Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

PIP: na co skarżyli się niepełnosprawni pracownicy w 2020 r.?

27.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
dziewczyna na wózku siedzi przy stole przed otwartym laptopem i coś pisze na kartce

Więcej nieprawidłowości w obszarze prawnej ochrony pracy osób z niepełnosprawnością wykryto w 2020 r. w firmach na otwartym rynku pracy niż w zakładach pracy chronionej czy zakładach aktywności zawodowej – wynika ze sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) za rok 2020.

Co do rodzaju nieprawidłowości stwierdzonych przez PIP były one podobne i na otwartym, i na chronionym rynku pracy. Dotyczyły one przede wszystkim stosunku pracy – głównie przekazywanej pracownikom błędnej informacji o warunkach zatrudnienia, np. o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy; udzielania urlopów – wypoczynkowego lub dodatkowego; przestrzegania przepisów o czasie pracy i wynagrodzeń za pracę.

Na co skarżyli się pracownicy?

Skargi, które wpływały do PIP od osób niepełnosprawnych również dotyczyły najczęściej powyższych kwestii, a szczegółowo:

 • wynagrodzenia za pracę – niewypłacenie wynagrodzenia, niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i/lub dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach, nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia, wypłacanie wynagrodzenia w wysokości niższej, niż to wynikało z umowy o pracę, niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, niewypłacenie wynagrodzenia za czas urlopu – 33% skarg,
 • czasu pracy – zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych w czasie pracy przekraczającym obowiązujący wymiar oraz w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej bez zgody lekarza, nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, nieprawidłowe tworzenie rozkładów czasu pracy, zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o 35-godzinnym odpoczynku tygodniowym – 17% skarg,
 • stosunku pracy – niewydanie świadectwa pracy, nieprawidłowości przy rozwiązywaniu umowy o pracę, nieprawidłowości przy wypowiadaniu pracownikowi dotychczasowych warunków pracy lub płacy – 12% skarg.

W ubiegłym roku osoby niepełnosprawne zgłosiły 128 skarg, poruszając ponad 300 problematycznych zagadnień. Największa liczba skarg dotyczyła pracodawców z obszaru ochrony osób i mienia oraz usług utrzymania czystości i porządku.

PIP: dyskryminacja pracowników ochrony

PIP we wnioskach pokontrolnych podkreśla, że od lat postuluje zmiany przepisów m.in. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chodzi o zmianę zapisu art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy, który daje możliwość niestosowania przepisów szczególnych o czasie pracy osób niepełnosprawnych. Określone są one w art. 15 ustawy i dotyczą norm czasu pracy określonych w Kodeksie pracy, czyli 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo i norm dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz wyrazi zgodę na wniosek pracownika niepełnosprawnego, w sposób zapewniający większą ochronę zdrowia tej grupy osób.

PIP postuluje też o zmiany w art. 26 ust. 6 i art. 26e ust. 5 zobowiązujących właściwy organ (który zawiera umowę z pracodawcą) do ponownego wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy o wydanie opinii w określonym trybie każdorazowo w przypadku zmiany osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na refundowanym stanowisku pracy.

Inną proponowaną przez PIP zmianą jest nowelizacja Kodeksu pracy, tak aby wprowadzić obowiązek kierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie po przedstawieniu pracodawcy przez tego pracownika orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu wyższym niż dotychczasowy.

PIP postuluje także, aby umożliwić pracownikom pracującym przy pilnowaniu mienia skorzystanie ze skróconego czasu pracy, który obowiązuje inne grupy osób z niepełnosprawnością.

„(…) obowiązujący stan prawny w pewien sposób dyskryminuje pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w usługach ochrony, w stosunku do pozostałych w kontekście ich praw, z uwagi na możliwość wydłużania ich czasu pracy bez zgody lekarza i samego pracownika nawet do 24 godzin pracy na dobę” – czytamy w sprawozdaniu PIP.

Dostosowane stanowiska pracy

587 pracodawców w 2020 r. (w 2019 r. – 730 pracodawców) wnioskowało do PIP o przeprowadzenie kontroli w związku z organizacją stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, w celu ubiegania się o zwrot kosztów utworzenia takiego stanowiska (w trybie art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Tylko trzy wnioski wpłynęły od pracodawców o zwrot dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w trybie art. 26 ust. 6). Zaopiniowano 9 stanowisk dla 9 osób.

„Niewielka liczba wniosków kierowanych do PIP w ostatnich latach w tym drugim trybie wskazuje, że pracodawcy nie są zainteresowani ponoszeniem kosztów na przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, których obniżona sprawność funkcjonalna (sensoryczna, fizyczna, umysłowa, psychiczna) wymagałaby dopasowania istniejącego lub organizowanego stanowiska do indywidualnych potrzeb tych osób. Wybierają opcję ubiegania się o zwrot kosztów na wyposażenie stanowiska pracy, uzyskują możliwość refundacji oprzyrządowania, maszyn i urządzeń lub elementów pomocniczych, które posłużą również innym pracownikom. Tym samym zatrudnienie osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami znacząco obniżającymi sprawność utrzymuje się na niskim poziomie” – komentuje PIP.

W 2020 r. PIP przeprowadziła 1051 kontroli w 839 firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne – w tym 216 kontroli w 201 zakładach pracy pracy chronionej i 38 kontroli w 36 zakładach aktywności zawodowej. Na otwartym rynku pracy przeprowadzono 69 kontroli warunków pracy osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Skontrolowano 231 stanowisk pracy, na których pracowało 258 osób niepełnosprawnych. Pozostałe kontrole wiązały się z zamiarem uzyskania statusu prowadzącego zakład pracy chronionej lub statusu prowadzącego zakład aktywności zawodowej, jak również w związku ze staraniem się podmiotów o refundację dodatkowych kosztów przystosowania lub kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Sprawozdanie PIP.

 

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Film o pracy niepełnosprawnych
  Kazimierz Wilk
  03.09.2021, 13:33
  Gdy zrobiłem zał. film o moich doświadczeniach z kilku lat pracy jako osoba niepełnosprawna, miałem wątpliwości, czy rzeczywiście skala wykorzystywania inwalidów przez pracodawców jest duża. Jak się okazuje ze sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za 2020 r. obraz ten odpowiada rzeczywistości: https://www.youtube.com/watch?v=EIETy6gw608
  odpowiedz na komentarz
 • praca
  stanislaw
  30.08.2021, 09:52
  Z tych kontroli nic nie wynika, żadnej kary nie poniosą .Jedynie prawo sprzyja pracodawcom , a 7 godzinny czas pracy to fikcja na papierze, ustawa jest tak stworzona na korzyć pracodawcy a nie dla niepełnosprawnego, Nikt nie chce wprowadzenia czasu pracy 7godziny bez względu wykonaną pracę ,czy to w nocy czy w dzień. To jest utrzymywanie prywatnych interesów pracodawców ,po przez dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Jak odbywa się kontrola firmy ,to są informowani o kontroli w firmie ,i firma ma czas na przygotowanie się ? Nic się nie zmieni dla osób niepełnosprawnych
  odpowiedz na komentarz
 • ochrona
  Bomba
  27.08.2021, 16:34
  Tu jeszcze nie chodzi o zmuszanie niepełnosprawnych pracowników ochrony do nadgodzin. Chyba jeszcze większym problemem są wymagane przez Unię coroczne przetargi na obiekty użyteczności publicznej i coroczna zmiana albo firmy albo ochranianego obiektu. Ileż razy w ciągu zawodowego życia chore osoby są przerzucane z miejsca na miejsce? Co rok komplet dokumentów do kadr, medycyna pracy, uczenie się nowego obiektu i zmiany personalne na starym. Co rok umowa na tenże rok na czas określony. Skończcie nas gnębić w tym rozmodlonym kraju!
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas