd będzie w stanie rozpatrzyć nasz wniosek wraz z biegłymi sądowymi czy sprawa może toczyć się dłużej i jak prawnie powinna wyglądać sytuacja związana z świadczeniem pielęgnacyjnym w trakcie pandemii i odwolywania się do Sądu. Dodam, że dwa lata temu już toczyła się sprawa w sprawie odwolywania się od danego pkt 7 i trwało to 1.5 roku , z skutkiem dla nas pozytywnym. Druga sytuacja którą chciałabym przedstawić to również sprawa odwołania się od zmiany decyzji orzeczenia tym razem na młodszego syna również zdiagnozowanego pod kodem 12C (całościowe zaburzenia rozwojowe). Orzeczenie młodszego syna było przyznane do 30.05.2020 roku, dokumentacja medyczna została złożona na nowe orzeczenie również w maju. W mc CZERWIEC , LIPIEC ze względu na nowy przepis, świadczenie pielęgnacyjne zostało przedłużone, ale tylko do momentu wydania nowego orzeczenia. Aktualnie sprawa została skierowana przez Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności do Komisji Wojewódzkiej. Podejrzewam ze oni również mogą utrzymać na mocy postanowione orzeczenie , a co za tym idzie sprawa młodszego syna również może trafić przed sad. Moi synowie wg opinii lekarza psychiatrii dzieci i młodzieży do której należymy od 2013 i wszystkie dokumenty oraz opinie ze szkol i przedszkola dotyczące obu synów, jasno i wyraźnie przedstawiają, że DZIECI WYMAGAJA STAŁEJ I DŁUGOTRWAŁEJ OPIEKI. Dlaczego obie komisje nie biorą w ogóle tego pod uwagę, tylko wydają orzeczenia, które przeczą stanu zdrowia dzieci. Na pewno nie jestem jedyna mama, której jej dzieciom podważono opinie lekarzy. Nawiązując do sytuacji z roku 2015, gdzie już toczyło się postepowanie odwoławcze dotyczące odwołania się od orzeczenia starszego syna , i sprawa trafiła przed sadu, biegli lekarze sadowi uznali już wtedy ze dziecko wymaga stałej i długotrwałej opieki. Cała sprawa trwałą 1,5 roku i wtedy sprawę wygraliśmy, jednakże na ten moment sytuacja się ponownie powtarza.
  odpowiedz na komentarz
 • Wypłata świadczenia po orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS
  Bogusława Goździńska
  12.06.2020, 18:54
  Mąż miał zasiłek rehabilitacyjny do dnia 24.01.2020, w grudniu 2019 złożył papiery o przyznanie renty. Wszystko to miało miejsce przed epidemią. w dniu 22.01.2020 miał ponowną operację i czekał na wezwanie na komisję. W związku z tym, że nic się nie działo w tej sprawie, ale została ogłoszona epidemia przesłał do ZUS dodatkowe dokumenty. Po ponownych monitach lekarz orzecznik 22.04.2020 uznał go jako częściowo niezdolny do pracy do dnia 30.06.2020. Tylko jest "maleńki" problem, ponieważ od 24.01.2020 do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnego świadczenia pieniężnego, a Panie w ZUS odpowiadają, że otrzyma tylko nie wiadomo kiedy. Ja mam 1035,00 złotych emerytury netto i się pytam jak można żyć, kupować leki dla dwóch osób , ponosić opłaty miesięczne za tak "wysoką" emeryturę. Chciałabym konkretnie się dowiedzieć jaki ustawowo czas ma ZUS na wypłatę świadczeń.
  odpowiedz na komentarz
 • Stopień znaczny a koronawirus
  ONKA
  30.04.2020, 19:35
  Do sklepu nie wpuszczono bo nie mam 65 lat. Karta parkingowa się kończy z dzisiejszym dniem ok wiem mogę w maju ubiegać się. Mam Boreliozę i czekam już rok na leczenie bo szpitale zajmują się tylko koronawirusem. Organizm odrzucił leki w domowym leczeniu. Prawe oko traci wzrok. Czy tak ma wyglądać moje i nie tylko moje życie??? Miałam tylko 47 lat jak uległam wypadkowi komunikacyjnemu ale nigdy nie byłam tak dziwnie traktowana jak teraz. Czy ta epidemia + wybory są w porządku wg rządu. Jak mam żyć dalej???
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenie o niepełnosprawności
  Dobrzańska Ewa
  29.04.2020, 10:12
  Mam córkę niepełnosprawną ma ponad 16 lat nie dostałam świadczenia opiekuńczego .Córka potrzebuje opieki a Ja nie mogę podjąć żadnej pracy.Jestem bezrobotna bez statusu .Mam sprawę w sądzie ile będę czekała na biegłego ze sądu.Gdzie mogę się udać o pomoc.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas