Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy się świadczenie pielęgnacyjne?

30.10.2015
Autor: S.

Moja córka ma 9 lat i dopiero uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności. Mój mąż pracuje dorywczo, a ja ze względu na córkę nie podejmowałam pracy na stałe. Mam przyznany zasiłek rodzinny na dzieci i nie przekraczamy progu dochodowego. Dlatego też mam pytanie, czy należy mi się świadczenie pielęgnacyjne lub inne zasiłki czy świadczenia dla mnie i mojej córeczki? Nie mam pojęcia, o co mogę się starać. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.

Szanowna Pani,

Do grupy świadczeń opiekuńczych zaliczamy: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto). W art. 17 ust. 1 powyższej ustawy czytamy, co następuje w zakresie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego:

„Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia”.

Z informacji, które Pani przedstawiła, wynika, że są duże szane na uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Aby jednak można było stwierdzać, czy należy się Pani świadczenie pielęgnacyjne lub inne świadczenia, należałoby przeanalizować dokładnie Państwa sytuację rodzinną i finansową. Ponieważ istnieje wiele zależności, które mogą decydować o przyznaniu (lub nie) świadczenia/świadczeń. W tym celu należy zgłosić się do GOPS/MOPS w miejscu zamieszkania lub do Urzędu Gminy/Miasta do wydziału świadczeń rodzinnych.

Zachęcam również do zapoznania się z ciekawym artykułem na naszym portalu, gdzie w bardzo przystępny sposób objaśnione są rodzaje świadczeń.

Natomiast informacje o rodzajach świadczeń rodzinnych i kryteriach ich uzyskania znaleźć można na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255).
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2015 póź.zm. 114).

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas