Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta Parkingowa 2014

30.06.2014
Autor: Oprac. Beata Rędziak

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub placówkę. Sprawdź, jak możesz ją uzyskać.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

UWAGA! Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r. W parlamencie trwają prace nad przedłużeniem tego terminu do 30 czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 • osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.


Przeczytaj nasz poradnik, w którym tłumaczymy, kto i w jaki sposób może starać się o nową kartę parkingową.

Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Placówka może otrzymać kartę parkingową na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.

Przeczytaj więcej o kartach parkingowych dla placówek.

Gdzie można wyrobić kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

UWAGA! Osoby, które po 1 lipca 2014 r. muszą uzyskać nowe orzeczenie ze wskazaniem do uzyskania karty parkingowej – najpierw muszą stanąć na komisji orzekającej, a dopiero potem, w razie uzyskania uprawnienia do otrzymania karty, uiścić opłatę za jej wyrobienie.

Co daje karta parkingowa?

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

 • do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert)
 • do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-35 zakaz postoju
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postoju
 

Wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Awers:

Awers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na datę ważności, numer i organ wydający, a także symbol osoby na wózku. Po prawej: napis

Rewers:

Rewers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, zdjęcie oraz podpis. Po prawej: pouczenie


Przeczytaj więcej o nowych przepisach o kartach parkingowych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Kto korzysta z KP ?
  Kazimierz 64
  28.03.2015, 09:28
  Nagminne jest korzystanie z karty Parkingowej przez osoby nieuprawnione: babcia, na która wystawiona jest karta, mieszka w innej części miasta (albo nawet w innej miejscowości), a synek lub wnuczek używają karty... KTO ZAJMUJE SIE TYM PROBLEMEM!!! Straż Miejska sprawdza tylko, czy karta jest wyłożona...nie sprawdza, czy zasadnie. I to jest zasadniczy problem w całej tej sprawie..!!!
  odpowiedz na komentarz
 • parkingi dla niepelnosprawnych? kiedy to sie zmieni ( slubice )
  amir
  24.03.2015, 04:39
  zdrowe osoby wykorzystuja karte parkingowa osób niepelnosprawnych ,majac prywatny parking.Nie spotkalem sie jeszcze aby policja sprawdzala naduzycia kart parkingowych osób drugich.
  odpowiedz na komentarz
 • KARTY
  maniek
  26.02.2015, 04:48
  To jest wielka paranoja ustawa co innego a orzecznicy mają inne zalecenia na komisji odwoławczej lekarze wytłumaczyli że co wyżej pisze to błąd .Osoby z ważnym orzeczeniem mają stanąć po terminie ważności orzeczenia a nie przed 30.06 2015 .Każdy umywa ręce ale trzeba walczyć bo dla pijaczków są zapomogi a dla chorych nie
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa - ODPOWIEDŹ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
  Kazimierz
  18.02.2015, 02:32
  Jak już tu wcześniej pisałem, należy kierować skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich i podałem krótki wzór jak to należy zrobić. Oto odpowiedź z Biura Rzecznika (długi jej fragment bez skrótów): Po dokonaniu analizy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wątpliwości, czy nowelizacja art. 8 Prawo o ruchu drogowym - w wyniku której uprawnienia do otrzymania karty parkingowej zostały pozbawione osoby legitymujące się orzeczeniem potwierdzającym lekki stopień niepełnosprawności i obniżoną sprawność ruchową oraz osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, których sprawność ruchowa uległą obniżeniu jednak ich możliwości samodzielnego poruszania się nie są znacznie ograniczone - jest zgodna z art. 2 Konstytucji RP, a w szczególności, czy nie prowadzi do naruszenia praw słusznie nabytych. Zastrzeżenia Rzecznika wzbudził także znowelizowany art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 127, poz 721 ze zm.) który wyłącza możliwość ustalenia, że przesłankę "znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się" spełniają osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których niepełnosprawność powstała z innej przyczyny niż choroba narządu wzroku, choroby neurologiczne lub zaburzenia w narządzie ruchu. Rzecznik ma objekcje, czy taka regulacja w dopuszczalny sposób różnicuje uprawnienia osób niepełnosprawnych , a tym samym, czy spełnia standardy wynikające z konstytucyjnej zasady równości. Podobne obawy Rzecznik wyraża w stosunku do art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej regulacje określające zasady wydawania kart parkingowych, który różnicuje wymogi formalne ubiegania się o kartę parkingową, umożliwiając wnioskowanie o wydanie tego dokumentu w oparciu o posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jedynie osobom. które legitymują się orzeczeniem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności jedynie osobom, które legitymują się orzeczeniem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności oznaczonej symbolami: 04-O, 05-R,i 10-N. W związku z powyższym, Rzecznik skierował wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Nr V.811.10.2014, tekst wystąpienia dostępny na stronie internetowej www.brpo.gov.pl), w którym przedstawił wątpliwości dotyczące dopuszczalności ingerencji w prawa nabyte osób niepełnosprawnych, pozbawionych na mocy nowych regulacji uprawnienia do otrzymania karty parkingowej oraz zgodności z konstytucyjną zasadą równości znowelizowanego art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także art.6 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rzecznik zażądał od Ministra Infrastruktury i Rozwoju, aby ustosunkował się do zgłoszonych zastrzeżeń oraz przedstawił stanowisko w sprawie konstytucyjności zakwestionowanych regulacji. Postępowanie w sprawie badania zgodności z Konstytucja przepisów wprowadzających nowe zasady wydawania kart parkingowych jest w toku. O ostatecznym stanowisku zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem." Powtarzam raz jeszcze... PISZCIE DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. To na prawdę nie kosztuje wiele, tylko odrobina czasu!.
  odpowiedz na komentarz
 • Dzisiaj otrzymałem decyzję "komisji" jednoosobowej.
  Tadeusz Imiński
  06.02.2015, 02:39
  Z decyzji wynika że, pomimo stanu po amputacji obu nóg jestem osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności i karta parkingowa mi nie przysługuje. Chodząc przy pomocy protez od wczesnego dzieciństwa do dnia dzisiejszego (to jest okres 63 lata) byłem zaliczony do drugiej grupy inwalidztwa, na starość w wieku 65 lat zostałem cudownie uzdrowiony przez przedstawiciela Państwa Polskiego górnolotnie zwanego "Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności". Nie narzekajmy na Polską Służbę Zdrowia, żadna inna na świecie tak szybko i definitywnie nie uzdrawia swoich obywateli. A może wziąć przykład z nazistów i sprawę inwalidów rozwiązać ostatecznie, aby znajomi królika mogli parkować na kopertach bez utrudnień.
  odpowiedz na komentarz
 • zatrzymywanie się na znaku B 36
  jerzy dończyk
  05.02.2015, 10:30
  jadąc do apteki z dwiema osobami niepełno sprawnymi w tym jedna ma kartę parkingową , zatrzymałem się po lewej stronie jezdni , znak B 36 jest widoczny dla jadących z przeciwnego kierunku . nie było według mej oceny żadnej szkodliwości społecznej ze względu na mały ruch pieszy jak i samochodowy czy mogę być ukarany mandatem ? postój trwał około 15 min.
  odpowiedz na komentarz
 • zatrzymywanie się na znaku B 36
  jerzy dończyk
  05.02.2015, 10:29
  jadąc do apteki z dwiema osobami niepełno sprawnymi w tym jedna ma kartę parkingową , zatrzymałem się po lewej stronie jezdni , znak B 36 jest widoczny dla jadących z przeciwnego kierunku . nie było według mej oceny żadnej szkodliwości społecznej ze względu na mały ruch pieszy jak i samochodowy czy mogę być ukarany mandatem ? postój trwał około 15 min.
  odpowiedz na komentarz
 • Co ustawodawca miał w zamyśle.
  Tadeusz Imiński
  04.02.2015, 11:46
  Pod pretekstem zweryfikowania kart parkingowych, zmienia się stopnie niepełnosprawności inwalidów, oczywiście w stronę cudownego uzdrowienia. W dalszej konsekwencji tego działania jest obniżanie rent, zasiłków itp. -czysty zysk dla budżetu. Drugim aspektem tego działania jest, wychwycenie osób których niepełnospreawność powstała w czasie gdy, posiadali prawa Jazdy otrzymane jako osoby zdrowe. Osoby te są kierowane są na badania lekarskie w WOMP celem ustalenia czy niepełnosprawność pozwala na dalsze posiadanie , okresowe posiadanie prawa jazdy, ewentualne przystosowanie pojazdu do niepełnosprawności. Przejść pozytywnie badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy nie jest łatwe, trzeba mieć zdrowie pilota aby to zaliczyć.
  odpowiedz na komentarz
 • Przekręty z kartami parkingowymi
  Adam W.
  24.01.2015, 10:14
  Jak to bywa w naszym kraju, jeśli coś zależy od decyzji lekarza może mieć różne efekty. Coraz więcej niepełnosprawnych nie mających najmniejszych problemów z poruszaniem się ma już nowe karty parkingowe. Czyli nic się nie zmieni. Po co rząd wydał gigantyczne pieniądze na operację wymiany kart ?
  odpowiedz na komentarz
 • karta bezterminowa
  A. Kobiela
  12.01.2015, 10:22
  Czy prawo może działać wstecz ?
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe karty parkingowe
  Greg
  09.01.2015, 06:52
  Mimo, iż mam orzeczenie umożliwiające mi staranie się o kartę parkingową, uważam, że te nowe zasady są irracjonalne. Problem z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych nie tkwił w ilości osób niepełnosprawnych, tylko z tym, że dużo osób korzystało z tych miejsc bezprawnie (na ksero karty, na kartę nieżyjącej babci, czy wprost po chamsku - bez żadnego kwitka za szybą). Zamiast posyłać często patrole w miejsca, gdzie są koperty, by łapać popaprańców, to postanowiono zabawić się kosztem niepełnosprawnych i wywalić 2/3 kart osobom z lekkim upośledzeniem. No przecież tak najłatwiej. Będzie wtedy więcej miejsc na kopertach i będą mogli z większą swobodą sobie parkować wielcy możni tego świata.
  odpowiedz na komentarz
 • KARTA PARKINGOWA
  ADAM
  05.01.2015, 10:54
  CZY MOZNA WJECHAC DO LASU ??
  odpowiedz na komentarz
 • Korzystanie z miejsc dla niepelnosprawnych
  Rabin Josek
  03.01.2015, 12:56
  Wydawanie kart parkingowych dla niepełnosprawnych jest jak najbardziej uzasadnione ale .... dopilnowanie aby te miejsca nie były zajmowane przez osoby nieuprawnione to zupełnie inna sprawa. Jak do tej pory nie zdarzyło mi się widzieć aby policja czy straż miejska sprawdzała czy osoba stojąca na miejscu dla niepełnosprawnych jest do tego uprawniona. Czyli posiadanie karty wcale cie nie uprawnia do postoju na miejscu dla niepełnosprawnych bo na nim stanie zapewne ktoś kto podjedzie wypasioną furą, a policja ... jak zwykle woli tego nie widzieć.
  odpowiedz na komentarz
 • Czy ta zmiana do ustawy jest zgodna z konstytucją
  uzdrowiony
  27.12.2014, 08:21
  Jak można tą nowelizację rozumieć z prawami już nabytymi ,obywatel ma prawa nabyte a tu proszę jedno osobowa komisja te prawa zabiera gdzie jest rzecznik praw obywatelskich niech przyjrzy się tej nowelizacji ustawy
  odpowiedz na komentarz
 • Tak w Radomiu uzdrawiają .DYSKRYMINACJA
  Dyskryminowany
  22.12.2014, 01:29
  To jest Dyskryminacja osób niepełnosprawnych .Lekarze jedno osobowo wydają decyzje.I podpisują się jako komisja. Jak by to ich kosztowało jakieś pieniądze.
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa
  kamill74
  20.12.2014, 09:29
  to cale przedstawienie z nowymi przepisami to jest nic innego jak okradanie osób niepełnosprawnych z kart parkingowych. Przecież miało to zlikwidować bezprawne używanie kart a w rzeczywistości odbiera się je ludziom, którzy naprawdę chorują, taka jest prawda i sam się o tym przekonałem. Odmawia się prawa do kart niepełnosprawnym mającym problem z chodzeniem o kulach czy o kuli mówiąc im ze ,,nie jest to znaczne utrudnienie w poruszaniu się"!! to pytam się kto ma to graniczenie? tylko osoby na wózkach i z balkonikami czy jak? dojdzie do absurdów ze człowiek o kulach będzie musiał chodzić kilometrowe odcinki (a co jeśli nie moze) ?!!! bo karta się nie będzie mu należała, to jest sprawiedliwość? oni robią z nas po prostu durni, jest za mało miejsc parkingowych wiec trzeba zabrać karty tym ,,mniej potrzebującym"
  odpowiedz na komentarz
 • zabieranie uprawnien
  Kamil
  20.12.2014, 12:56
  Nowe przepisy dotyczące kart parkingowych to nic innego jak okradanie z takiego przywileju osob które powinny po ludzku mieć do nich prawo. Ze względu ze w kraju jest malo miejsc z koperta to trzeba odebrać prawo do karty tym ,mniej niepełnosprawnym'' mimo że często takim osobom karta parkingowa ułatwia codziennie funkcjonowanie. Oczywiście jestem za odebraniem kart oszustom którzy nie powinni parkować na kopertach tylko dlaczego odbiera się karty osobom niepełnosprawnym mającym problemy z poruszaniem się tłumacząc się tym ze ,, nie mają znacznej trudności w samodzielnym poruszaniu się"? Czyli co według tego prawa karta przysługuje tylko osobom na wózku lub balkoniku? W jakim kraju my żyjemy?!!
  odpowiedz na komentarz
 • kolosalny błąd
  andrzej
  18.12.2014, 09:01
  ci co mieli karty na stałe a sie orzekli popełnili kolosalny błąd, składając dokumenty składacie też wniosek o nowe orzeczenie a orzeczenie może byc rózne a wy sami prosicie o wydanie nowego a po takim orzeczeniu już nigdy nie odzyskacie straconych uprawnień wydaje mi się że ci co mają stałe karty powini dochodzić praw na drodze sądowej bo tamto orzeczenie jest ważne a wnim jest napisane że macie prawo do karty bezterminowo na stałe nie wiem jak to się robi ale ta ustawa powinna trafić trybunału bo jest niekonstytucyjna
  odpowiedz na komentarz
 • Wszyscy tacy sami
  Pełnosprawny czlowiek
  16.12.2014, 11:20
  Większość z narzekających tu i blagajacych o litość osób będzie korzystała ze swoich nieważnych kart po czerwcu 2015. W co drugim komentarzu czytam o osobach nieuprawnionych a korzystających a Wy wszyscy zasilicie ich szeregi. Możecie być z siebie dumni :) gdyby postulaty o kontrolach na miejscach parkingowych Wam sie spełniły to bylibyście w tzw. bladej dup*e. Hipokryzja hipokryzja po trzykroc hipokryzja. Pisał Wam to pełnosprawny człowiek. Nie oceniam czy decyzja o takim a nie innym sposobie wydawania kart jest zła czy dobra. Nie mowię tez ze Wam sie nie należy specjalne i godne traktowanie. Niestety nie umiem przejść obojętnie obok hipokryzji a czuje przez skore ten podstęp
  odpowiedz na komentarz
 • Zabrane
  Niepełnosprawny
  16.12.2014, 01:56
  Kiedyś zapomniałem włożyć kartę za szybę i po powroci zastałem za wycieraczką taką kartkę "ZABRAŁEŚ MOJE MIEJSCE, ZABIERZ MOJE KALECTWO" Członkowie Komisji Orzekającej powinni przejąć wszystkie kalectwa na siebie.
  odpowiedz na komentarz
 • Prawa nabyte
  maciaszczyk
  15.12.2014, 12:59
  Mam karte parkingową ponad 30-lat czy polsce są prawa nabyte .Kto powinien zwrucic koszty za dojazd 100kmx2nakomisje -morze sejm
  odpowiedz na komentarz
 • Do "POLAKA"
  ja56
  14.12.2014, 01:24
  Kochany "Polaku"! Karte parkingową otrzymuje osoba a nie samochód czy kierowca. Służy ona do korzystania z pojazdu obojętnie jakiego i do kogo należy!!! W trakcie kontroli osoba dla której karta jest wystawiona musi być w pojeździe. Dlatego posiada ona dane inwalidy a nie numer rejestracyjny pojazdu!!! Koniec i kropka.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe dla kolesi
  korespondentka
  13.12.2014, 08:16
  Mam 05-R ale kata mi się nie należy bo mam małe plecy a mam stalą grupę i taka kartę posiadałam , a teraz mam stawać na komisji orzekającej chyba dużo pieniędzy mają w naszym ministerstwie na trwonienie jak by nie było proście tym co maja na stale wydać kartę bo to są ludzie już w podeszłym wieku nie żadne małolaty.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowy sposób na wyciągnięcie pieniędzy od najbardziej poszkodowanej grupy społeczeństwa
  Halina Dymel
  13.12.2014, 09:52
  Nie rozumie tej akcji. Wiadomo że, wydanie karty na 5 lat to forma ściągania haraczu co pewien czas Wiadomo że orzeczenie trwałej niepełnosprawności nie ulegnie poprawie z upływem czasu. Widzę to na własnym przykładzie .Za kilka dni skończę 71 lat i na pewno stan mojego zdrowia nie poprawił się . Zmuszona jestem do dodatkowych wizyt w Przychodniach i tak już zatłoczonych.
  odpowiedz na komentarz
 • Nowe po staremu
  Adam W.
  12.12.2014, 04:36
  Jak to bywa w naszym kraju, nic może być uczciwe. Już widać na ulicach, że nowe karty mają osoby nie mające najmniejszych problemów z poruszaniem się. Jest tajemnicą poliszynela, że z lekarzem załatwi się wszystko. Ważna jest tylko grubość koperty. Mam nadzieję, że twórcy tej "reformy" przewidzieli możliwość kontroli prawidłowości decyzji o przyznawaniu kart.
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa
  kamill74
  11.12.2014, 10:33
  osoby niepełnosprawne powiem Wam wszystkim jedno jeżeli nie posiadacie stopnia znacznego to upływie okresu ważności starej karty trzeba ponownie stawać na komisje tylko po to aby uzyskać zgodę od komisji na możliwość wyrobienia karty. Tutaj pojawia się jednak problem tak jak w moim przypadku, mimo ze posiadam na stale orzeczenie o umiarkowanym stopniu O5-R (narząd ruchu, dokładnie noga) i jak już pisałem wcześniej poruszam się o kuli to karta parkingowa mi się nie należy, nie mam jeszcze decyzji na papierze ale na komisji tak mi szanowna pani doktor powiedziała. Czyli reasumując nowy przepis nie jest po to aby odebrać karty osobom nieupoważnionym tylko po to aby odebrać je tym którzy ,, umieją chodzić''. Odwoływać się pewnie nie będę od decyzji bo za duże koszty. Podsumowując niepełnosprawny o kuli albo znajdzie wolne miejsce parkingowe albo będzie musiał pokonywać pieszo trudne czasem osiągalne dystanse, to jest Polska i sprawiedliwość.....
  odpowiedz na komentarz
 • Przez karty parkingowe zabierają prawo jazdy
  POLAK
  10.12.2014, 10:06
  Mój sąsiad posiadał ważną kartę parkingową i wystąpił o nową. Lekarz na komisji orzekł, że karta należy mu się jak psu zupa. Chłop się ucieszył, że dalej będzie posiadał kartę. A tu sru, pismo z wydziału komunikacji - wezwanie do stawienia się na badania w przychodni medycyny pracy, pod rygorem utraty ważności prawa jazdy w przypadku nie stawienia się na badania, ponieważ lekarz złożył donos, że jest on niezdolny do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Z tego wniosek, że karty parkingowe, tylko dla pasażerów, a nie kierowców - którzy chcą mieć przywilej parkowania na kopertach i nie płacić za postój.
  odpowiedz na komentarz
 • wstyd
  jarek
  10.12.2014, 03:53
  jak chce się zarobic to najlepiej na niepełnosprawnych,dziś byłem zapytać co z kartą i oczywiscie trzeba nowy wniosek,mam kartę bezterminowo więc nagle uzdrowiono mnie?zakładam że mogę stracic kartę,najpierw nie mogłem się doprosić koperty przy bloku a jak teraz już mam gdzie parkować to za chwilę może się okazać ,że nie mam gdzie parkować?gdzie tu logika?a panowie posłowie?wszyscy zdrowi samochód wszędzie dowiezie bo im można?ludzie co się dzieje?jak mamy zyć skoro nam się odbiera ten "kawałek luksusu"?mówi się o oszustach?po co są strażnicy miejscy?do pilnowania radarów?jak jadę na rehabilitacje to na miejscu dla niepełnosprawnych ,gdzie jest 12 stanowisk uprawnionych parkuje 20% ,kilka razy sprawdzałem i nikt tego nie pilnuje?a teraz 21zł od "łebka"to znowu jest kasa?chyba juz choroba nam dokuczyła ,do tej pory tak myslałem!teraz wiem że tylko czekać jak wprowadzą ustawę o eutanazji dla niepełnosprawnych!kasy z nas nie ma a renty trzeba płacić?lepiej sie takich pozbyć i bedzie spokój!wstyd!ja teraz juz nie wiem czy jest ktoś w naszym kraju kto wyciągnie ręke do nas ,osób niepełnosprawnych?wątpie!mamy czas do lipca 2015!potem bedzie żle z nami!mam jeszcze wolę życia !a chciałbym być zdrowy ,wtedy tego bym nie pisał!panowie posłowie pozwólcie nam spokojnie żyć i nie utrudniajcie nam i tak cięzkiego życia!pozdrawiam wszystkich !
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa
  kamill74
  09.12.2014, 07:15
  Jestem osoba niepełnosprawną, posiadam stopień umiarkowany, poruszam się za pomocą kuli non stop a na komisji pani lekarz x kaze isc mi bez kuli, dowiaduje się ze karta parkingowa mi się nie należy bo jak twierdzi lekarz na komisji ,,umiem chodzić'' bo 200m przejdę o kuli bo po takim dystansie czuje bol nogi...szkoda słów! A jak mówię ze nie mogę niczego dźwigać np zakupów ze sklepu to mówi ze to juz on tego nie ocenia bo to juz przeciez nie jej problem a i dodam ze pani lekarz z komisji mówi ze ona tez parkuje i chodzi ( tylko zapomina o tym ze ma zdrowe nogi) to jest paranoja i szlak człowieka trafia, zamiast pomoc niepelnosprawnemu w miare normalnym funkcjonowaniu to utrudnia mu się życie...niepojęte jak tak można, niech ich szlak !!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • co z poprzednim orzeczeniem?
  niewiem
  09.12.2014, 02:00
  dowiedziałam się iż nowo wydane orzeczenie (np. mniej satysfakcjonujące) nie powoduje uchylenia (nieważności) poprzedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dziwne). Czy w takim razie nowo wydane ma służyć tylko do celów wydawanych kart parkingowych?
  odpowiedz na komentarz
 • taki kraj jacy obywatele
  anowiem
  08.12.2014, 10:42
  No cóż, weryfikacja na wskroś konieczna, ale metoda jak zwykle prostacka, po najmniejszej linii oporu. Stan obecnego bezhołowia, powszechnej lewizny od samego dołu do szczytów władzy, a także wszystko w tej zmianie (a zwłaszcza opłaty) są dowodem na krańcową nieudolność i bezwzględność rządzących... ale to taka "demokracja".
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa
  roman
  07.12.2014, 09:38
  Mam na stałe karte parkingową czy muszę stawać przed komisją przeciesz zwyrodnienie stawów kolan i bioder się nienaprawi,
  odpowiedz na komentarz
 • bylura Uzdrowiony
  bylura
  06.12.2014, 08:18
  Jestem po trzech operacjach [ kolano lewe,.zwyrodnienie kręgosłupa lędźwiowego, szyjnego ,bioder ,stenty w naczyniach wieńcowych, kamica nerkowa ,zwyrodnienia kolan ,oraz niestabilność stawów kolanowych- posiadam płytki DWdi z rezonansu magnetycznego,tomografu,zdjęcia porównawcze stawów ,kręgosłupa, bioder-bez opisów bo opisy wykorzystane były na innych komisjach a lekarz orzecznik nie ma na czym czytać prześwietleń i uzdrawia człowieka .Orzeczenie wydane miałem na stałe od roku 2003 wraz z kartą parkingową na chwilę obecną zostałem uzdrowiony
  odpowiedz na komentarz
 • za dużo tych niepełnosprawnych
  MAŁGORZATA
  04.12.2014, 01:51
  Mam orzeczona niepełnosprawność od 01.01 2014 r, / znaczny stopień ze względu na stan ogólny zdrowia Od 18 lat choruję / 13 schorzeń , w tym chemioterapia / leczę się u kilku specjalistów . Nie składałam wniosku o kartę choć mi się należy. Dlaczego ? Bo mój obecny stan zdrowia póki co pozwala mi na samodzielne poruszanie największym problemem jest jedynie ból kolana przy schodzeniu i wchodzeniu po schodach. Jestem za wnikliwą weryfikacją osób uprawnionych. Znam takich, którzy w Polsce czują się niepełnosprawnymi, a na zachodzie pracują jako opiekunowie niedołężnych staruszków
  odpowiedz na komentarz
 • wykorzystywanie kart parkingowych
  obserwator
  02.12.2014, 01:35
  Czy są nowe czy stare karty parkingowe to i tak wiele rodzin wykorzystuje karty parkingowe swoich bliskich niepełnosprawnych osób. Niewiele daje wymiana kart skoro nie ma kontroli na miejscach parkingowych.
  odpowiedz na komentarz
 • Nadal nie wymieniłem karty
  Tadek
  01.12.2014, 09:37
  Zadzwoniłem dzisiaj do PZOoN , bo chciałem się dowiedzieć o wymianę kart, pani zapytała się tylko do kiedy mam ważna i na odpowiedz że bexzterminowo powiedziała żebym się zgłosił w maju 2015 roku. Wnioskuję że nadal nie maja właściwych kart i przepisów aby wymieniać karty.
  odpowiedz na komentarz
 • karta zagraniczna
  Jurek
  29.11.2014, 05:59
  mam karte kanadyjska - czy w Polsce jest akceptowana ?
  odpowiedz na komentarz
 • Nie idźcie po karty parkingowe
  UZDROWIONY
  27.11.2014, 10:03
