Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nie przedłużono świadczenia pielęgnacyjnego

23.10.2015
Autor: Izabela

Co robić, gdy choremu dziecku nie przedłużono świadczenia pielęgnacyjnego? Mojej siostrze nie przedłużono świadczenia, siostra nie pracuje, gdyż jeździ na terapię parę razy w tygodniu z dzieckiem i co chwilę do innego specjalisty. Dziecko siostry, Emilka, ma 6 lat, choruje na padaczkę lekooporną, autyzm, ma torbiela mózgu, zaburzenia metaboliczne i skórę atopową, ostatnio miała trwający sześć godzin atak padaczkowy, siostra jest załamana, gdyż samotnie wychowuje córkę i nikt z takim chorym dzieckiem jej nie zatrudni, w jej imieniu proszę o pomoc.

Szanowna Pani,

W sytuacji Pani siostry można rozważać jedno z dwóch rodzajów świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Jednak to właśnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi dziecka z niepełnosprawnością, jeżeli nie podejmuje on lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Brak któregokolwiek ze wskazań wyklucza niestety możliwość otrzymania ww. świadczenia.

Od decyzji o nieprzedłużeniu świadczenia pielęgnacyjnego można się jednak odwołać.

Odwołanie od orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół orzekania można złożyć do wojewódzkiego zespołu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, który wydał orzeczenie.

Natomiast odwołanie od orzeczenia zespołu wojewódzkiego należy przesłać lub złożyć w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie, w ciągu 30 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołania nie należy kierować bezpośrednio do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ponieważ wydłuży to przebieg procesu odwoławczego ze względu na konieczność jego przekazania do zespołu wojewódzkiego, celem uprzedniego przeprowadzenia samokontroli.

Jeśli minął termin złożenia odwołania, można złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Aby przywrócenie terminu było możliwe, konieczne jest wykazanie przez zainteresowanego, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Przykładami sytuacji, które usprawiedliwiają uchybienie przewidzianego terminu, są np. obłożna choroba zainteresowanego, która uniemożliwiła wniesienie odwołania czy też niedoręczenie stronie decyzji.

Poza tym proponuję zgłosić się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie warto dopytać o możliwość uzyskania wsparcia w sytuacji Pani siostry. Świadczenia, przyznawane ze środków pomocy społecznej, przysługują osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu specyficznych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Więcej informacji o pomocy finansowej, dostępnej w Ośrodkach Pomocy Społecznej, uzyska Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas