Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co daje umiarkowany stopień?

24.11.2015
Autor: Ewa Szymczuk, AKTUALIZACJA: 13.08.2020
kolaż czterech zdjęć: wrzucanej złotówki do zielonej skarbonki, rehabilitacji na stopę, zbliżenie znaczków osoby z niepełnosprawnością przy wejściu do tramwaju, dostosowany w środku samochód

„Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy przysługują mi jakieś ulgi?” – na to pytanie często odpowiadamy w naszych Centrach Integracja. Rozmaite ulgi i uprawnienia oczywiście obowiązują. Poniżej prezentujemy, jakie dokładnie.

AKTUALIZACJA: 13.08.2020


Szukasz odpowiedzi na pytania socjalno-prawne dotyczące niepełnosprawności? Zadaj pytanie naszym doradcom i prawnikom w zakładce „Zapytaj doradcę”!


Na wstępie warto podkreślić, że przy większości poniższych ulg i uprawnień wystarczy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – lub orzeczenia równoważne, np. wydane przez ZUS, o całkowitej niezdolności do pracy czy wydawane niegdyś – o II grupie inwalidztwa. Jednak w przypadku niektórych uprawnień i ulg ustawodawca dokładnie sprecyzował, które orzeczenie jest niezbędne do skorzystania z nich.


Zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Jest to jedno ze świadczeń, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 184,42 zł miesięcznie.

Kolejna podwyżka – do kwoty 215,84 zł – zaplanowana jest na 1 listopada 2019 r.

Wcześniej, przez 12 lat, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegała zmianie i wynosiła 153 zł miesięcznie.

Wnioski należy składać w urzędzie miasta lub gminy, w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.

Więcej informacji o zasiłku pielęgnacyjnym – komu przysługuje, gdzie i jak złożyć wniosek – znaleźć można na naszym portalu.


Ulgi komunikacyjne

Zniżki w komunikacji PKP/PKS

Generalnie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie mają ulg w komunikacji PKP/PKS.

Są jednak wyjątki:

 • osoby z dysfunkcją narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O), posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, mają prawo do ulgi 37% w przejazdach,
 • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24. roku życia oraz studenci z niepełnosprawnością do ukończenia 26. roku życia – wyłącznie przy przejazdach w celach określonych przepisami, m.in. do szkół, placówek szkolno-wychowawczych, na turnusy rehabilitacyjne itp. – mają prawi do ulgi 78%,
 • emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w roku ze zniżką 37%.

Informacje dotyczące zniżek w przejazdach koleją można znaleźć np. na stronie PKP Intercity (plik PDF, 419 KB).

Informacje dotyczące ulg w przejazdach autobusowych można znaleźć na stronach przewoźników.

Zniżki w komunikacji miejskiej

Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. Dlatego w poszczególnych miejscowościach są różne, np. w Warszawie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzystają z 50% zniżki w komunikacji miejskiej. Informacje dotyczące ulg w komunikacji danego miasta można znaleźć na stronach miasta lub zakładów komunikacyjnych.


wzór nowej karty parkingowej

Karta parkingowa

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r.). W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby, mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020). Osoby posiadające w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu inny symbol przyczyny niepełnosprawności nie otrzymają więc wskazania do wydania karty parkingowej.

Wniosek składa się do przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoba z niepełnosprawnością składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
 3. w przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Więcej informacji o karcie parkingowej znaleźć można na naszym portalu.


Zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję

Niektóre osoby z niepełnosprawnością są także zwolnione od wnoszenia opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Z abonamentu zwolnione są osoby:

 • posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 j.t., z późn.zm.) lub
 • posiadające orzeczenia trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z  20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) lub
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu, realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego lub
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB) lub
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

Więcej informacji dotyczących zwolnienia od opłaty abonamentowej można znaleźć na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.


kobieta podaje smartfona

Rabat na usługi telekomunikacyjne

Niektóre firmy telekomunikacyjne przyznają ulgi w opłatach osobom z niepełnosprawnością. Nie są to ulgi ustawowe, lecz ustalane przez poszczególnych operatorów.

Dla przykładu, w Orange przyznano:

 • rabat 50% w opłacie za przyłączenie telefonu stacjonarnego,
 • rabat 50% w opłacie abonamentowej za telefon stacjonarny.

Rabaty dla osób z umiarkowanym stopniem są przyznawane w niżej opisanych przypadkach:

 • w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L,
 • z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Rabaty udzielane są osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły 16. rok życia. Rabat może otrzymać osoba z niepełnosprawnością uprawniona do uzyskania rabatu albo jej prawny opiekun w razie stałego lub czasowego zamieszkiwania opiekuna prawnego razem z osobą z niepełnosprawnością. Pod pojęciem stałego lub czasowego zamieszkiwania rozumie się stałe lub czasowe zameldowanie osoby z niepełnosprawnością i opiekuna prawnego w tym samym lokalu mieszkalnym lub budynku.

Więcej informacji o ulgach dla osób z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Orange.

O ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprwnością warto też pytać u innych operatorów. Warto wiedzieć, że wszystkich operatorów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, o którym więcej przeczytać można na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


Ulga paszportowa

W czasach otwartych granic w strefie Schengen wyrobienie paszportu nie jest tak ważne jak dawniej. Warto jednak wiedzieć, że osobom z niepełnosprawnością przysługują zniżki przy wyrabianiu tego dokumentu, zwłaszcza, że obecnie kosztuje to 140 zł.

Ulga 50 proc. (czyli trzeba zapłacić 70 zł) przysługuje po udokumentowaniu m.in.:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Nie pobiera się natomiast opłaty paszportowej m.in. od:

 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.

Leczenie stomatologiczne

W ramach obowiązującego systemu opieki zdrowotnej, osobom z niepełnosprawnościami generalnie przysługują świadczenia w takim samym zakresie, jak wszystkim ubezpieczonym.

Jednak w leczeniu stomatologicznym część osób z niepełnosprawnością, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, może korzystać z dodatkowych uprawnień, a dokładniej ze znieczulenia ogólnego i kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień. Uprawnienie to przysługuje:

 • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością do 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 16-18 lat (z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi – pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia),
 • osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 lat.

Dofinansowanie ze środków PFRON oraz program „Aktywny Samorząd”

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie w następujących obszarach:

Udział w turnusach rehabilitacyjnych

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694), z tej formy rehabilitacji mogą korzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnością, tj. takie, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia,
 • grupie inwalidzkiej.

Osoba z niepełnosprawnością, ubiegająca się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, powinna złożyć odpowiedni wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (obowiązuje bowiem kryterium dochodowe).

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące.

Kwota dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o środki. Można także ubiegać się o dofinansowanie do kosztu pobytu opiekuna osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji o turnusach rehabilitacyjnych znaleźć można na naszym portalu.

mężczyzna rehabilituje nogę

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze

Osoby z niepełnosprawnością, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu wyżej wspomnianych artykułów i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z powyższym zakupem.

Wniosek zawierać powinien (zwykle w PCPR są dostępne gotowe formularze):

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • numer NIP,
 • cel dofinansowania,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nazwę banku i numer rachunku bankowego.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ, oraz wymaganego udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Więcej informacji o dofinansowaniu do sprzętu rehabilitacyjnego znaleźć można na naszym portalu.

Likwidacja barier technicznych, komunikacyjnych i w komunikowaniu

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie z niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Natomiast przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom z niepełnosprawnością sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji ww. barier funkcjonalnych osoba z niepełnosprawnością składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji, poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej informacji o dofinansowaniu do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych znaleźć można na naszym portalu.

zielony podjazd do prywatnego mieszkania w bloku

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które mają trudności w poruszaniu się.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 proc. wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jest to kwota maksymalna. Wysokość otrzymanego dofinansowania zależy m.in. zakresu planowanych prac.

Więcej informacji o dofinansowaniu do likwidacji barier architektonicznych znaleźć można na naszym portalu.

Program „Aktywny Samorząd”

Osoby z niepełnosprawnością mogą także ubiegać się o środki w ramach Programu „Aktywny samorząd”, który realizowany jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). W zależności od zakresu umowy, zawartej pomiędzy powiatem a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zależy, z jakich form wsparcia będzie można skorzystać w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Dlatego szczegółowe informacje, dotyczące Programu „Aktywny Samorząd”, można uzyskać w PCPR w miejscu zamieszkania.

W ramach tego Programu można uzyskać wsparcie m.in. w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, uzyskaniu wyższego wykształcenia, zakupie sprzętu komputerowego, wózka elektrycznego o napędzie elektrycznym czy nowoczesnej protezy.

Więcej informacji o zakresie wsparcia w ramach Programu „Aktywny Samorząd” oraz odpowiednich terminach znaleźć można na stronie PFRON.


Podatki

Ulga rehabilitacyjna

Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT, mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Od dochodu można odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu można więc odliczyć m.in. wydatki na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – oczywiście chodzi tu o montaż specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pojazdu osobie z różnego rodzaju ograniczeniami;
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego);
 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowana stosowną fakturą, wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne;
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (udokumentowana fakturą za pobyt w ośrodku, który może świadczyć usługi leczniczo-uzdrowiskowe);
 7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa (a więc także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł (jest to odliczenie ryczałtowe);
 8. utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące, zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa (a więc także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) psa asystującego, o którym mowa w tzw. ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
 9. opłacenie tłumacza języka migowego (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną);
 10. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia (kwoty potwierdzone fakturą);
 11. leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami);
 12. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  1. osoby z niepełnosprawnością – karetką transportu sanitarnego,
  2. osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci z niepełnosprawnością do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;
 13. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością (od rozliczenia za 2017 r. – niezależnie od stopnia) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością albo dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 16. roku życia. Od rozliczenia za 2017 r. nie jest ważny cel przejazdu (wcześniej były to jedynie potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne). Ulga przysługuje osobom z niepełnosprawnością lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10080 zł w roku podatkowym (wcześniej była to kwota 9120 zł). Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków (np. faktur za paliwo).
 14. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  1. na turnusie rehabilitacyjnym,
  2. w zakładach, o których mowa w punkcie 6,
  3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w punkcie 10.

Wyżej wymienione wydatki można odliczyć, jeśli zostały sfinansowane przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna.

Więcej informacji dotyczących ulgi rehabilitacyjnej można znaleźć na naszym portalu.

O uldze rehabilitacyjnej przeczytać też można na stronie Ministerstwa Finansów.

mężczyzna liczy polskie setki

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. z 2010 Nr 101 poz.649), zwolnione z opłat tego podatku są osoby, nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządu ruchu.


Uprawnienia pracownika z umiarkowanym stopniem

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracujące osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają określone uprawnienia. Są to:

Skrócony czas pracy

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zatrudnienie według skróconych norm czasu pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia.

Przepisów tych nie stosuje się jednak:

 • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
 • gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Dodatkowa przerwa w pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli czas pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, jest on uprawniony do trwającej co najmniej 15 minut przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy. Osoba z niepełnosprawnością może tę przerwę wykorzystać na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego, 10-dniowego urlopu. Przysługuje on na takich samych zasadach, jak urlop wypoczynkowy. Jeśli osoba z niepełnosprawnością jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu dodatkowego ustala się proporcjonalnie do czasu pracy.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba z niepełnosprawnością nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).

Prawo do korzystania ze zwolnień od pracy

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

 • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
 • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Pracodawca udziela zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym na podstawie wniosku lekarza, sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Pracownik może także korzystać ze zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy. Zwolnienie to skutkuje usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy w sytuacji, gdy czynności te nie mogły być wykonane poza godzinami pracy. Nieobecność w takim przypadku może trwać cały dzień lub kilka godzin, a pracodawca nie może wymagać, aby pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.

mężczyzna pracuje zza segregatorów

Racjonalne usprawnienia

Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb, wynikających z niepełnosprawności danej osoby.

Racjonalne usprawnienia mogą polegać na przystosowaniu pomieszczenia (likwidacja barier architektonicznych), odpowiednim wyposażeniu (np. sprzęt biurowy sterowany głosem – ułatwienie dla osób niewidomych, umożliwienie skorzystania z alternatywnych form komunikacji – zatrudnienie tłumacza języka migowego). Czasem wystarczające jest przeniesienie stanowiska pracy z piętra na parter.

Więcej informacji dotyczących uprawnień pracownika posiadającego orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności znaleźć można na naszym portalu.


Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego pracownika z niepełnosprawnością

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy zatrudniającemu osobę z niepełnosprawnością (na umowę o pracę) przysługuje z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Szczegółowe informacje o dofinansowaniu można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy:

 • zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością ogółem w wysokości co najmniej 6%,
 • prowadzący zakłady pracy chronionej.

Od kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w wysokości:

 • 1800 zł – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 1125 zł – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 450 zł – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób z niepełnosprawnością, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną (zwaną w ustawach upośledzeniem umysłowym), całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych.

Więcej informacji o dofinansowaniu do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego w pracy pracownikowi z niepełnosprawnością

Pracodawca, który zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot:

 •  miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających w pracy pracownikowi z niepełnosprawnością,
 •  kosztów szkolenia tych pracowników

– w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.

Więcej informacji o zwrocie kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego w pracy pracownikowi z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

pieniądze 100 zł ułożone w wachlarz

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy

Pracodawca, który zatrudni osobę z niepełnosprawnością przez okres co najmniej 36 miesięcy, może otrzymać zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie z niepełnosprawnością wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników z niepełnosprawnością oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Zwrot kosztów dotyczy osób z niepełnosprawnością:

 • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
 • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).

Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji o zwrocie kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:

 •  prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 •  przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę z niepełnosprawnością, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość pomocy określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).

Więcej informacji o zwrocie kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością

Na wniosek pracodawcy, poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób z niepełnosprawnością mogą być zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, przy czym:

 • w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 • w odniesieniu do dużych przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Więcej informacji o zwrocie kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


Przeczytaj także nasz poradnik, w którym wyjaśniamy, do czego uprawnia orzeczony lekki stopień niepełnosprawności.

Warto także dowiedzieć się, jakie ulgi i uprawnienia przysługują osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Co mi się należy
  Mateusz W.
  08.08.2021, 17:47
  Witam mam stopień umiarkowany jestem chory od 3 roku życia od 8 roku życia dostałem pierwszego ataku padaczki po urazowej dostaje tylko pielęgnacyjne co mogę więcej wiedzieć na ten temat
  odpowiedz na komentarz
 • Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności nabyty w miejscu pracy
  Krystyna
  01.07.2021, 21:35
  Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do pracy
  odpowiedz na komentarz
 • Stanisław Kurczynski
  stanley
  25.04.2021, 10:06
  Jestem na emeryturze, choruję od kilku lat na serce, w ostatnich latach pogorszyło mi się Mam założony Kardiowerter. słaby dopływ krwi w stopniu 0.25 % symbol 07-S. Jak i zabieg układu moczowego symbol. 09-M jakie kroki powinienem zrobić aby złożyć dokumenty o grupę niepełnosprawności i czy przysługuje mi jakieś udogodnienia ? Dziękuję.
  odpowiedz na komentarz
 • Czas przerwy w czasie 12 godzinnej pracy.
  Jarosław Baron
  23.04.2021, 20:54
  Witam Mam przyznaną niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym. Pracujemy po 12 godzin. Ile minut przerwy mi przysługuje w czasie 12 godzin pracy ? Pozdrawiam.
  odpowiedz na komentarz
 • Co przysługuje emerytce przy na stałe umiarkowany 05R
  Halina
  17.02.2021, 16:34
  Jaką kwotę mogę odliczyć przy rocznym rozliczeniu? Jestem właścicielem samochodu. Chodzi mi o kwotę wolną od podatku. Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Co przysługuje emerytce przy na stałe umiarkowany 05R
  Halina
  17.02.2021, 16:33
  Jaką kwotę mogę odliczyć przy rocznym rozliczeniu? Jestem właścicielem samochodu. Chodzi mi o kwotę wolną od podatku. Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Aparaty sluchowe
  Magda
  31.01.2021, 21:20
  Dzień dobry jestem osobą o umiarkowanym stopniu niepelnoprawnosci nosze aparaty słuchowe mam 33lata co przysługuje czy jakies ulgi mogłabym dostać?
  odpowiedz na komentarz
 • Agnieszka Pastusiak
  agnieszka
  13.12.2020, 17:00
  prawa mieszkaniowe
  odpowiedz na komentarz
 • Agnieszka Pastusiak
  Aniezka
  13.12.2020, 16:58
  agnieszka
  odpowiedz na komentarz
 • Agnieszka Pastusiak
  pastusiak
  13.12.2020, 13:48
  jestem osobą z stopieniem umiarkowanym i złożyłam wniosek o przydział mieszkania czy osoba niepełnosprawna musi wpłacić kaucję na mieszkanie
  odpowiedz na komentarz
 • Grupa niepełnosprawności zZUS
  Iwona Mi
  14.10.2020, 13:53
  Podlegam pod OPS dostaje zasiłek stopień niepełnosprawności umiarkowany od 11 lat czy mogę się starać o grupę w ZUSmam 55lat
  odpowiedz na komentarz
 • dowinsowaniia do szkolenia na prawo jazdy
  maciej augustyniak
  13.10.2020, 19:52
  czy osoba 2 stopnią niepełnosprawną umierkowaną moze liczyc na dofinsowanie na prawo jezdy
  odpowiedz na komentarz
 • Odpracowywanie wyjść prywatnych przez osobę niepełnosprawną
  Jolanta MK
  22.09.2020, 16:30
  Jestem osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 05-R. Zdarzają mi się wyjścia do lekarzy nie związanych z moją niepełnosprawnością (np. gastrolog, endokrynolog, ginekolog) Czy w związku z tym, powinnam odpracowywać takie wyjścia? Jeżeli tak, to moja praca przekroczy ustawowe 7 godzin?
  odpowiedz na komentarz
 • stopień umiarkowany wiek 70 lat ulgi w pracy
  czarny 20
  06.09.2020, 14:08
  co przysługuje
  odpowiedz na komentarz
 • dodatkowe godziny pracy przy niepełnosprawności umiarkowanej
  ilona Rytlewska
  04.09.2020, 17:52
  Czy pracodawca może zażądać odemnie pozostania w pracy po godzinach przy orzeczeniu niepełnosprawności umiarkowanej.
  odpowiedz na komentarz
 • Aleksandra BREWINSKA
  Olala
  01.07.2020, 21:32
  Ciekawi mnie jakie przywileje posiada stopien lekki.Niewiele udogodnien dla takich osob
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie - Odliczenie
  Darek
  30.01.2020, 14:23
  Witam, Otrzymałem orzeczenie w styczniu 2020 z dopiskiem iż niepełnosprawność istnieje już od 2 lat. Czy w takim przypadku mogę skorzystać z jakichkolwiek ulg w rozliczeniu podatku za 2019 rok.