  A dla czego? Posiadam (posiadałem)od dwudziestu lat umiarkowaną grupę na stałe min. Choroba Burgera. Zgłosiłem się po wymianę karty myślałem dadzą albo nie. No i co karty nie dostałem, bo mi się nie należy a do tego zabrali mi umiarkowaną grupę na stałe i przyznali na dwa lata grupę lekką z oznaczeniem R-07. Odwoływałem się, ale to nic nie dało, pomimo że zaznaczyłem we wniosku, że komisja dotyczy tylko przyznania karty parkingowe. Cudowne ozdrowienie! Czekajcie, co zrobi Rzecznik Praw Obywatelskich, macie czas z kartami do końca czerwca 2015r.
  odpowiedz na komentarz
 • POSŁOWIE wnieście poprawki do ustawy.....
  UZDROWIONY
  26.11.2014, 11:59
  Witam......................... Mam stopień znaczny walczę z dwoma nowotworami,po radio i chemioterapii,jestem po zawale serca,,mam złamaną dwa razy nogę nad piętą,chondromalacja rzepki w kolanie ( do operacji ) ,przepuklina kręgosłupa szyjnego,osteofity,wypukliny,dyskopatię,zwyrodnienie bioder,ostrogi piętowe......kartę zabrali !!!!!!!!!!. Teraz odwołuję się do sądu pracy,,,,,,,znowu nerwówka.Rzecznik nic nie pomógł......Jestem bez sił,nie ruszam się bez leków przeciwbólowych.....chętnie zamienię się z posłami na ich zdrowie.Karta mi była pomocna.......................w zespole powiedziano mi ,że kartę dostaną tylko Ci o laskach,balkonikach i wózkach.Niestety widzę,że nie jest tak.......nie mają tych atrybutów i karty dostają !!!! jak to jest ? Facet pojechał na komisję wojewódzką z laską__________DOSTAŁ ,mnie odrzucili,ciężko schorowanego człowieka...co mam robić ? A ile było załatwianych kart z symbolem O5-R , tylko po to żeby mieć kartę.........teraz taki ktoś pójdzie i tylko odnowi kartę,a co z takimi jak ja ? Litości.............jak można to zrobić człowiekowi z nieuleczalną chorobą ?.... Dziękuję posłom za DRAMAT,który nam stworzyli.............życzę z całego serca takiej samej sytuacji,jak moja...........płaczę !!!!! UZDROWILI MNIE...............
  odpowiedz na komentarz
 • na pradziadka
  RYSIEK
  24.11.2014, 04:38
  No i mamy teraz więcej kart niż do tej pory(po zmianie przepisów)Do niedawna przechodząc główną ulicą w Krakowie można było zauważyć 4-5 aut z niebieską kartą.Teraz z N-ką naliczyłem ich około 20.,z tym że dalej 4-5 z tą starą kartą.,a przecież zgodnie z moimi informacjami zostanie zabranych ponad 50% starych kart.Co się okazało??wystarczy mieć w rodzinie takiego staruszka najlepiej niewidomego,i niema problemu.Na kopercie nikt sprawdzał nie będzie najwyżej przejeżdżając przez miejsca z zakazem trzeba będzie mieć pecha,i kontrolę.Karta parkingowa powinna być dla inwalidy kierującego pojazdem,natomiast inwalida podwożony powinien posiadać legitymację,która również powinna być w miejscu widocznym,za szybą,a każdy pojazd powinien w tym momencie być tak samo uprzywilejowany.
  odpowiedz na komentarz
 • karta
  JOLKA
  20.11.2014, 09:44
  a ja uważam że słusznie zabrali się za ta kwestie. Jestem sama osoba niepełnosprawna z narządem ruchu , posiadam kartę parkingową i wielokrotnie spotkałam się z przypadkiem gdzie w pełnosprawna osoba podjeżdża pod market i zajmuje miejsce s pewnością na karcie innej osoby , bo nikt nie sprawdzi czy faktycznie jest imienna na ta osobę , uważam że naprawdę ma to ułatwić życie naprawdę potrzebującym! kiedyś wydawano osoba na III gr. i schorzeniem które nie ma nic z narządem ruchu a tu przecież o to chodzi by osoba chora nie musiała tak daleko chodzić i usprawnić jej życie!
  odpowiedz na komentarz
 • karta N
  Marek Warszawa
  18.11.2014, 10:07
  Auto z kartą N powinno stawać na kopercie tylko wtedy, gdy niepełnosprawny jest kierowcą tego pojazdu. Jeśli jest tylko pasażerem, to po 1/2 godzinie powinno zwolnić kopertę. Kierowcy wożący niepełnosprawnych wykorzystują posiadanie kart i parkują bezprawnie na kopertach. Na awersie karty są numery identyfikujące osobę N. Uprawnieni do sprawdzania funkcjonariusze powinni zweryfikować, czy osoba taka jest kierowcą czy też pasażerem parkującego na kopercie pojazdu. Kierowca samochodu z kartą N powinien wydrukować sobie (za darmo) bilet parkingowy, żeby wiadomo było od kiedy stoi na kopercie.
  odpowiedz na komentarz
 • IDIOTYZMY
  WALDI
  18.11.2014, 08:05
