Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Po co jest lekki stopień?

30.12.2013
Autor: Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie, fot. sxc.hu
Źródło: inf. własna

„Dostałem lekki stopień niepełnosprawności i właśnie się dowiedziałem, że nic mi z tego tytułu nie przysługuje. To po co go dają?” - z takim problemem zgłaszało się w ostatnich tygodniach do Centrum Integracja w Warszawie wiele osób. Trudno wprost odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo prawdopodobnie każdy z pytających miał inne oczekiwania związane z uzyskaniem orzeczenia.

AKTUALIZACJA 5.07.2018


Szukasz odpowiedzi na pytania socjalno-prawne dotyczące niepełnosprawności? Zadaj pytanie naszym doradcom i prawnikom w zakładce „Zapytaj doradcę”!


W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, czasem także od przyczyny niepełnosprawności (np. dodatkowe uprawnienia dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu). Najwięcej uprawnień, co jest zrozumiałe, mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a najmniej – osoby z najniższym, tj. lekkim stopniem niepełnosprawności.

Poniżej postaramy się przedstawić najważniejsze uprawnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Przede wszystkim warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, aby zostać uznanym za osobę niepełnosprawną, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

W Polsce mamy:

orzekanie do celów rentowych (ZUS, KRUS, branżowe: wojsko, policja)

ZUS orzeka o niezdolności do pracy. Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu się. W ZUS wydawane są orzeczenia o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, jeśli stwierdza się naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
 • częściowej niezdolności do pracy, jeśli osoba utraciła - w znacznym stopniu - zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

orzekanie do celów pozarentowych (Miejskie/Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności)

Miejskie lub powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności (MZON/PZON) wydają osobom powyżej 16. roku życia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ustalane są trzy stopnie:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.

Oba orzeczenia wydawane są na podstawie różnych ustaw i do różnych celów. Można mieć dwa orzeczenia, co w wielu wypadkach jest korzystne. Czasami bywa tak, że orzeczenie do celów rentowych jest niższe (np. częściowa niezdolność do pracy) a to wydane do celów pozarentowych jest wyższe (np. stopień umiarkowany). W takiej sytuacji osoba korzysta z ulg i uprawnień przysługujących osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, natomiast dla ZUS jest osobą częściowo niezdolną do pracy.

Pracownik
Fot.: sxc.hu

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, także w stopniu lekkim (orzeczenie wydane przez MZON/PZON) lub o częściowej niezdolności do pracy (ZUS), daje status osoby niepełnosprawnej.

Ulgi w komunikacji

Komunikacja międzymiastowa

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS. Wyjątek stanowi młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26. roku życia, którzy zgodnie przepisami mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 proc. w drodze do szkoły, szkoły wyższej, placówki  opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny itp. Konieczne jest posiadanie dokumentu poświadczającego cel podróży, np. zaświadczenia wydanego przez szkołę oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Więcej o zniżkach dla osób z niepełnosprawnością na stronie Intercity.pl.

symbol niepełnosprawności na drodze
Fot.: sxc.hu

Komunikacja miejska

Ważne! Ulgi w komunikacji miejskiej czy gminnej ustalane są w drodze uchwał rady miasta lub gminy. Dlatego mogą być różne w poszczególnych miejscowościach.
Dla przykładu, w Warszawie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają prawa do ulg komunikacji miejskiej, ale jeśli są równocześnie rencistami (tj. posiadają orzeczenie wydane przez ZUS o częściowej niezdolności do pracy), na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wydanej przez ZUS są uprawnieni do przejazdów ze zniżką 50 proc. Natomiast dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mogą – nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia – korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie. Dokumentem poświadczającym ww. ulgę jest np. legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Kolejne uprawnienia związane są z możliwością korzystania z odliczeń w ramach rocznego rozliczania podatku od osób fizycznych (PIT) - to tzw. ulga rehabilitacyjna

Zgodnie przepisami art. 26 par. 7a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko osoby uznane za niepełnosprawne lub opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą odliczać:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – tj. montaż specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pojazdu osobie z różnego rodzaju ograniczeniami (dokumentujemy to stosownymi fakturami),
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego),
 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowana stosowną fakturą wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne (rejestr ośrodków mogących organizować turnusy rehabilitacyjne znajdziemy na stronie: ebon.mpips.gov.pl),
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (udokumentowana fakturą za pobyt w ośrodku, który może świadczyć usługi leczniczo-uzdrowiskowe)
 7. opłacenie tłumacza języka migowego (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną),
 8. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia (kwoty potwierdzone fakturą),
 9. leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami). Niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę o konieczności przyjmowania leków w danym roku podatkowym. Trzeba zatem odpowiednio wcześnie zadbać o takie zaświadczenie lekarskie (dotyczące lekarstw, a nie np. suplementów diety). Nie ma ustalonego wzoru tego zaświadczenia;
 10. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a) na turnusie rehabilitacyjnym,
  b) w zakładach, o których mowa wyżej,
  c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa wyżej.
  Wydatek możemy udokumentować biletem na przejazd i potwierdzeniem pobytu.
 11. Począwszy od rozliczenia za 2017 rok, niezależnie od stopnia niepełnosprawności można odliczyć od podatku używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością albo dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 16. roku życia. Od rozliczenia za 2017 r. nie jest ważny cel przejazdu (wcześniej były to jedynie potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne).
  Ulga przysługuje osobom z niepełnosprawnością lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10080 zł w roku podatkowym (wcześniej była to kwota 9120 zł). Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków (np. faktur za paliwo).

Prace budowlane
Fot.: sxc.hu

Wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeśli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlegają poniesione koszty.
Więcej informacji o uldze rehabilitacyjnej na stronie Pit.pl.

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą także ubiegać się o dofinansowanie w powiatowym centrum pomocy rodzinie

Może chodzić o dofinansowanie do:

 • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Przy ubieganiu się o ww. dofinansowania obowiązuje kryterium dochodowe (z wyjątkiem środków przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowania oraz o dokumentach, które należy złożyć, można uzyskać w oddziałach PCPR lub znaleźć na ich stronach internetowych.

Pracujące osoby niepełnosprawne

Przepisy Ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz Kodeksu pracy zapewniają pracującym osobom niepełnosprawnym z lekkim stopniem (zatrudnionym na umowę o pracę) odpowiednie warunki zatrudnienia:

 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu).
 • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy (z art. 134 Kodeksu pracy). Niezależnie od tego uprawnienia, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
 • Racjonalne usprawnienia - tzn. przeprowadzenie koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby. Może to być likwidacja barier architektonicznych, odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy (np. oprogramowanie do komputera) czy przeniesienie stanowiska pracy z piętra na parter).

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnego pracownika

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną (umowa o pracę) przysługuje z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

WAŻNE! Od 1 kwietnia 2014 r. wszyscy pracodawcy (zakłady pracy chronionej i otwarty rynek pracy) otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Dla pracodawców zatrudniających osoby z lekkim stopniem/ częściowo niezdolnych do pracy przewidziano:
a) dla pracowników bez schorzeń specjalnych - 450 zł
b) dla pracowników ze schorzeniami specjalnymi - 1125 zł
Schorzenia specjalne to: choroba psychiczna, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja, dysfunkcja wzroku.

 • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Ulga paszportowa

W czasach otwartych granic w strefie Schengen wyrobienie paszportu nie jest tak ważne jak dawniej. Warto jednak wiedzieć, że osobom z niepełnosprawnością przysługują zniżki przy wyrabianiu tego dokumentu, zwłaszcza, że obecnie kosztuje to 140 zł.

Ulga 50 proc. (czyli trzeba zapłacić 70 zł) przysługuje po udokumentowaniu m.in.:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Nie pobiera się natomiast opłaty paszportowej m.in. od:

 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.

Karta parkingowa (już nie przysługuje)

Jeszcze do połowy 2014 r. osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogły otrzymać kartę parkingową w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne). Jednak 1 lipca 2014 r. zaczęły jednak obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad wydawania kart parkingowych. Stare karty parkingowe były ważne do końca czerwca 2015 r.

Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, mogą obecnie otrzymać jedynie osoby ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a jednocześnie z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Według znowelizowanych przepisów osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mogą więc już otrzymać karty parkingowej.


W poszczególnych kategoriach uprawnień wybraliśmy tylko przysługujące osobom posiadającym orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności/ częściowej niezdolności do pracy. Mamy nadzieję, że udało nam się pomóc ocenić, „po co dają lekki stopień niepełnosprawności”.


Przeczytaj również nasz poradnik pt. „Co daje umiarkowany stopień?".

Warto także dowiedzieć się, jakie ulgi i uprawnienia przysługują osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Chory kraj.
  Ja
  13.06.2018, 16:57
  Mialem stopien znaczny.Tez mi zmniejszyli na umiarkowany.Z zus rente z tytulu czesciowej niezdolnosci do pracy.Dziwne ze po 20latach brania renty nagle zus mnie ozdrowil i stwierdzil ze jestem calkowicie zdolny do pracy.Wspomne ze mam cukrzyce typ 1 .Jestem po amputacji nogi,nie wspominajac o polineuropatii cukrzycowej ostrej.Ale co tam zdrowy jestem wedlug systemu to czym sie martwic.☺
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień to tylko statystyka i kosmetyka
  JAN
  19.12.2017, 08:53
  Tak!To tak samo jakby w chiśskiej konserwatywnej i restrykcyjnej restauracji położyć ludziom widelce do jedzenia.Po co,ktoś zapyta?Otóż nie istotne ,po co?ale istotne jest to,że ktoś te widelce produkuje,zlicza,transportuje,a czasem przetrze ścierką.Zawsze,udzielając lekki stopień można powiedzieć,że w Polsce ileś tam procent niepełnosprawnych normalnie pracuje!Zastanawiające jest to,dlaczego pełnosprawni posiadają większe przywileje od ON?Dlaczego żadna konkretna organizacja nie wymogła na władzach rządowych i samorządowych,aby w każdej gminie funkcjonowały instytucje,które wyłącznie zatrudniają ON.Przecież w kraju mamy rozrost instytucji.Tym sposobem wszyscy niepełnosprawni w gminach znajdą zatrudnienie,a dodatkowo procentowo można zatrudnić pełnosprawnych,choć lepiej chyba zapłacić karę jak jest dotychczas.Obsługa niepełnosprawnych w Polsce to właśnie taka chińska restauracja.I naprawdę nie wierzę,że nie można stworzyć przepisów,które ułatwią zycie niepełnosprawnym.Każda ON zatrudniona w takich instytucjach,to wpływy do budżetu i eliminacja szarej strefy.Jeśli w Polsce ,dziś pracują ON,które zdobyły zawody i pracowały przez wiele lat,to młodzi ludzie skazani są na zagładę.Tu nie chodzi o tworzenie indywidualnych przepisów,ale o systemowe podejście.Konwencja ON ,to nic nie wart papierek,chyba że znajduje się we właściwych rękach.W Polsce ON zazwyczaj proponowane mają wyjście,czyli drzwi pozbawione klamki.Niepełnosprawni nie potrzebują,aby ktoś za nich robił dosłownie wszystko.Wystarczy aby swym działaniem wprawiono klamkę do drzwi.Niepełnosprawni mają sami mieć prawo lub obowiązek skorzystania z wyjścia,z sytacji w której się znajdują.
  odpowiedz na komentarz
 • Komu przysługuje karta parkingowa ?
  Zbigniew
  22.09.2017, 12:15
  Mam orzeczoną niepełnosprawność w stopniu lekkim. W urzędzie twierdzą iż nie należy mi się karta parkingowa, w tutejszym artykule czytam też że mi się nie należy a w innym artykule czytam że są jednak wyjątki i że mogę się ubiegać o taką kartę, trzeba tylko mieć odpowiednie symbole np: 10-N INFOR.PL - Zmiany od 1 lipca 2014 Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie: 1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeśli jednak posiada ona kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Zobacz też: Jak odzyskać auto, które zostało odholowane na policyjny parking? Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne). Wydaną osobie niepełnosprawnej kartą parkingową może posługiwać się także inna osoba (kierujący pojazdem) jeśli związane jest to z przewozem osoby niepełnosprawnej (np. dowozem do lekarza, pracy, sklepu itp.
  odpowiedz na komentarz
 • Proszę o wyjaśnienie
  szymeta
  07.06.2017, 11:44
  Mam stopień niepełnosprawności -znacznego symbol 08-T czy badania prywatne będę mogła odliczyć od podatku.
  odpowiedz na komentarz
 • moje choroby
  Maria
  24.04.2017, 19:34
  Mam następujące choroby, Cukrzyca 2, ciśnienie krwi, zakszepica żył głębokich, żylaki, choroba nerek, masowe zwyrodnienie stawów, i kręgosłupa, dyskopatia wielopoziomowy ,nietrzymanie moczu, choroby kobiece, 3 operacje, otyłość, nerwica ,dna moczanowa, choroby krążenia, nie dotlenienie serca, nogi pachną. Jaka mogę dostać grupę ?
  odpowiedz na komentarz
 • Skandal
  Iwona
  22.04.2017, 15:46
  Przez 19 lat miałam stopień znaczny. Teraz komisja dała mi umiarkowany.niewiem dlaczego czyżby mi się polepszylo.jestem po dwóch nowotworach.doszedł chory kręgosłup stawy kolanowego.przez co utrudnia mi w chodzeniu.od roku chodzę przy chodzikiu lecze się nie ma poprawy. Nie rozumie dlaczego mi zniżki stopień jak potrzebuje pomocy innych osob
  odpowiedz na komentarz
 • Czyli w zasadzie lepiej nie miec lekkiego
  kregi szyjne
  09.04.2017, 18:06
  Bo same są z tym problemy a 'korzyści' żadnych, a jeszcze jak niepełnosprawności nie widać (kręgosłup,psychiczna,nogi i ręce nie ucięte) to ściemniacz i krętacz. Chory kraj.
  odpowiedz na komentarz
 • To jest śmieszne
  Dejzi
  22.03.2017, 22:16
  Jestem po 9 operacjach i biorę morfinę. Od lat mam lekką grupę niepełnosprawności. Śmiech na sali!!!! Ktoś chyba powinien się za to wziąć bo to jest chore|!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Bezsilność
  Bogdan Orzeszek
  14.12.2016, 01:11
  To co ja mam powiedzieć byłem na trzech komisjach ZUS powiem tak że to banda która żeruje na ludziach niepełnosprawnych. Jestem po trzech operacjach na uszy i czekają nie jeszcze dwie a foteli doszło mi jeszczę przez pracę w magazynie miednica i kregoslup i pani orzecznictwa powiedziała mi że mogę iść do bardzo lekkiej pracy wspomnę ze to ZUS z Pruszkowa wysłał mnie do Warszawy a teraz dowiedziałem się że grozi mi bardzo powazna operacja na te organy ma stopień lekki ze zwledu na uszy niepełnosprawność datuje się od daty urodzenia to cud ze znalazłem sobie pracę w zakładzie osób niepełnosprawnych gdzie przyjęli mnie choć mam tylko dawna trzecią grupę i dali mi nawet umowę o pracę . Cieszy mnie to bo kierowniczka i brygadzistka przestrzegają zalet lekarza ortopedyczne jak i medycyny pracy a nawet starają się w firmie zebym zmienił grupę na umarkowany co z tego wyjdzie to czas pokaże pozdrawiam i nie podajemy się są jeszcze ludzie co chcą pomóc wystarczy chcieć
  odpowiedz na komentarz
 • refundacja FreeStyle Libre
  Andrzej Parzydło
  02.12.2016, 19:15
  Szanowni Państwo, jestem lekkim niepełnosprawnym 11-I. Jedną z chorób która mnie dopadła to cukrzyca (insulina). O wieku 60+, nie wspomnę. Mam pytanie, czy istnieje możliwość, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, dokonać odliczenia na Free Style Libre (na bieżąco pomiar cukru, bez ciągłego nakłuwania) miesięczny koszt to 520,00 zł. Jeżeli tak to jakie warunki muszę spełnić?
  odpowiedz na komentarz
 • lekki stopien po operacji kregosłupa odcinek ledzwiowy
  mariusz szumigała
  22.11.2016, 18:32
  mam lekki stopien mam 33 lata jestem po operacji lędźwiowego odcinka po 3 latch od operacji znów paraliż nogi i badania nadaje się na operacje a lekarz orzecznik nic ok jest i urząd pracy może pan dzwigac robic ludzie puknijcie się w głowy jak mogłem robiłem i co mam 2 operacje być kaleka i co mam lekki stopien na stałem dobre smiech
  odpowiedz na komentarz
 • Grupa lekka
  098
  30.09.2016, 16:13
  Po co ona jest?.Mam powaznie chory kregoslup, nie jestem w stanie pracowac 8 godzin.Chodze w gorsecie ale jak wiadomo nie mge dluzej jak maksymalnie 5 godzin.I co mi dala lekka grupa? nic. Bede walczyc o umiarkowana, musze pracowac i chce pracowac ale nie da rady w pelnym etacie.
  odpowiedz na komentarz
 • Stopień niepełnosprawności lekki 07-S
  Piotr
  25.07.2016, 21:03
  Pracuję na pełnym etacie 40 godzin tygodniowo, tzn. 7:30 - 15:30. Nie mam żadnych godzin nadliczbowych, gdyż przepisy tego zabraniają. Moje pytanie dotyczy sytuacji jednodniowego wyjazdu na szkolenie , które znajduje się 250 km od mego miejsca pracy. Skoro przepisy zabraniają pracy w godzinach nadliczbowych to w związku z wyjazdem nasuwają mi się pytania: 1. Czy czas dojazdu na takie szkolenie powinien być wliczony do czasu dnia pracy tj.8 godzin? Dojazd samochodem pozwala mi zdążyć na takie szkolenie. 2.Czy pracodawca powinien zwrócić mi koszta podróży na podstawie przedstawionego rachunku za paliwo jadąc samochodem prywatnym?
  odpowiedz na komentarz
 • stopien umiarkowany a papiery do zus po co
  krawiec
  04.07.2016, 09:05
  mam pytanie skladalam dokumenty mam orzeczony stopien niepelnosprawnosci umiarkowany po co mam skladac dokumenty do zus
  odpowiedz na komentarz
 • Kinga Stasiak
  Kinga
  25.05.2016, 23:13
  Mam 34 lata,od 1,5 roku walczę z rakiem piersi.Jestem po operacji oszczędzającej i usunięciu dwóch węzłów chłonnych.Przeszlam chemioterapię,radioterapie i na pięć lat mam zaleconą hormonoterapię na skutek której mój organizm przechodzi menopauzę.Ciągle nie mogę przywyknąć do tych uderzeń gorąca,zimnych potów i całej tej reszcie,ktora towarzyszy menopauzie.Chciałam się poradzić czy w moim przypadku jest sens starać się o stopień niepełnosprawności i czego mogę się spodziewać.Może ktoś ma podobną sytuację.... proszę o odpowiedź.
  odpowiedz na komentarz
 • zatrudnię
  Kasia
  05.05.2016, 19:17
  Pracuje w Poznaniu i chętnie zatrudnie na umowę o pracę osoby z orzeczeniem. Niestety nie mogę ich znaleźć....taki paradoks. J
  odpowiedz na komentarz
 • Odliczenia
  gość
  05.05.2016, 06:27
  Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może odliczyć prywatne wizyty lekarskie i odpłatne badania? W szpitalu Sw Rafała w Krakowie neurochirurdzy przyjmują prywatnie, a to koszt 350zł od wizyty ;(
  odpowiedz na komentarz
 • Lekkie cierpienie, umiarkowane cierpienie
  Starszy
  27.04.2016, 20:42
  Najważniejsze są statystyki; liczba rencistów zmalała do niecałego miliona osób - będą krzyczeć nagłówki. Jak masz zniszczone kolana czy stawy to cierp i pracuj a z tego tytułu twój pracodawca dostanie dofinansowanie 450zł /bardziej jako zadośćuczynienie, że widzi czasami kulawego robotnika w swoim zakładzie/. Kiedyś to dostałbym rentę i w domu bawił wnuki a obecnie biorę leki i blokady, aby jakoś dać radę; a skutek jest odwrotny- wysiada wątroba i trzustka i łapę cukrzycę po sterydzie. No przecież popsute kolano już się nie popsuje. Proste - lobbują przedsiębiorcy ,nie pracownicy i to ci pierwsi dostają 450, 1125 czy 1800zł a pracownik renty nie dostanie, bo popsuje statystyki. To może z tych w/w kwot przekazać choremu np; 150, 300 czy 400 zł jako zadośćuczynienie za cierpienie w pracy i ewentualne niższe zarobki na innym, lżejszym odcinku pracy. Jak się nie uda to może faktycznie wprowadzić eutanazję - to takie europejskie...
  odpowiedz na komentarz
 • tylko 88 lat
  Rosa
  17.04.2016, 21:50
  w tym roku kończę 88 lat jestem kombatantem na komisji o niepełnosprawność zaliczono mnie do lekko niepełnosprawnej, tak widzą lekarze orzecznicy odwoływać się nie będę dałam radę przeżyć 88 lat bez niepełnosprawności ale w otoczeniu osób kochających które cały czas mi pomagają a orzecznicy niech pomyślą kto ich pokocha i czy im w życiu pomoże.
  odpowiedz na komentarz
 • ironia
  lekko niepełnosprawny
  04.03.2016, 08:33
  Mamy nadzieję, że udało nam się pomóc ocenić, „po co dają lekki stopień niepełnosprawności”. Wystarczyło napisać , że można się przez 15 minut pogimnastykować w pracy i tyle
  odpowiedz na komentarz
 • skierowanie na badania okresowe osoby z orzeczeniem o niepełnosprawnosci
  adam
  09.02.2016, 07:33
  Jestem zatrudniony w zakładzie pracy (nie chronionym) w trakcie zatrudnienia nabyłem orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim na stałe (niedosłuch) przeciw wskazania do wykonywania pracy to Maszyny w ruchu , praca w hałasie , na wysokości powyżej 3 m. poinformowałem o tym fakcie pracodawcę który przeniósł mnie do takiej pracy gdzie nie miałem styczności z wymienionymi przeciwwskazaniami ale w obecnej chwili pracodawca chce zmienić mi stanowisko na takie którym przeciwwskazania w tym celu otrzymałem skierowanie na badania lekarskie w miejscu które określa czynniki występujące na stanowisku znajdują się obsługa maszyn w ruchu i praca powyżej 3 m. wiadomo że żaden lekarz medycyny pracy nie zezwoli mi na pracę z powodu przeciwwskazań pracodawca nie chce zmienić mi warunków w skierowaniu myślę że umyślnie aby mógł mnie zwolnić z pracy pracuję w tym zakładzie od 87 roku orzeczenie posiadam od 2005 roku do tej pory było wszystko dobrze na skierowaniach na badania miałem wykreślone czynniki które mogły spowodować nie dopuszczenie mojej osoby do pracy i takie nie występowały na moim stanowisku pracy nie wiem co mam robić może ktoś miał podobny przypadek z góry dziękuję za pomoc (chyba został mi tylko Sąd Pracy)
  odpowiedz na komentarz
 • dotacja na działalność
  janek
  23.01.2016, 15:22
  czy mając lekki stopień niepełnosprawności mogę się starać o dotację z pfron na otworzenie własnej działalności gospodarczej?obecnie jestem bezrobotny,zarejstrowany w urzędzie pracy
  odpowiedz na komentarz
 • stopien lekki niepolnosprawnosci lekki na stale
  scot
  20.01.2016, 23:08
  co mi sie nalezy?
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień niepełnosprawności
  J.Z.
  16.01.2016, 23:20
  W listopadzie uzyskałem lekki stopień niepełnosprawności. Liczyłem na więcej. Trudno. Miałem nadzieję na kartę parkingową. Mam zaawansowane zwyrodnienia stawów kolanowych, lewy po mikrofraktórz. Gorzej jak przed. Trudno, bywa i tak. Niech ci co zabrali kartę też dochodzą z dalszej odległości do sklepu, lekarza itd. Niech ich też tak boli jak mnie. Bo naprawdę nie rozumiem intencji ustawodawcy. Chyba mu odbiło.
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień niepełnosprawności - celowe zaniżanie grupy
  Kula
  10.01.2016, 22:57
  Wiedzą lekarze o tym, że te wszystkie orzeczenia o stopniu lekkim nie tak dawno upoważniały z tymi samymi symptomami choroby do umiarkowanego. Z którym wiązało się świadczenie 153zł uważam to za oszustwo wobec chorych, pozbawiając ich czasami jedynego dodatku na niezbędne cele każdej chorującej osoby. Zastanawiające jest czy Ci lekarze są Polakami? bo przeciwko komu oni stosują tą procedurę?
  odpowiedz na komentarz
 • stopień niepełnosprawności
  zenia
  27.12.2015, 20:57
  21grudnia 2015 oddałam pracodawcy zaświadczenie o znacznym stopniu nipełnosprawności od.22.12.do24.12 byłam na urlopie wypoczynkowym.Mój pracodawca wkurzył się strasznie.Boję się jutro iść do pracy bo nie wiem co mnie czeka
  odpowiedz na komentarz
 • Co można zrobićz orzeczeniem
  tomasz
  11.12.2015, 21:53
  Ja osobiście dokuement ten wyrzuciłem do kosza. Uprzednio go potargałem na drobny mak ;) Posiadałem stopień znaczny. Jedyny atut to 153 zł. Rynek pracy zero odzewu więc olałem szukanie pracy dla osób z grupą Obecnie szukam pracy przez różne dziwne agencje pracy na produkcji i innych syfach. Oby sie udało.
  odpowiedz na komentarz
 • Zakup "urządzenia medycznego" np ; inhalatora .
  Zbigniew Mazur
  28.11.2015, 11:24
  Zbigniew, czy mając lekki stopień /lekki niedosłuch/, oznaczony ,-O3-L, mogę odpisać w/w od dochodu w rocznym Pit, jakie są potrzebne dokumenty w razie kontroli Urzędu Skarbow. może ktoś odpowie na mój adres e-mail, zbigniew.mazur.mail@gmail.com
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie za wysokie
  tomasz
  22.11.2015, 21:44
  Czy można świadomie wprowadzić w błąd pracowdawcę który w ogłoszeniu o pracę wymaga orzeczenia umiarkowanego napisac ze sie takie ma . A faktycznie posiada się stopień znaczny. Umiarkowany był do odwołania potem było odwołanie i przywrocili znaczny. Ale posiadam oba dokumenty ;) Skoro potencjalny pracodawca chce umiarkowany to jego strata.
  odpowiedz na komentarz
 • zus a pcdsoon
  renata
  28.10.2015, 12:29
  ja nie wiem jak to jest moze ktos mi odpowie zuz mi przyznal rente na trzy lata calkowita niezolnosc do pracy a pcdsoon wydalo orzeczenie w stopniu lekkim prosze o pomoc w tej sprawie pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Stopień niepełnosprawności
  tomasz
  25.10.2015, 13:25
  Ja mam znaczny 08-T i wiele mi to nie daje. W przypadku szukania pracy szczególnie przez Agencje pracy chyba najlepiej nie mówić o posiadaniu orzeczenia bo to nic korzystnego. Powiedzą, że niepełnosprawny to nierentowny, nieekonomiczny. Dlatego nie wiem po co ludzie się męczą z tym lekki umiarkowanym. Myślą ze jak z lekkiego dostaną umiarkowany ot im to coś da. Ze znacznym atutem jest 153 zł (tylko to mało) i bezpłatne przejazdy autobusami tramwajami (oszczędność zawsze ok 100 zł msc) ale tak to szukać pracy jak pełnosprawny tylko że powolność w pracy wyjdzie. Nie wierzę w prawa osób niepełnosprawnych na rynku pracy bo nie ma takich praw to fikcja 7 godzin pracy i 30 min przerwy. :) i 10 dni urlopu extra. Już to widzę. Pewnie dzięki pracy przez agencje pracy problem będzie z pójściem na rektosklopie tomografie i proktologa onkologa. a przy okazji 1 zabiegu L4 na tydzień i mówią do widzenia nierobie. :)
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowa
  Marek Korsak
  20.10.2015, 15:37
  Posiadam symbol 05-R ,czy moge sie ubiegac o karte parkingowa?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy to nie dziwne?
  monika
  10.10.2015, 18:52
  W odcinku krzyżowym kręgosłupa mam przepuklinę. 6 lat temu mała 5mm leczę się na kręgosłup od 2002 roku.W kręgosłupie szyjnym mam dwie przepukliny które wyszły w prześwietleniu bo skierowania na rezonans ciężko się doprosić.Chodzić jest mi trudno,usztywnia mi już nogę w kolanie.Jestem również po operacji wiązadeł w stawie skokowym. W kwietniu br. miałam wypadek wylądowałam w szpitalu na osiem dni ze skręconym kręgosłupem.Rehabilitacja nie przynosi efektów żadnych.Stanęłam na komisję. Jak się okazało , przewodniczącym komisji był lekarz u którego się leczyłam od samego początku tj od 2002 roku. Przejrzał dokumentację i stwierdził że mam rzeczywiście problemy z kręgosłupem. Dostałam decyzję;stopień lekki. Na komisji nie wzięto pod uwagę całej przez tyle lat zbieranej dokumentacji,tylko z 2015 roku od wypadku .Odwołałam się do Urzędu Marszałkowskiego.Stanęłam ponownie na komisji tym razem w UM w Rzeszowie.Nawet za bardzo nie słuchał co się do niego mówi więc nie miałam wielkich nadziei.Nie pomyliłam się.W odpowiedzi ;stopień lekki.Gdzieżby lekarz podważył opinię lekarza.To jest chore.
  odpowiedz na komentarz
 • niedosluch
  maja
  23.09.2015, 17:52
  jestem niedoslyszaca mam leki stopien i pracodawcy niechca miec takiej osoby bo musza pare razy pytac i sie denerwuja jak sie dostalam do pracy to niemuwilam rze nieslysze ole i tak sie kapli i dowidzenia mobink i co robic muwia ze gluchota to nie choroba ale marzenia o pracy zdeptane
  odpowiedz na komentarz
 • witram a jesli juz pracuje w danym zakładzie i otrzymałam własnie takie orzeczenie to co...powinnam je dać pracodawcy ???? nie zwoli mnie
  lenka
  17.09.2015, 11:33
  prosze o odp
  odpowiedz na komentarz
 • niedosłuch odbiorczo-przewodzeniowy
  Paula
  16.09.2015, 14:02
  Witam czY na niedosluch odbiorczo-przewodzeniowy, ucho prawe jak i lewe niedosluch mieszany przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
  odpowiedz na komentarz
 • mam pytanie
  kali
  27.08.2015, 14:57
  mam stopień lekki ale wtamtym roku mam wstawione w niemczechg 2 sruby w kostce u nogi czy to gdybym się odwołał od st. lekkiego coś zmieni
  odpowiedz na komentarz
 • lekki stopień niepałnosprawności
  Adam
  28.07.2015, 18:35
  Będąc osobą niepełnosprawną pracowałam co drugi dzień po 12 godzim .Nikt nie prosił mnie o zgodę lekarza.po umowie tymczasowej nie przedłużono mi umowy ze względu na moją niepełnosprawność .Co robić.
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa
  renb
  10.07.2015, 07:20
  no tak fajnie mieć kartę parkingową ale po co ona osobie, która prawie nie widzi? takie są nowe przepisy, umiarkowany ma osoba, która na tablicy LEPSZYM okiem widzi około 4 rzędy a znaczny to nie widzi nic poza 1-szym rzędem? przecież ona nie dostanie prawa jazdy. Ja spełniam wymogi (choć mam jedno oko niedowidzące znacznie) i mam prawo jazdy ale na lekki karty nie dostanę choć by się przydał - łatwiej by mi było właściwie i bezpiecznie parkować a inni kierowcy nie patrzyli by na mnie jak na ślamazarę, która wolno parkuje, bo nie zasługuje na znaczek niepełnosprawna.
  odpowiedz na komentarz
 • P a r a n o j a
  zbulwersowany głupimi przywilejami
  07.06.2015, 21:34
  Nauczyciele z powodu chrypki ( najczęściej papierosowej ) otrzymują renty z powodu tzw "choroby zawodowej" a w ślad za tym i pieniądze. Znam nauczycielkę palącą papierosy i posiadającą orzeczenie o " chorobie zawodowej" . Z tego tytułu otrzymuje emeryturę oraz połowę renty. Mało tego , po przejściu na emeryturę, pobierając OBYDWA świadczenia, nadal pracowała w szkolnictwie, choć w mniejszym wymiarze godzin. Ową rentę sobie ZAŁATWIŁA , jak mówiła, u laryngologa za parę groszy. Nigdy wcześniej nie leczyła się laryngologicznie.
  odpowiedz na komentarz
 • wniosek
  Ania
  03.06.2015, 13:01
  osoba uczciwa chorujaca od 10 roku zycia na cukrzyce nie pobierajaca renty chorobowej dostaje stajac na komisji orzeczenie o lekkim stopniu niepelnosprawnosci. Osoby które zachorowaly w wieku 10 lat po osiagnieciu wieku 18 lat stawaly na komisje ZUS i dostawaly stale, dożywotnie, bezterminowe renty socjalne, dziś to kwota 700 złotych z kawałkiem. Czy warto być ucziwym? NIE
  odpowiedz na komentarz
 • praca a stopień
  malinka571
  08.04.2015, 11:59
  Mam pytanie czy osoba posiadająca stopien lekki na stałe może pójść do normalnej pracy gdzie zatrudniają ludzi bez żadnych stopni? w sensie "zdrowych" czy za zatajenie stopnia grozi jakąś kara bądź zabranie stopnia?
  odpowiedz na komentarz
 • praca a stopień
  malinka571
  07.04.2015, 22:33
  Mam pytanie czy osoba posiadająca stopien lekki na stałe może pójść do normalnej pracy gdzie zatrudniają ludzi bez żadnych stopni? w sensie "zdrowych" czy za zatajenie stopnia grozi jakąś kara bądź zabranie stopnia?
  odpowiedz na komentarz
 • Kpina!
  helena
  30.03.2015, 18:38
  Mam 61 lat! od 2005 r. mialam umiarkowany stopien niepelnosprawnosci i co? cudownie ozdrowialam zabrano mi umiarkowany stopien a dostalam lekki! jak to dziala jestem coraz starsza i bardziej zchorowana CHOROBA NEUROGOGICZNA i REUMATOLOGICZNA.Nadmienian ze stopien byl przyznany na stale.Pod pretekstem wydania nowej karty zabrano mi stopien .Pytanie brzmi:czy tak mozna?
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień
  Krzysztof..
  27.03.2015, 08:18