  odpowiedz na komentarz
 • bardzo dobrze napisany art.
  Marcin
  05.01.2020, 18:29
  Witam. Jestem osoba umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci. Pracuje juz od 88 roku i mam dziecko tez niepelnosprawne calkowicie niezdolne do samodzielnego zycia uposledzenie autyzm. Pracodawca odmawia mi w czasie pracy dwa razy po nie całe pół godziny urwać się z pracy by zawieść dziecko na rechabilitację i do przedszkola. Kiedy źona wozi taksówką koszt wychodzi 672 zł do nawet 800 w zaleźności jaka firma przyjedzie. Niestety inny system komunikacji odpada albo ja samochodem albo taksówka. Proszę o pomoc co mogę zrobić oprócz zmiany pracy. Źona bez prawa jazdy i nawet za namową boi się prowadzenia i ruchu na drodze. Proszę o pomoc jak to rozwiązać. Czy pracodawca naprawdę nie moźe się zgodzić. Pracuję w systemie serwisu i nie mam cały czas pracy. marcin.marta@poczta.onet.pl
  odpowiedz na komentarz
 • czy jesli sie odwołalam od orzeczenia to mogli je zmiejszyc
  kasia
  09.12.2019, 11:29
  Moja córka skończyła 16 lat od 3 roku życia ma padaczkę lekooporna, alergie , niedoczynność tarczycy , przyjmuje w tej chwili leki 8 razy dziennie. Przez te lata prócz dwóch lat kiedy to zabierali , otrzymywałam świadczenie pielęgnacyjne do 16 roku córki. Teraz ma zasiłek pielęgnacyjne do 2023 roku(właściwie to już nie ma). Odwołałam się i zamiast cos uznać lub dodać to zabrali dwa lata pielęgnacyjnego. Czy mieli takie prawo i czy odwołać się do sadu ?
  odpowiedz na komentarz
 • czy jesli sie odwołalam od orzeczenia to mogli je zmiejszyc
  kasia
  09.12.2019, 11:29
  Moja córka skończyła 16 lat od 3 roku życia ma padaczkę lekooporna, alergie , niedoczynność tarczycy , przyjmuje w tej chwili leki 8 razy dziennie. Przez te lata prócz dwóch lat kiedy to zabierali , otrzymywałam świadczenie pielęgnacyjne do 16 roku córki. Teraz ma zasiłek pielęgnacyjne do 2023 roku(właściwie to już nie ma). Odwołałam się i zamiast cos uznać lub dodać to zabrali dwa lata pielęgnacyjnego. Czy mieli takie prawo i czy odwołać się do sadu ?
  odpowiedz na komentarz
 • okulary korekcyjne
  Leszek
  18.11.2019, 14:26
  pracuję na cały etat, praca biurowa mam umiarkowany stopień niepełnosprawności 04-0 i lekki stopień niepełnosprawności 05R pracuję przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie, w zasadzie cały dzień. Mam pytanie czy należy mi się od pracodawcy zwrot za okulary korekcyjne, które używam do komputera .Obecnie pracodawca dopłaca do zakupu okularów 200 zł raz na 2 lata co nie wystarcza nawet na oprawki nie mówiąc o okularach. w 2016 r za okulary zapłaciłem około 2000 zl , po przedstawieniu rachunku mojemu pracodawcy otrzymałem 200 zl czy kwota którą dopłaca mi mój pracodawca jest ok. ponieważ z początkiem roku 2020 będę potrzebował nowych okularów bo te które posiadam obecnie uległy częściowemu zużyciu i lekarz zalecił nowe, proszę o informację będę bardzo wdzięczny .
  odpowiedz na komentarz
 • ulgi kpina
  rola
  10.11.2019, 09:41
  no i gdzie te ulgi? bo ja tutaj nie widzę żadnych ulg dla osób niepelnosprawnych umiarkowanie
  odpowiedz na komentarz
 • Zmiana kodu stopnia niepełnosprawności w raporcie ZUS ZCNA
  Yevhenii Alimpiiev
  08.10.2019, 13:35
  W raporcie ZUS P ZCNA dla członków rodziny mam wpisaną córkę z kodem niepełnosprawności - 0. Rzeczywiście córka osiada orzeczenie o niepełnosprawności od wczesnego dzieciństwa (do 16 r.ż.) symbol 11-I. Czy to jest poprawne, że przysługuje jej kod 4 - osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia? Do kogo mam zgłosić zmianę kodu z 0 na 4 i jakie ta zmiana powoduje korzyści, ulgi , uprawnienia etc.?
  odpowiedz na komentarz
 • Dofinansowanie wynagrodzeń
  Asia
  27.08.2019, 20:43
  Witam,pracuje w jednostce budżetowej zatrudniającej 150 pracowników,czy pracodawca może otrzymać dofinansowanie wynagrodzen? Bo z tego co wiem,to nie otrzymuje,ale czy się starał ,tego nie wiem. Pracuje w Domu Pomocy Społecznej, państwowym!
  odpowiedz na komentarz
 • Winda na 4-te ostatnie piętro.
  Zbigniew
  12.06.2019, 15:22