  JEST WIELE INNYCH SCHORZEŃ KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ PRAWIDŁOWE PORUSZANIE SIĘ CZY DŻWIGANIE ZAKUPÓW ZE SKLEPÓW np: CHOROBY SERCA CZY UKŁADU ODDECHOWEGO TO TYLKO PRZYKŁADY I KTOŚ KTO POSIADA I-WSZĄ GRUPĘ INWALIDZKĄ NIE BĘDZIE MIAŁ ZEZWOLENIA.ŻYCZĘ TYM CO TO WYMYŚLILI ZEBY ZARAZ ZACHOROWALI.
  odpowiedz na komentarz
 • parkowanie
  SK
  14.11.2014, 12:13
  Witam i pozdrawiam wszystkich! Proszę o informację czy jeżeli posiadam kartę niepełnosprawnego to czy muszę płacić za parkingi płatne bez koper dla niepełnosprawnych, bo na kopertach to wiem że mogę stawać autem. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź jeżeli ktoś wie
  odpowiedz na komentarz
 • Do: Ryszard Łuczak
  Kazik
  12.11.2014, 10:34
  Panie Ryszardzie – bywa i tak, że wygodniej iść bez kawałka nogi (o kulach albo z protezą), niż z rozwalonymi stawami biodrowymi (oby bez dodatkowego RZS). W tym pierwszym przypadku jest niewygodnie, a w tym drugim to nieustający ból przyprawia o nerwicę i depresję. Także nie byłbym aż tak radykalny w poglądach (tzn. lekka niepełnosprawność ruchowa czasami jest tak samo nieznośna, jak średnia).
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa 2014
  Ryszard Łuczak
  11.11.2014, 12:58
  moje zdanie o wydawaniu kart parkingowych : krótko i zwięźle narząd ruchu - amputacja nogi (nóg) bo to jest narząd ruch. I tak widzę prawidłowe przyznawanie kart parkingowych
  odpowiedz na komentarz
 • zbytnia restrykcyjność
  Lekko niepełnosprawny, dożywotnio
  11.11.2014, 09:40
  Kompletnie nie rozumiem, dlaczego zabrano (niezgodnie z konstytucją) prawo do karty osobom z lekką niepełnosprawnością ruchową. Może na papierze to tak delikatnie wygląda - "lekka" - ale jak ktoś ma strzaskane stawy biodrowe, to możliwość parkowania bliżej sklepu powinna być absolutnie zagwarantowana! Ja rozumiem - masę cwaniaków jeździ na kartach już nieważnych, ale już sama wymiana dokumentów na pewno wpłynęła by na wyeliminowanie sporej ilości nieaktualnych dokumentów. W tej chwili rąbnięto i oszustów, i - o zgrozo - naprawdę potrzebujących (czyli ludzi z lekką niepełnosprawnością oznaczoną syg. odnoszącą się do narz. ruchu). Idą wybory. Pamiętajcie więc, że za niesprawiedliwą zmianą stoi PO. A konkretnie: niepełnosprawny poseł Piechota (chyba nomen-omen)...
  odpowiedz na komentarz
 • co teraz ?
  UZDROWIONY
  06.11.2014, 08:39
  Napisałem do Rzecznika, pocieszającej odpowiedzi nie otrzymałem. Jadę na komisję wojewódzką ,znając życie UZDROWIĄ mnie ponownie............. Ech szkoda słów..... Napiszcie mi proszę ,czy uszkodzenie rzepki w kolanie,zwyrodnienie bioder,przepukliny kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego,złamana dwa razy noga nad piętą,ostroga piętowa........czy to jest narząd ruchu bo już zgłupiałem i nie wiem komu się należy karta......A ból mam niesamowity,bez leków przeciwbólowych nie da się normalnie funkcjonować.Dobrze , że utrzymali stopień znaczny.................jestem po zawale,walczę z nieuleczalną chorobą.Będę pamiętał o posłach niepełnosprawnych przy wyborach.....Pozdrawiam wszystkich pokrzywdzonych.......UZDROWIONY
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa 2014
  Pinto
  05.11.2014, 05:03
  Muszę dodać, że w Kępnie jest polowanie na niepełnosprawnych parkujących bez opłat w miejscach innych niż koperty (chociaż miejsc z kopertami jest bardzo mało).Płać za kartę,płać za parking, poco ta karta?
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa 2014
  Pinto
  05.11.2014, 11:14
  Od 20 lat mam kartę parkingową. Co parę lat cyrk zwydawaniem zaczyna się od nowa. Mam 1 gr. inwalidzką po udarze mózgu. Jestem po zawale, mam zwyrodnienia kolan, bioder, kręgosłupa. Doszła jeszcze choroba Parkinsona.Przypuszczam, że po nowym badaniu będę pełnosprawny. A tak nawiasem mówiąc po co karta parkingowa, jak nie ma gdzie i tak zaparkować na kopertach (mało takich miejsc) i tak płaci się za parkowanie.Gdzie rzecznik niepełnosprawnych?Śpi.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy do Twojej szkoły podstawowej uczęszczały dzieci z niepełnosprawnością?

Biuletyn