  Jeżeli chodzi o lekki stopień niepełnosprawności to jest to stopień który szczególnie lubi ZUS. Wiąże się to najmniejszymi świadczeniami rentowym.Bo trudno dać wyższy stopień który wiąże się z wyższym świadczeniem.Jednak nie danie żadnego wyklucza kwalifikacje orzecznika.A więc orzecznicy kwalifikują na lekki stopień.Jest wielką podłością w Naszym Kraju takie dręczenie ON ciągłymi komisjami zaświadczeniami i nieustannym KWALIFIKOWANIEM.3 lata temu dostałem kartę parkingową bezterminowo z uwagi na schorzenie narządów ruchu a obecnie ta sama komisja w składzie jednoosobowym zakwalifikowała mnie do czasowej niepełnosprawności i zabrała kartę parkingową. Ciekawy jestem co Nasze ustawodawstwo wymyśli za rok a może dwa. Nie ma takiego prawa jak prawo nabyte.Nasz Kraj jest niewiarygodny w prawie. A już najgorsze jest to ze na Twitterze ktoś napisał że wreszcie pozbyto się w kartach parkingowych wszelkiej maści kombinatorów i oszustów którzy wykorzystują niepełnosprawnych.Gdybym miał zdrowie to nie potrzeba mi tego ochłapa jaki daje i zabiera mój Kraj.
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień niepełnosprawności
  NitroS
  10.03.2015, 12:34
  Kolejny artykuł dla artykułu. Zamiast odpowiedzi w prost okrągłe słowa w myśl zasady - po co są działy i rozdziały, żeby gały nie wiedziały gdzie się pieniądze podziały. A wystarczy jedno zdanie: Lekki stopień = kpina z niepełnosprawnych !
  odpowiedz na komentarz
 • Wg orzeczenia ozdrowiałam- prawie...
  *MaGdA
  01.03.2015, 14:42
  W 2010 roku dostałam orzeczenie o umiarkowanym st niepełnosprawności, symbol 04-O i 06-E. Oczywiście na okres czasowy, 3 lata. W międzyczasie urodziłam dziecko (przez cc, bo innej opcji nie było). Stan zdrowia mojego oczywiście sie pogorszył. Na komisji "lekarze" stwierdzili, że wszystko jest ok i dożywotnio dostałam lekki stopień. Naturalnie odwołałam się od tej decyzji, ale pani biegła okulistka -lat 74... (po pomachaniu mi ręką przed oczami) stwierdziła, że co prawda na jedno oko już prawie nie widzę, ale za to drugie oko jest super (2x laseroterapia i -2 dioptrie od czasu ciąży...). A na pytanie gdzie ja w takim razie mogę pracować i czy praca przy komputerze nie zaszkodzi mi na to "jedno" oko, usłyszałam: "no przecież ja pani tego nie zabronię, a czy się nie pogorszy..." Bez komentarza. Jakbym wiedziała, że tak to się skończy, to w ogóle bym się nie starała o to drugie orzeczenie. Śmiech na sali po prostu!!!
  odpowiedz na komentarz
 • niepelnosprawnosc lekka
  zag
  30.01.2015, 17:03
  jestem niepełnosprawna od urodzenia uważam ze to jest moje piętno którego nie nawiedzę z całego serca , nie nawiedzę siebie za to ze z tym żyje nie potrafię znaleźć pracy ponieważ każdym ogłoszeniu tzw zatrudnimy osoby niepełnosprawne kryje sie treść tylko z umiarkowanym w szczególnych przypadkach znacznych PUP Katowice w każdym co dzwonię to słyszę ze to nie szukamy dla umiarkowanych 21. 01 2015 dzwoniłam na każde ogłoszenie i umiarkowany po co mi mi niepełnosprawność co niszczy mi życie sprawia że czyje sie jak śmieć nic nie warty żyje na skraju załamania nerwowego ponieważ nie mogę znalesc pracy z ofertami na tzw dla ludzi zdrowych ne nieposiadających tego tytułu tez nie jest różowo w tym przypadku pozostała mi tylko śmierć bo nie chce żyćz tym piętnem które w rynku pracy sprawie że człowiek jest nic nie wart
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawny może pracowac w nocy
  kulawy
  26.01.2015, 18:19
  W rozdziale 6 pracujące osoby..... , zabrakło -WAŻNE- niepełnosprawny może pracować w godzinach Nocnych i dłużej niż 8 godzin - jeżeli lekarz się zgodzi - to bardzo istotne, bo mi ostatnio odmówiono zatrudnienia na 3 zmiany, i nikt nie wiedział że to jest w ustawie (art.16 ustawa o zatrud.niepełn).
  odpowiedz na komentarz
 • Marta
  Marta
  26.01.2015, 17:50
  Mój syn ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności z powodu niedosłuchu. Obecnie ma 26 lat, ukończył studia, kontynuuje naukę na innym kierunku. Posiadanie tego stopnia jest tylko KULĄ U NOGI! Nie potrzeba mu tego wcale, bo NIC to nie daje oprócz problemów ze znalezieniem pracy! Syn nie ma zamiaru starać się u stopień umiarkowany. On chce się POZBYĆ tego piętna jakim to orzeczenie. Nie potrzeba mu 450 zlotych dopłaty do aparatów, które kosztują na dzisiaj około 15 tys złotych, i które my rodzice i tak mu musimy kupić. Dlaczego nie można pozbyć sie tego stygmatu jaki mu nadano? Jeszce raz powtarzam, ten lekki stopień tylko pozbawia go szans na jakąkolwiek pracę. Mam pytanie więc takie: czy jest możliwe zrzeczenie sie dobrowolne tego orzeczenia?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy oddałaś/-eś już swój głos na „Człowieka bez barier 2018”?

Biuletyn

Wspierają nas