  Jak można pomóc 80 letniemu niepełnosprawnemu inwalidzie ( Umiarkowane inwalidztwo) mieszkańcowi 4 ostatniego piętra. Kto może pomóc w kosztach instalacji windy? Słyszałem, że to koszt około 300 000 zł. W jaki sposób i gdzie się o to starać?
  odpowiedz na komentarz
 • Dofinansowanie do wynagrodzenia
  alekli
  02.05.2019, 13:10
  Witam, Pracuje w firmie od 2013, Stopień lekki niepełnosprawności mam uznany dożywotnio, ponieważ urodziłam się z wadą wrodzoną nogi. Mój zakład pracy nie jest zakładem pracy chronionej. Okazuje się, że nie należy mi się żadne dofinansowanie... Choć po mim zapytaniu HR zmienił kod pracownika w urzedzie
  odpowiedz na komentarz
 • Posiadam umiarkowany stopien grupy piwiatowe centrum do spraw orzekania
  Rozumny
  24.03.2019, 13:32
  Posiadam umiarkowany stopien symbol 05R po 2 operacji kregoslupa teraz i nie nakezy mi sie katta parkingowa smiech na sali zmienie artykul bo piszecie ze nalezy sie a pani w centrum nie nie nalezy sie
  odpowiedz na komentarz
 • Wniosek zbiorowy do TRYBUNAŁU EUROPEJSKIEGO
  Piotr
  15.02.2019, 11:36
  Kto i jaka organizacja złoży wniosek do Trybunału Europejskiego i opisze każdą sprawę OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .. / 05r/ .. aby rząd Polski Respektował prawa Europejskie w stosunku do osób niepełnosprawnych .. p/s po co tyle komisii To na to to na tamto .. w różnych instytucjach państwowych w Polsce
  odpowiedz na komentarz
 • krystyna
  krysia klimek
  29.01.2019, 20:03
  mam25lat pracy rente i zasilek i grupe 1 dawal mi zus w 2018 roku 2 lata do emerytury zabrano mi zaslek pielegnacyjny i grupe1 i kazali mi isc od mopsupo to dlaczego
  odpowiedz na komentarz
 • zakup aparatu do poprawy słyszenia
  adam
  11.01.2019, 20:04
  Czy mogę odliczyć aparat do poprawy słyszenia mając grupę umiarkowaną inwalidztwa ?.
  odpowiedz na komentarz
 • MAŁGORZATA SZUMILAS
  MAŁGORZATA SZUMILAS
  02.01.2019, 20:35
  Czy pracodawca ma obowiązek wypłacenia jakiejś sumy z PEFRONU pracownikowi z umiarkowanym stopniem i ile
  odpowiedz na komentarz
 • karta parkingowa a raczej jej brak
  WĘGRZYN
  30.12.2018, 15:23
  jestem na rencie od 1984r miałem wtedy 21 lat choroby neurologoczne od 13r. miałem stopien nie.peł. umiarkowany n-10 oraz karte parkingową niedowład lewej strony schorzenie wrodzone to 1 z niepełnosprawności w 15 r. doszło zzsk potwierdzone genetycznie nie moge chodzić bul 24h biore ebetreksat ktury zjadł mi wątrobe w 15r zabrali mi stopień umiarkowany ,po odwołaniu sąd przywrucilmi umiarkowany ale karty parkingowej już nie mimo że miałem n-10 i 05-r,27 12 2018 dostałem decyzje stopień umiarkowany 05-r karty nie przsługuje o n-10 ani słowa -wyleczyli mnie w 10minut mimo że neurolodzy nie mogli przez 35lat oceniał mnie lekarz medycyny pediatra o specializacji rechabilitacji takie cuda w- pcpr w Bochniniedowład lewej strony brak władzy w stopie nie moge utrzmać pionu lece do tyłu po przejściu 200m. odcina mnie od pośladków do pięt muszę usiąść albo lece odcina mnie od pasa niemam wtedy kontroli nad moczem rozwalone prawe kolano operacja nic nie da decyzja ortopedy prawej dłoni nie rozprostuje reki w łokciu też zwapnienie 3 kręgów zwapnienie wiązadeł ciasnota kanału kregowego wrodzone orzecznik tego nie widzi i nie słyszy czyżby dlatego że nie jestem rodziną albo znajomym przecieszto jest PCPRa oni tylki utrudniają więc te wszystkie ułatwienia -nie dla wszystkich Przepraszam za chaotyke ale już nie migę
  odpowiedz na komentarz
 • komentarz
  żona
  28.12.2018, 11:21
  niepelnosprawność osoby zatrudnionej nie może być dochodem dla pracodawcy. Co za Państwo, które łozy na bonzów a przepracowanemu człowiekowi nawet Pani generał co przeprowadziła wszystkie wojny nie da żryc co wykonała 1000 etatów cywilnych i 1000 wojskowych zołdu i emerytury w dodatku orzecznik własny ojciec.Za co
  odpowiedz na komentarz
 • Dotyczy zatrudnienia niepełnosprawnego.
  JAN
  18.11.2018, 21:55
  Ja po przejściu na rente3 grupy w 1996r z powodu złego stanu zdrowia.Zatrudniony zostałem w OSM [Maluta] w Nowym Dworze Gdańskim w charakterze portiera. Pracowałem od 1 o9 1996r. do 1 04 2004r czyli 8 lat. Pracowałem po 196 godzin miesięcznie w zmianach po 12 godzin w dzień i w nocy. Wynagrodzenie miałem 670zł. netto. oświadczam że przez cały okres pracy nie miałem ani 1 dnia urlopu ani żadnego socjalu z zakładu. Zatrudniano Mnie na umowę zlecenie i w związku z tym 4 lata nie zaliczono mi do emerytury bo nie były odprowadzane składki emerytalne. I proszę mi odpisać czy to nie jest niewolnictwo brak mi słów na takie prawa że człowiek nie miał żadnych szans na zmianę.Zaznaczam ż miałem wówczas 700 zł renty i 5 dzieci Żona ś/p pracowała 42 lata za 900 zł. TAKA JEST POLSKA WSTYD!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
  odpowiedz na komentarz
 • Wymuszenie orzeczenia
  Maja
  26.10.2018, 18:05
  Bylam pracownikiem w prywatnej firmie pracodawca kiedy dowiedział się ze mam umiarkoeany stopień niepełnosprawności wymusił na mnie zebym mu dała dokument potwierdzający niepełnosprawność. Obecnie tam już nie pracuje. Czy moge to gdzieś zgłosić ze misl taki incydent miejsce
  odpowiedz na komentarz
 • Stopień umiarkowNy
  Remigiusz Herner
  03.10.2018, 16:15
  Czy przy stopniu umiarkowanym i orzeczenie lekarza zakładowego dzwigania do 10 kilogramów pracodawca może wykorzystywać osobę do rozladunkow z tira kartonów o różnych gabarytach do wagi 10 kg gdzie tych kartonów jest do 800 szt lub więcej i nastepnie trzeba ukladac na paletach i okrecac streczem , praca taka jest stała do około 3 godzin proszę o pomoc lub akty prawne
  odpowiedz na komentarz
 • porady prawne
  Piotr
  23.09.2018, 13:45
  Witam Mam grupę umiarkowaną słyszałem ze przysługują mi darmowe porady prawne Czy jest to prawdą ?
  odpowiedz na komentarz
 • Ulgi na basenie krytym
  Mariola
  21.09.2018, 23:28
  Jakie są ulgi na basenie krytym przy niepełnosprawności umiarkowanej?
  odpowiedz na komentarz
 • Równi i równiejsi, orzeczenie nie daje mi wiele
  Sfrustrowana
  03.08.2018, 20:12
  Szczerze mówiąc z tych wszystkich udogodnień, poza zasiłkiem pielęgnacyjnym i skróconym czasem pracy nic innego mi nie przysługuje. Okresowo, jak gdzieś są zniżki (muzeum czy inne atrakcja). Mam niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym 05-R i szczerze mówiąc niewiele mi to daje. Dlaczego osoby słabowidzące mają ulgi komunikacyjne, a osoby z problemami ruchowymi (jak ja) już nie? Jeżdżenie pociągnie, (co mi się zdarza) jest dla mnie katorgą i przez to rzadko gdziekolwiek jeżdżę. Autobusów nie liczę, bo to kwestia danego miasta. Wszyscy wciąż mnie pytają, dlaczego nie masz ulga na to i na to... to odpowiadam - nie przysługują mi! I się dziwią... "ale przecież masz orzeczenie!" No i fajnie że mam... zwykła kartka papieru i kawałek plastiku. Mając niepełnosprawność od urodzenia z legitymacji korzystałam kilka razy. Dosłownie KILKA RAZY. I jeszcze te orzekanie co parę lat... ja się nie wyleczę, nie da się, nie ozdrowieje nagle (choćbym chciała), a co 3-4 lata muszę wnioskować o orzeczenie. A moja ciocia ostatnio załatwiała sobie orzeczenie przez PFRON i też dostała stopień umiarkowany... na STAŁE! Nosz kurde...
  odpowiedz na komentarz
 • G.P.
  Elżbieta
  08.06.2018, 13:48
  Popatrzcie no Państwo jakie luksusy. Tylko dają i dają. Tyle, że potem odejmują, bo wszystko jest dochodem. G. tez. Za dużo, to odejmą od 604 zł. To elity tak decydują. prawnicy, samorządowcy, lekarze, pracodawcy, politycy. Przez nich zdychamy z głodu, bo za 600 zł nikt jeszcze nie przeżył.
  odpowiedz na komentarz
 • pracuje firmie prywatnej i jestem jedną sosbą i mam grupę umiarkowaną jakie mam przywileje
  gabi
  26.04.2018, 11:57
  pracowałam w firmie prywatnej nie korzystałam z przywilejów ponieważ poinformowano mnie ze zatrudniając jedna osobę z grupą niepełnosprawności nie mogę korzystać z przywilejów trudności z korzystania u specjalistów jak i korzystania z l4 żadnych ulg musiałam pracować jak inni pracownicy teraz jestem na l4 ale chce się zwolnic ponieważ nie daje rady co mam robić w tym kierunku
  odpowiedz na komentarz
 • stopien umiarkowany 07S środmiąszowe zapalenie płuc przewlekle .
  Bozena Wielogorska
  15.04.2018, 11:09
  Pracuje w szkole jako sprzątaczka i chciałabym wiedzieć jakie mam prawa bo mój pracodawcą nie przeszczega zaleceń mojej grupy często pracuje ponad moje siły i ponad godziny pracy praca jest bardzo wysiłkowa po której czuje się bardzo źle a przy tym jest bardzo nieprzyjemny co mogę zrobić i gdzie się udać o pomoc.
  odpowiedz na komentarz
 • Zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję
  pr
  07.03.2018, 14:03
  Zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję Niektóre osoby z niepełnosprawnością są także zwolnione od wnoszenia opłat za abonament radiowo-telewizyjny. - to raczej ulga rentowa.... Mam ruchowe Umiarkowane stałe - i Ulgi brak a karę za abonament 1600zł Przy wsparciu Państwa za 0 zł.
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie mówić/nie mówić
  Radek
  27.02.2018, 18:03
  Dzień dobry, mam orzeczenie II stopnia ponieważ choruje na epilepsje. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej do pracy muszę powiedzieć że choruje na epi?? Trzeba mówić że mam orzeczenie niepełnosprawności??
  odpowiedz na komentarz
 • Wcześniejsza emerytura.
  zenon
  23.02.2018, 10:22
  Mam wcześniejszą emeryturę ze względu na prace w szczególnych warunkach.Jestem po 60-tce i mam II grupę niepełnosprawności.Czy mogę sobie dorobić do niskiej emerytury,do jakiej kwoty i czy pracodawca ma prawo respektować ulgi przysługujące tej grupie.
  odpowiedz na komentarz
 • Dentystycznej = ściema
  Ala
  21.02.2018, 22:53
  ->osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 lat. -> nie ma jasnych przepisów ani wykazu gabinetów które to przestrzegają a jak już to pod jeden sznurek ze zdrowymi...przednie zęby z nietrwałymi żultymi pląbami bez znieczulenia eh... -> w Czechach jest klinika która robi tylko i wyłącznie dla Polaków całe uzębienie za darmo na nfz ....
  odpowiedz na komentarz
 • ulga 1112,50 zł dla osoby utrzymującej dziecko pełnoletnie.
  Malwa
  19.12.2017, 12:37
  Mam na utrzymaniu dziecko pełnoletnie posiadającą rentę socjalną z całkowitą niezdolnością. Odliczyłam ulgę na dziecko 1112,50 zostałam wezwana do Urzędu Skarbowego wszystko było okej orzeczenie i inne dokumenty. Pani kontrolująca powiedziała mi że wezwie mnie za 5 lat. Dostałam ponowne wezwanie do Urzędu Skarbowego 12.12.2017r każą mi się wytłumaczyć z wydatkami córki na niepełnosprawność w przeciwnym wypadku mam zwrócić tych 1112,50 zł. Nadmieniam że córce w 2016r udało się podjąć pracę. Dzwoniłam na informację podatkową i tam powiedzieli mi że mogę się rozliczyć za 2016r bez względu na uzyskany dochód córkę. Może mi ktoś odpowiedzieć co mam odpisać do Urzędu Skarbowego bo jeżeli ustawa za 2016r mówi że należy mi się to bez względu na uzyskany dochód córki przecież to są grosze.
  odpowiedz na komentarz
 • Szybka pomoc ze strony Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
  Zyga
  11.12.2017, 17:27
  Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności 05-R 02-P prosiłem o pomoc w zakupie laptopa który jest mi niezbędny do podjęcia pracy lecz się dowiedziałem że jestem za stary w wieku 60 lat
  odpowiedz na komentarz
 • Renta
  Michał
  01.12.2017, 07:03
  Czy można pobierać rentę pracując?
  odpowiedz na komentarz
 • RZAD I POLITYCY PiS OBIECYWALI ZLOTE CZASY ZERO RALIZACJI 2 L RZADU PiS i NIC?NIEZROBILI ?
  inwalida 1grupy glodny
  30.10.2017, 09:13
  OBIECYWANO ZLOTE CZASY DO EMERYTOW i RECISTOW zostaly bzdorne ustawy I zabieranie nabytych uprawnien TEN }ROBLEM POLSCE NARASTAZNIKLY WCZASY ISANATORIA LAK LEKASZ zSZPITALA DAJE SKIEROWANIETYLKO NFZ ODRZUCA STERDZENIE BRAK SAMODZIELNOSCI BRAK SRODKOW TAK SA PRZESLADOWANI NIEPELNOSPRAWNI n.p PANI OCHPJSKA LNNE PZYKŁADY BRAK KULTURY DZECIACH I MLODZIERZY TAK SAMO SLUZBA ZROWIA WIELKI WALORYZACJE GROSZOWE JAK DODATEK PIELEGNACYJNY WZROSL 163 -174.10 OBECNIE WYNOSI 209zł=37 ERO UNI300-1350 ERO + LEKI ZADARMO ZABRALI NABIEDNIESZYM TYLKO DALI POSŁA DIETY I NAGRODY ZA KOMUNY POSEL BYL POSLEK I PRACOWAL DOSTAWAL DOZYWIANIE BARACH MLECZNYCH LUB KATYNIOE PRZYKLAD K.ŁYBACKA POLIBUDA I POSEL POWSTAJA BZDORNE USTAWY KOSZTEM SPOLECZESTWA PYKLAD LEGITYMACJE NATM INWALIODZI MOGA UGOTOWAC CIEPLY POSILEK TAK POLITYCY DBAJA SWOJ NAROD ?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas