Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Po co jest lekki stopień?

30.12.2013
Autor: Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie, fot. sxc.hu
Źródło: inf. własna

„Dostałem lekki stopień niepełnosprawności i właśnie się dowiedziałem, że nic mi z tego tytułu nie przysługuje. To po co go dają?” - z takim problemem zgłaszało się w ostatnich tygodniach do Centrum Integracja w Warszawie wiele osób. Trudno wprost odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo prawdopodobnie każdy z pytających miał inne oczekiwania związane z uzyskaniem orzeczenia.

AKTUALIZACJA 5.07.2018


Szukasz odpowiedzi na pytania socjalno-prawne dotyczące niepełnosprawności? Zadaj pytanie naszym doradcom i prawnikom w zakładce „Zapytaj doradcę”!


W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, czasem także od przyczyny niepełnosprawności (np. dodatkowe uprawnienia dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu). Najwięcej uprawnień, co jest zrozumiałe, mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a najmniej – osoby z najniższym, tj. lekkim stopniem niepełnosprawności.

Poniżej postaramy się przedstawić najważniejsze uprawnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Przede wszystkim warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, aby zostać uznanym za osobę niepełnosprawną, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

W Polsce mamy:

orzekanie do celów rentowych (ZUS, KRUS, branżowe: wojsko, policja)

ZUS orzeka o niezdolności do pracy. Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu się. W ZUS wydawane są orzeczenia o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, jeśli stwierdza się naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
 • częściowej niezdolności do pracy, jeśli osoba utraciła - w znacznym stopniu - zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

orzekanie do celów pozarentowych (Miejskie/Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności)

Miejskie lub powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności (MZON/PZON) wydają osobom powyżej 16. roku życia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ustalane są trzy stopnie:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.

Oba orzeczenia wydawane są na podstawie różnych ustaw i do różnych celów. Można mieć dwa orzeczenia, co w wielu wypadkach jest korzystne. Czasami bywa tak, że orzeczenie do celów rentowych jest niższe (np. częściowa niezdolność do pracy) a to wydane do celów pozarentowych jest wyższe (np. stopień umiarkowany). W takiej sytuacji osoba korzysta z ulg i uprawnień przysługujących osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, natomiast dla ZUS jest osobą częściowo niezdolną do pracy.

Pracownik
Fot.: sxc.hu

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, także w stopniu lekkim (orzeczenie wydane przez MZON/PZON) lub o częściowej niezdolności do pracy (ZUS), daje status osoby niepełnosprawnej.

Ulgi w komunikacji

Komunikacja międzymiastowa

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS. Wyjątek stanowi młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26. roku życia, którzy zgodnie przepisami mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 proc. w drodze do szkoły, szkoły wyższej, placówki  opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny itp. Konieczne jest posiadanie dokumentu poświadczającego cel podróży, np. zaświadczenia wydanego przez szkołę oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Więcej o zniżkach dla osób z niepełnosprawnością na stronie Intercity.pl.

symbol niepełnosprawności na drodze
Fot.: sxc.hu

Komunikacja miejska

Ważne! Ulgi w komunikacji miejskiej czy gminnej ustalane są w drodze uchwał rady miasta lub gminy. Dlatego mogą być różne w poszczególnych miejscowościach.
Dla przykładu, w Warszawie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają prawa do ulg komunikacji miejskiej, ale jeśli są równocześnie rencistami (tj. posiadają orzeczenie wydane przez ZUS o częściowej niezdolności do pracy), na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wydanej przez ZUS są uprawnieni do przejazdów ze zniżką 50 proc. Natomiast dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mogą – nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia – korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie. Dokumentem poświadczającym ww. ulgę jest np. legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Kolejne uprawnienia związane są z możliwością korzystania z odliczeń w ramach rocznego rozliczania podatku od osób fizycznych (PIT) - to tzw. ulga rehabilitacyjna

Zgodnie przepisami art. 26 par. 7a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko osoby uznane za niepełnosprawne lub opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą odliczać:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – tj. montaż specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pojazdu osobie z różnego rodzaju ograniczeniami (dokumentujemy to stosownymi fakturami),
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego),
 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowana stosowną fakturą wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne (rejestr ośrodków mogących organizować turnusy rehabilitacyjne znajdziemy na stronie: ebon.mpips.gov.pl),
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (udokumentowana fakturą za pobyt w ośrodku, który może świadczyć usługi leczniczo-uzdrowiskowe)
 7. opłacenie tłumacza języka migowego (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną),
 8. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia (kwoty potwierdzone fakturą),
 9. leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami). Niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę o konieczności przyjmowania leków w danym roku podatkowym. Trzeba zatem odpowiednio wcześnie zadbać o takie zaświadczenie lekarskie (dotyczące lekarstw, a nie np. suplementów diety). Nie ma ustalonego wzoru tego zaświadczenia;
 10. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a) na turnusie rehabilitacyjnym,
  b) w zakładach, o których mowa wyżej,
  c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa wyżej.
  Wydatek możemy udokumentować biletem na przejazd i potwierdzeniem pobytu.
 11. Począwszy od rozliczenia za 2017 rok, niezależnie od stopnia niepełnosprawności można odliczyć od podatku używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością albo dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 16. roku życia. Od rozliczenia za 2017 r. nie jest ważny cel przejazdu (wcześniej były to jedynie potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne).
  Ulga przysługuje osobom z niepełnosprawnością lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10080 zł w roku podatkowym (wcześniej była to kwota 9120 zł). Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków (np. faktur za paliwo).

Prace budowlane
Fot.: sxc.hu

Wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeśli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlegają poniesione koszty.
Więcej informacji o uldze rehabilitacyjnej na stronie Pit.pl.

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą także ubiegać się o dofinansowanie w powiatowym centrum pomocy rodzinie

Może chodzić o dofinansowanie do:

 • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Przy ubieganiu się o ww. dofinansowania obowiązuje kryterium dochodowe (z wyjątkiem środków przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowania oraz o dokumentach, które należy złożyć, można uzyskać w oddziałach PCPR lub znaleźć na ich stronach internetowych.

Pracujące osoby niepełnosprawne

Przepisy Ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz Kodeksu pracy zapewniają pracującym osobom niepełnosprawnym z lekkim stopniem (zatrudnionym na umowę o pracę) odpowiednie warunki zatrudnienia:

 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu).
 • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy (z art. 134 Kodeksu pracy). Niezależnie od tego uprawnienia, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
 • Racjonalne usprawnienia - tzn. przeprowadzenie koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby. Może to być likwidacja barier architektonicznych, odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy (np. oprogramowanie do komputera) czy przeniesienie stanowiska pracy z piętra na parter).

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnego pracownika

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną (umowa o pracę) przysługuje z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

WAŻNE! Od 1 kwietnia 2014 r. wszyscy pracodawcy (zakłady pracy chronionej i otwarty rynek pracy) otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Dla pracodawców zatrudniających osoby z lekkim stopniem/ częściowo niezdolnych do pracy przewidziano:
a) dla pracowników bez schorzeń specjalnych - 450 zł
b) dla pracowników ze schorzeniami specjalnymi - 1125 zł
Schorzenia specjalne to: choroba psychiczna, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja, dysfunkcja wzroku.

 • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Ulga paszportowa

W czasach otwartych granic w strefie Schengen wyrobienie paszportu nie jest tak ważne jak dawniej. Warto jednak wiedzieć, że osobom z niepełnosprawnością przysługują zniżki przy wyrabianiu tego dokumentu, zwłaszcza, że obecnie kosztuje to 140 zł.

Ulga 50 proc. (czyli trzeba zapłacić 70 zł) przysługuje po udokumentowaniu m.in.:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Nie pobiera się natomiast opłaty paszportowej m.in. od:

 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.

Karta parkingowa (już nie przysługuje)

Jeszcze do połowy 2014 r. osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogły otrzymać kartę parkingową w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne). Jednak 1 lipca 2014 r. zaczęły jednak obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad wydawania kart parkingowych. Stare karty parkingowe były ważne do końca czerwca 2015 r.

Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, mogą obecnie otrzymać jedynie osoby ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a jednocześnie z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Według znowelizowanych przepisów osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mogą więc już otrzymać karty parkingowej.


W poszczególnych kategoriach uprawnień wybraliśmy tylko przysługujące osobom posiadającym orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności/ częściowej niezdolności do pracy. Mamy nadzieję, że udało nam się pomóc ocenić, „po co dają lekki stopień niepełnosprawności”.


Przeczytaj również nasz poradnik pt. „Co daje umiarkowany stopień?".

Warto także dowiedzieć się, jakie ulgi i uprawnienia przysługują osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • na co stopień lekki żal.pl
  lekkie to banał
  17.08.2021, 20:30
  Witam wszystkich. Mam 30l. jednostronną głuchotę a na lewe ucho założony aparat. Grupa jaką posiadam to lekki symbol 03-L. do tej pory nie miałem problemu z pracą gdyż pracowałem przez agencje a oni nie patrzą na to czy masz grupę czy nie. Przeniosłem się do miasta rodzinnego bo daleko byłem od najbliższych. Znalazłem prace ale wiadomo okres próbny to umowa zlecenie. Po 3 msc miała być umowa o prace ale niestety Pani szanowana lekarz z medycyny pracy stwierdziła że praca nie spełnia warunków dla mnie bo jest za duże natężenie hałasu. Całe życie pracowałem fizycznie. Żaden pracodawca nie chce takiego pracownika bo mu sie nie opłaca. Co to jest dla niego 450zł z PFRON-U? nic. Podpowiedzcie co robić.
  odpowiedz na komentarz
 • I po co przeznawany jest stopień lekki.....
  leeccy.....
  05.05.2021, 19:46
  Proszę o odpowiedż, bo moim zdaniem jest to urągające wyróżnienie dla osób chorych potrzebujących pomocy
  odpowiedz na komentarz
 • D
  MICHAŁ
  20.01.2021, 04:18
  DOSTALEM WLASNIE LEKKA NA NADCISNIENIE ARYTMIE TACHYKARDIE ZABURZENIA LĘKOWE DEPRESYJNE EGZEME ALERGICZNA CHRONICZNY NIEŻYT NOSA I PRZEPUKLINĘ KRĘGOSŁUPA PLUS NA OCZY -6 .... I PARE INNYCH RZECZY... NA NIC MI SIE NIE PRZYDA.... TA ICH "GRUPA" Z DWÓJKĄ PRZYJELI BY MNIE DO OCHRONY A TRÓJKA MI NIC NIE DAJE... LEKKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ GŁUPCY URZĘDOWI.
  odpowiedz na komentarz
 • 15 minutowa przerwa w pracy
  Iwona
  09.01.2021, 18:02
  Czy istnieje możliwość wykorzystania 15 minutowej, dodatkowej przerwy by wyjść z pracy 15 minut wcześniej?
  odpowiedz na komentarz
 • Sławomir Kumala
  kpiny z niepełnosprawnych
  04.01.2021, 23:55
  Od urodzenia jestem osobą niedosłyszącą ( wrodzony niedorozwój małżowin usznych ) , posiadam rentę przyznaną przez sąd . ZUS w Chrzanowie nie zaliczał mnie do osób niepełnosprawnych i wysyłał mnie na wszelkie możliwe kursy i szkolenia . Lecz każda praca którą chciałem podjąć lub mi ją zaoferowano rozbijała się o zdanie pan nie może pracować w hałasie ponad normatywnym ( opinia lekarza medycyny pracy ). Aktualnie posiadam aparat słuchowy na przewodnictwo kostne (okularowy) który nie należy do tanich aparatów .Aktualnie jestem pracownikiem firmy (mniejsza o nazwę) i zakres jej działalności która jak na razie akceptuje moją 3 grupę orzeczenia o niepełnosprawności . Kierownictwo firmy daje mi do zrozumienia abym podniósł sobie grupę na 2 , bo bez tego firmie nie jest opłacalne zatrudnianie mnie . Z 3 grupą firma otrzymuje 450 zł a z 2 ponad 1000 zł . Lecz gdy zapytałem lekarza na ten temat odpowiedział mi że gdy będę ubiegał się o podniesienie grupy mogę stracić i tę którą posiadam czyli 3. Gdy zapytałem prawnika o tę sprawę powiedział mi że to jest jak w polskim przysłowiu ( na dwoje babka wróżyła ) jednym słowem walka z wiatrakami , po co stawać przed komisją orzekającą o stopniu niepełno sprawności skoro z góry jest wiadome że choroba wrodzona lub inna nie jest brana pod uwagę a liczy się statystyka ludzi cudownie ozdrowionych i nie podlegających żadnemu zaszeregowaniu , a to czy znajdą pracę ( ich to nie obchodzi ) . I jeszcze jedno zdanie lekarz którego pytałem o podniesienie stopnia niepełnosprawności powiedział iż mogę zostać pozbawiony renty , ironia losu chyba nie w tym kraju i w tym a nawet w poprzednich czasach niepełnosprawny był i jest kulą u nogi dla państwa Polskiego .
  odpowiedz na komentarz
 • śmiech na sali
  Grzegorz
  16.11.2020, 12:14
  Nie rozumiem po co przyznaje się grupę inwalidzką w stopniu lekkim??????przecież to nic nie zmienia!!!!!!. pracownikowi nie przysługują żadne prawa no może oprócz drugiej przerwy którego to przepisu żaden pracodawca nie przestrzega. Mam zdiagnozowaną przepukline na kręgosłupie ,miazdzycę tętnic płucnych,od lat biorę leki na nadciśnienie tętnicze a żeby tego było mało pani doktor neurolog stwierdziła niedawno coś takiego jak cieśnie nadgarstków,to powoduje że drętwieją mi dłonie. pracuję już 39 lat i nie daje rady. To jest zwyczajna kpina. Znam człowieka ktory jest w moim wieku i nigdy nie pracował,teraz z biedy i przepicia miał próbę samobójczą...............zus przyznał .....rentę.Wniosek? mam si e pociąć???
  odpowiedz na komentarz
 • Ulga parkingowa
  Janina Balcer
  02.11.2020, 18:05
  Zlikwidować ten lekki stopień.To żenada. Emerytom, takim jak ja Pracowa£am w szkole 50 lat na emeryturę.NIC. MI SIĘ NIE NALEZY...bo online to stwierdzono! Tylko straciłam czas i pieniadze na znaczki itp PO CO ?
  odpowiedz na komentarz
 • ulgi?
  Zigi
  29.08.2020, 10:03
  od 20 lat mam operowany kręgosłup ,który zniszczyłem u byłego pracodawcy,chroniczne bóle doprowadziły mnie też do depresji ,nie mam renty ,którą mi zabrali 15lat temu ,co chwilę jestem bezrobotny ,bo nie daje rady fizycznie pracować,umysłowo z powodu nerwicy i depresji też nie ,orzekli lekki stopień i praktycznie żadnych ulg ,osoby np z problemami wzroku czy słuchu są ,,sprawne'' więc praca fizyczna im tak nie ciąży a mają umiarkowany stopień ,często rentę a ulgi pracodawców dużo większe ,uważam,ze tak nie powinno być,lekki stopień i ulgi z tego tytułu to jakaś farsa,odwoływalem się ale to nic nie pomogło ,traktują człowieka jak powietrze i najlepiej jakby jutro wykorkował
  odpowiedz na komentarz
 • stopień lekki -O5-RO7-S
  KAZIMIERZ
  18.03.2020, 16:32
  CO OZNACZA JAKIE KOŻYŚCI
  odpowiedz na komentarz
 • Ulga na leki (rehabilitacyjna)
  Stefan
  25.02.2020, 16:25
  Jestem uprawniony do uzyskania ulgi podatkowej na leki. Znam warunki. Interesuje mnie etyczna strona dotycząca odliczania wydatków na leki. Standardowo moje miesięczne wydatki na leki wynosiłyby ok. 76 zł, a zatem nie mógłbym skorzystać z odliczeń. Ale przecież leki mają co najmniej paroletni okres ważności. Jeśli poproszę lekarza nie o jedno opakowanie, ale o trzy (a jako niepełnosprawny ruchowo mam oczywiste argumenty by do apteki zaglądać rzadziej), zapłacę w aptece 3 x 76 zł czyli 228 zł. Ulga wyniesie, więc 128 zł. Jeśli poproszę np. o sześć opakowań (może się uda), to ulga wyniesie 356 zł. Proszę nie apelować do mojego poczucia odpowiedzialności, sprawiedliwości i patriotyzmu, chciałbym wiedzieć jedynie czy ustalono konkretne zasady w tej kwestii. Kolejne pytanie. Czy mogę odliczyć wydatki na leki obniżające ciśnienie (oczywiście na receptę od lekarza specjalisty) jeżeli niepełnosprawność orzeczono na układ ruchu 05-R? Mam także receptę na lancety i listki do glukometru (początki cukrzycy). Pytanie jak wyżej.
  odpowiedz na komentarz
 • Co przysługuje?
  Michal
  24.01.2020, 08:44
  Przy stopniu lekkim Przysługuje przerwa 15 min... kazdemu kto pracuje na umowe o prace przysluguje min 15 min przerwy. Nie jest do tego potrzebne orzeczenie. Generalnie nic nie ma dla osob z lekkim stopniem niepełnosprawnosci. Po co je orzekać? Bzdura
  odpowiedz na komentarz
 • a może ginekolog ;-) !!!!
  zuzanna
  13.01.2020, 08:59
  Mój kręgosłup uszkodzony mechanicznie oceniał otolaryngolog, komisja była jakąś farsą, pani nie sprawdziła mi odruchów, ponieważ nie wiedziała jak, ale za to zmierzyła mi centymetrem obwód bicepsów :-0 , to już coś.
  odpowiedz na komentarz
 • Mam lekki stopień
  Kownacka
  23.10.2019, 19:22
  Witam przez 3 lata miałam stopień umiarkowany symbol03 z głębokim niedosłuch em ucha prawego i znacznym ucha lewego posiadam od roku implant oraz aparat słuchowy dostałam teraz lekki stopień cudownie ozdrowiałam mam też ciągłe szumy uszne co utrudni mi koncetracje stopień lekki mam na 2 lata po zdjęciu aparatu i implantu prawie wogòle nie słysze to jakaś paranoja
  odpowiedz na komentarz
 • Paranoja
  Xxx
  11.10.2019, 11:56
  Wprowadzacie ludzi w błąd,bo nie ma już umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.Jest tylko lekki i ciężki.Pani od spraw orzekania mnie o tym poinformowała i tym samym dała do zrozumienia,że mogę liczyć na lekki,z którego nic nie mam.Ale rząd obiecał 500 zł dodatkowo osobom z ciężkim stopniem to zlikwidował stopień umiarkowany i zasiłek pielęgnacyjny.Gdzieś trzeba było szukać oszczędności?!
  odpowiedz na komentarz
 • Przysłowiowy śmiech na sali
  KrzysztofS
  02.10.2019, 13:00
  W dniu dzisiejszym otrzymałem kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wcześniejsze było wydane na okres o ile dobrze pamiętam 9 lat, więc jako młodsza osoba nie przywiązywałem do niego takiej wagi) ale dziś już jako starsza osoba moje postrzeganie na ten temat się zmieniło. Oczywiście tak jak poprzednio przyznano mi lekki stopień niepełnosprawności symbol 07-s (astma oskrzelowa ) na którą choruje od 8 roku życia, (dziś mam 30 lat) ale to co mnie najbardziej zraziło to jakim cudem o moim stanie zdrowia i ewentualnym stopniem niepełnosprawności decyduje lekarz medycyny rodzinnej pediatra oraz przede wszystkim co jest przysłowiowym śmiechem na sali zasiadająca w składzie komisji RADCA ZAWODOWY jakim prawem o moim stopniu decyduje osoba, która wiem o moim schorzeniu tyle co ja o balacie, przecież mój przypadek powinien rozpatrywać lekarz pulmonolog, ludzie przecież to jest nielogiczne, że osoby nie mające pojęcia o naszych chorobach wydają nam orzeczenia.
  odpowiedz na komentarz
 • Mam 36 lat od 17 lat choruje na sfizofremie paranoidalną miałem grupę umiarkowany stopień otrzymywałem zasiłek stały a teraz zmienili mi na stopień lekki nie należą mi się żadne pieniądze z czego mam żyć nadal się lecze
  Hybner piotr
  16.08.2019, 13:30
  Czy mops ma prawo mi płacić zasilek
  odpowiedz na komentarz
 • Maria Komperda-D'agostino
  maryla
  10.07.2019, 23:11
  otrzymałam stopien niepełnosprawnosci lekki,mam prawie szescdziesiat lat od lat pracuje na kuchni urodziłam czwórke dzieci i.t.p..czuje sie pokrzywdzona przez POLSKI ZUS.A pozatym mam tylko w miejscu pracy kupę stresu z powodu tego stopnia o których nie chcę mówić.
  odpowiedz na komentarz
 • Stopien
  Oburzona
  04.07.2019, 08:35
  Przez cały czas miałam stopień umiarkowany. Jestem osobą nieslyszaca. Po kilkunastu latach komisja lekarska zanizyla mi stopień. Mam teraz lekki. Czyzbym według komisji odzyskała słuch? Paranoja po prostu. Najlepiej nic by nie dali{
  odpowiedz na komentarz
 • Tadeusz
  tom
  26.06.2019, 12:46
  miałem drugi stopień nie pełnosprawności , nie wiem dlaczego mi go odebrano żadnych wyjaśnień , pani która przybywała z panią doktor , wypytywała się gdzie mieszkam , ile mam pokoi i to było wszystko , gdzie sęs , gdzie logika i co to ma spulnego z moimi schorzeniami mam 62 lata w Częstochowskim Urzędzie Niepełnosprawności komisja lekarska uzdrawia
  odpowiedz na komentarz
 • Tomasz Fil
  Syn
  31.05.2019, 11:02
  Opinie leki nic nie daje stopień przyznawany jest chyba ty tylko po to aby komisja zbiła człowieka bo gdy nie wie się co to oznacza jesteśmy zwykłym zerem dla ZUSu jak I stopnia niepełnosprawności gdzie orzekają dwie rady Proszę sprawdzić dokładnie kto pana przebadał orzekając stopień czy to nie był czasem chirurg badający oczy jak to było w przypadku mojego taty śmieszne i prawdziwe tacie który praktycznie już w ogóle nie widzi na drugie oko zabrano lekki stopień niepełnosprawności ZUS bawi się w cuda chyba kąpiel w sadzawce siloe swoich podopiecznych których powinien przebadać podobnie robi w stopniach niepełnosprawności stopień tylko daję to że gdy starając się dla dziecka o rodzinne i dodatki ma pan naliczone 1200 zł gdyż posiada pan stopień a nie 800 jak przy osobie zdrowej i to tylko tyle razem się odwoływać do sądu Myśmy to zrobili i nie puścimy To jest niesprawiedliwe aby urzędnik państwowy znieważył sędziego niedowidzący lekarz badał niedowidzącego i czytał jego dowód osobisty przez lupę i okulary komedia Barei a na sali sądowej pani sędzina zamiast pytać o stan zdrowia samopoczucie leki pytała jak wygląda fabryka w której pracował mąż Ile waży łańcuch Jak wygląda rukcug co to jest szopki po prostu szopki za to zostać płacić orzecznikiem sądowym po 250 zł za wydanie śmiesznych orzeczeń e-sąd się do tego przychyla mimo że został znieważony przez orzecznika sądowego komedia Barei prawda oto nasz kraj oto Polska właśnie choruj Omijaj szpitale a najlepiej ominąć ZUS Gdzie siedzi czterech naczelników i multum urzędników zapytam się jeszcze o jedną rzecz po co płacimy składkowe nieskładkowe i ubezpieczenie zdrowotne tracąc połowę wypłaty ponad skoro jak wpadniemy na zdrowiu zostajemy na zerze z środkami na życie a sędzia goni nas po lekarzach bez sensu którzy wypisują głupoty którzy nie posiadają nawet Windows by zobaczyć jak wygląda na przykład kręgosłup czy czaszka z rezonansu nie zgadzają się ile waży Ile mierzy Tata został Strongman Chodź posiada tylko 164 cm
  odpowiedz na komentarz
 • Miśka
  Rolniczka
  29.05.2019, 18:19
  Po co stopień lekki taki człowiek chyba powinien być od razu uśmiercony bo nic mu się nie należy ,widzieli nas jak żeśmy ciężko pracowali .I zamiast stopień lekki powinna być trumna tylko że ZUS musi nas pochować za te 4 tysiące .! ! !
  odpowiedz na komentarz
 • Dzięcięce porażenie mózgowe -stopień lekki ?
  xyzz
  16.05.2019, 08:11
  Witam, od urodzenia choruję na dziecięce porażenie mózgowe-czterokończynowe W 2008 roku przyznano mi na stałe stopień lekki niepełnosprawnosci. Jednocześnie w orzeczeniu napisano że moja praca ma nie wymagać "długiego chodzenia i stania" .A czy to nie jest śmieszne że mając problemy z poruszaniem się-nie przysługuje mi karta parkingowa ? Że w pracy mam problemy z niektórymi czynnościami manualnymi ? Nie każdy się rodzi na tyle zdolny żeby być prawnikiem,informatykiem czy lekarzem.
  odpowiedz na komentarz
 • Narząd wzroku
  Monika
  03.05.2019, 23:12
  Po co osobie z niepełnosprawnością oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) karta parkingowa? Przecież tak poważne problemy ze wzrokiem powinny wykluczyć otrzymanie prawa jazdy. Wgl nawet ubieganie się o nie.
  odpowiedz na komentarz
 • Stopień dofinansowania
  666
  10.04.2019, 22:43
  Ludzie, o czym wy piszecie? Przecież "stopnie niepełnosprawności", to stopnie dofinansowana przez PFRON, dla pracodawców-dyskryminatorów. Lekkie, umiarkowane i znaczne dofinansowanie, które nie odzwierciedlają stopnia niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • Po co daja ten stopien lekki
  Dorcia
  25.02.2019, 12:28
  Ten stopien nic nie daje nie moge korzystac z rehabilitację tak czesto bo nie mam urlopu jestem po operacji kręgosłupa szyjnego czekam co dalej z piersiowym i ledxwiow ktory pierw operowac
  odpowiedz na komentarz
 • Proszę o odpowiedż
  Dominik
  06.02.2019, 20:45
  Witam ! jestem 43-letnim mężczyzną , mam lekki stopień niepełnosprawności na stałe Symbol choroby O-04. Bardzo proszę o odpowiedż na mail-a, czy moje schorzenie ,jest w tym wypadku schorzeniem specjalnym
  odpowiedz na komentarz
 • Witam! Prosze o Radę i pomoc!
  Kwiat
  14.01.2019, 20:43
  Jestem osoba niepełnosprawną od urodzenia. Mam 22lata. Mam od urodzenia uposledzenie umysłowe lekkie (dodatkowo mam obnizona koordynacje ruchow rak + w dzieciństwie ADHD) PYTANIE: W jaki sposób uzyskać orzeczenie o niepełn. w stopniu Lekkim lub Umiarkowanym? Pisac odpowiedzi tutaj lub na maila. Proszę o pomoc, musze z czegoś zyć!
  odpowiedz na komentarz
 • bez tytułu
  nikt
  20.11.2018, 10:00
  czyli mam stopień lekki i ..... nic wielkie nic oślepnę i kręgosłup mi siądzie całkiem,
  odpowiedz na komentarz
 • Chory kraj.
  Ja
  13.06.2018, 16:57
  Mialem stopien znaczny.Tez mi zmniejszyli na umiarkowany.Z zus rente z tytulu czesciowej niezdolnosci do pracy.Dziwne ze po 20latach brania renty nagle zus mnie ozdrowil i stwierdzil ze jestem calkowicie zdolny do pracy.Wspomne ze mam cukrzyce typ 1 .Jestem po amputacji nogi,nie wspominajac o polineuropatii cukrzycowej ostrej.Ale co tam zdrowy jestem wedlug systemu to czym sie martwic.☺
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień to tylko statystyka i kosmetyka
  JAN
  19.12.2017, 08:53
  Tak!To tak samo jakby w chiśskiej konserwatywnej i restrykcyjnej restauracji położyć ludziom widelce do jedzenia.Po co,ktoś zapyta?Otóż nie istotne ,po co?ale istotne jest to,że ktoś te widelce produkuje,zlicza,transportuje,a czasem przetrze ścierką.Zawsze,udzielając lekki stopień można powiedzieć,że w Polsce ileś tam procent niepełnosprawnych normalnie pracuje!Zastanawiające jest to,dlaczego pełnosprawni posiadają większe przywileje od ON?Dlaczego żadna konkretna organizacja nie wymogła na władzach rządowych i samorządowych,aby w każdej gminie funkcjonowały instytucje,które wyłącznie zatrudniają ON.Przecież w kraju mamy rozrost instytucji.Tym sposobem wszyscy niepełnosprawni w gminach znajdą zatrudnienie,a dodatkowo procentowo można zatrudnić pełnosprawnych,choć lepiej chyba zapłacić karę jak jest dotychczas.Obsługa niepełnosprawnych w Polsce to właśnie taka chińska restauracja.I naprawdę nie wierzę,że nie można stworzyć przepisów,które ułatwią zycie niepełnosprawnym.Każda ON zatrudniona w takich instytucjach,to wpływy do budżetu i eliminacja szarej strefy.Jeśli w Polsce ,dziś pracują ON,które zdobyły zawody i pracowały przez wiele lat,to młodzi ludzie skazani są na zagładę.Tu nie chodzi o tworzenie indywidualnych przepisów,ale o systemowe podejście.Konwencja ON ,to nic nie wart papierek,chyba że znajduje się we właściwych rękach.W Polsce ON zazwyczaj proponowane mają wyjście,czyli drzwi pozbawione klamki.Niepełnosprawni nie potrzebują,aby ktoś za nich robił dosłownie wszystko.Wystarczy aby swym działaniem wprawiono klamkę do drzwi.Niepełnosprawni mają sami mieć prawo lub obowiązek skorzystania z wyjścia,z sytacji w której się znajdują.
  odpowiedz na komentarz
 • Komu przysługuje karta parkingowa ?
  Zbigniew
  22.09.2017, 12:15
  Mam orzeczoną niepełnosprawność w stopniu lekkim. W urzędzie twierdzą iż nie należy mi się karta parkingowa, w tutejszym artykule czytam też że mi się nie należy a w innym artykule czytam że są jednak wyjątki i że mogę się ubiegać o taką kartę, trzeba tylko mieć odpowiednie symbole np: 10-N INFOR.PL - Zmiany od 1 lipca 2014 Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie: 1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeśli jednak posiada ona kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Zobacz też: Jak odzyskać auto, które zostało odholowane na policyjny parking? Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne). Wydaną osobie niepełnosprawnej kartą parkingową może posługiwać się także inna osoba (kierujący pojazdem) jeśli związane jest to z przewozem osoby niepełnosprawnej (np. dowozem do lekarza, pracy, sklepu itp.
  odpowiedz na komentarz
 • Proszę o wyjaśnienie
  szymeta
  07.06.2017, 11:44
  Mam stopień niepełnosprawności -znacznego symbol 08-T czy badania prywatne będę mogła odliczyć od podatku.
  odpowiedz na komentarz
 • moje choroby
  Maria
  24.04.2017, 19:34
  Mam następujące choroby, Cukrzyca 2, ciśnienie krwi, zakszepica żył głębokich, żylaki, choroba nerek, masowe zwyrodnienie stawów, i kręgosłupa, dyskopatia wielopoziomowy ,nietrzymanie moczu, choroby kobiece, 3 operacje, otyłość, nerwica ,dna moczanowa, choroby krążenia, nie dotlenienie serca, nogi pachną. Jaka mogę dostać grupę ?
  odpowiedz na komentarz
 • Skandal
  Iwona
  22.04.2017, 15:46
  Przez 19 lat miałam stopień znaczny. Teraz komisja dała mi umiarkowany.niewiem dlaczego czyżby mi się polepszylo.jestem po dwóch nowotworach.doszedł chory kręgosłup stawy kolanowego.przez co utrudnia mi w chodzeniu.od roku chodzę przy chodzikiu lecze się nie ma poprawy. Nie rozumie dlaczego mi zniżki stopień jak potrzebuje pomocy innych osob
  odpowiedz na komentarz
 • Czyli w zasadzie lepiej nie miec lekkiego
  kregi szyjne
  09.04.2017, 18:06
  Bo same są z tym problemy a 'korzyści' żadnych, a jeszcze jak niepełnosprawności nie widać (kręgosłup,psychiczna,nogi i ręce nie ucięte) to ściemniacz i krętacz. Chory kraj.
  odpowiedz na komentarz
 • To jest śmieszne
  Dejzi
  22.03.2017, 22:16
  Jestem po 9 operacjach i biorę morfinę. Od lat mam lekką grupę niepełnosprawności. Śmiech na sali!!!! Ktoś chyba powinien się za to wziąć bo to jest chore|!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Bezsilność
  Bogdan Orzeszek
  14.12.2016, 01:11
  To co ja mam powiedzieć byłem na trzech komisjach ZUS powiem tak że to banda która żeruje na ludziach niepełnosprawnych. Jestem po trzech operacjach na uszy i czekają nie jeszcze dwie a foteli doszło mi jeszczę przez pracę w magazynie miednica i kregoslup i pani orzecznictwa powiedziała mi że mogę iść do bardzo lekkiej pracy wspomnę ze to ZUS z Pruszkowa wysłał mnie do Warszawy a teraz dowiedziałem się że grozi mi bardzo powazna operacja na te organy ma stopień lekki ze zwledu na uszy niepełnosprawność datuje się od daty urodzenia to cud ze znalazłem sobie pracę w zakładzie osób niepełnosprawnych gdzie przyjęli mnie choć mam tylko dawna trzecią grupę i dali mi nawet umowę o pracę . Cieszy mnie to bo kierowniczka i brygadzistka przestrzegają zalet lekarza ortopedyczne jak i medycyny pracy a nawet starają się w firmie zebym zmienił grupę na umarkowany co z tego wyjdzie to czas pokaże pozdrawiam i nie podajemy się są jeszcze ludzie co chcą pomóc wystarczy chcieć
  odpowiedz na komentarz
 • refundacja FreeStyle Libre
  Andrzej Parzydło
  02.12.2016, 19:15
  Szanowni Państwo, jestem lekkim niepełnosprawnym 11-I. Jedną z chorób która mnie dopadła to cukrzyca (insulina). O wieku 60+, nie wspomnę. Mam pytanie, czy istnieje możliwość, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, dokonać odliczenia na Free Style Libre (na bieżąco pomiar cukru, bez ciągłego nakłuwania) miesięczny koszt to 520,00 zł. Jeżeli tak to jakie warunki muszę spełnić?
  odpowiedz na komentarz
 • lekki stopien po operacji kregosłupa odcinek ledzwiowy
  mariusz szumigała
  22.11.2016, 18:32
  mam lekki stopien mam 33 lata jestem po operacji lędźwiowego odcinka po 3 latch od operacji znów paraliż nogi i badania nadaje się na operacje a lekarz orzecznik nic ok jest i urząd pracy może pan dzwigac robic ludzie puknijcie się w głowy jak mogłem robiłem i co mam 2 operacje być kaleka i co mam lekki stopien na stałem dobre smiech
  odpowiedz na komentarz
 • Grupa lekka
  098
  30.09.2016, 16:13
  Po co ona jest?.Mam powaznie chory kregoslup, nie jestem w stanie pracowac 8 godzin.Chodze w gorsecie ale jak wiadomo nie mge dluzej jak maksymalnie 5 godzin.I co mi dala lekka grupa? nic. Bede walczyc o umiarkowana, musze pracowac i chce pracowac ale nie da rady w pelnym etacie.
  odpowiedz na komentarz
 • Stopień niepełnosprawności lekki 07-S
  Piotr
  25.07.2016, 21:03
  Pracuję na pełnym etacie 40 godzin tygodniowo, tzn. 7:30 - 15:30. Nie mam żadnych godzin nadliczbowych, gdyż przepisy tego zabraniają. Moje pytanie dotyczy sytuacji jednodniowego wyjazdu na szkolenie , które znajduje się 250 km od mego miejsca pracy. Skoro przepisy zabraniają pracy w godzinach nadliczbowych to w związku z wyjazdem nasuwają mi się pytania: 1. Czy czas dojazdu na takie szkolenie powinien być wliczony do czasu dnia pracy tj.8 godzin? Dojazd samochodem pozwala mi zdążyć na takie szkolenie. 2.Czy pracodawca powinien zwrócić mi koszta podróży na podstawie przedstawionego rachunku za paliwo jadąc samochodem prywatnym?
  odpowiedz na komentarz
 • stopien umiarkowany a papiery do zus po co
  krawiec
  04.07.2016, 09:05
  mam pytanie skladalam dokumenty mam orzeczony stopien niepelnosprawnosci umiarkowany po co mam skladac dokumenty do zus
  odpowiedz na komentarz
 • Kinga Stasiak
  Kinga
  25.05.2016, 23:13
  Mam 34 lata,od 1,5 roku walczę z rakiem piersi.Jestem po operacji oszczędzającej i usunięciu dwóch węzłów chłonnych.Przeszlam chemioterapię,radioterapie i na pięć lat mam zaleconą hormonoterapię na skutek której mój organizm przechodzi menopauzę.Ciągle nie mogę przywyknąć do tych uderzeń gorąca,zimnych potów i całej tej reszcie,ktora towarzyszy menopauzie.Chciałam się poradzić czy w moim przypadku jest sens starać się o stopień niepełnosprawności i czego mogę się spodziewać.Może ktoś ma podobną sytuację.... proszę o odpowiedź.
  odpowiedz na komentarz
 • zatrudnię
  Kasia
  05.05.2016, 19:17
  Pracuje w Poznaniu i chętnie zatrudnie na umowę o pracę osoby z orzeczeniem. Niestety nie mogę ich znaleźć....taki paradoks. J
  odpowiedz na komentarz
 • Odliczenia
  gość
  05.05.2016, 06:27
  Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może odliczyć prywatne wizyty lekarskie i odpłatne badania? W szpitalu Sw Rafała w Krakowie neurochirurdzy przyjmują prywatnie, a to koszt 350zł od wizyty ;(
  odpowiedz na komentarz
 • Lekkie cierpienie, umiarkowane cierpienie
  Starszy
  27.04.2016, 20:42
  Najważniejsze są statystyki; liczba rencistów zmalała do niecałego miliona osób - będą krzyczeć nagłówki. Jak masz zniszczone kolana czy stawy to cierp i pracuj a z tego tytułu twój pracodawca dostanie dofinansowanie 450zł /bardziej jako zadośćuczynienie, że widzi czasami kulawego robotnika w swoim zakładzie/. Kiedyś to dostałbym rentę i w domu bawił wnuki a obecnie biorę leki i blokady, aby jakoś dać radę; a skutek jest odwrotny- wysiada wątroba i trzustka i łapę cukrzycę po sterydzie. No przecież popsute kolano już się nie popsuje. Proste - lobbują przedsiębiorcy ,nie pracownicy i to ci pierwsi dostają 450, 1125 czy 1800zł a pracownik renty nie dostanie, bo popsuje statystyki. To może z tych w/w kwot przekazać choremu np; 150, 300 czy 400 zł jako zadośćuczynienie za cierpienie w pracy i ewentualne niższe zarobki na innym, lżejszym odcinku pracy. Jak się nie uda to może faktycznie wprowadzić eutanazję - to takie europejskie...
  odpowiedz na komentarz
 • tylko 88 lat
  Rosa
  17.04.2016, 21:50
  w tym roku kończę 88 lat jestem kombatantem na komisji o niepełnosprawność zaliczono mnie do lekko niepełnosprawnej, tak widzą lekarze orzecznicy odwoływać się nie będę dałam radę przeżyć 88 lat bez niepełnosprawności ale w otoczeniu osób kochających które cały czas mi pomagają a orzecznicy niech pomyślą kto ich pokocha i czy im w życiu pomoże.
  odpowiedz na komentarz
 • ironia
  lekko niepełnosprawny
  04.03.2016, 08:33
  Mamy nadzieję, że udało nam się pomóc ocenić, „po co dają lekki stopień niepełnosprawności”. Wystarczyło napisać , że można się przez 15 minut pogimnastykować w pracy i tyle
  odpowiedz na komentarz
 • skierowanie na badania okresowe osoby z orzeczeniem o niepełnosprawnosci
  adam
  09.02.2016, 07:33
  Jestem zatrudniony w zakładzie pracy (nie chronionym) w trakcie zatrudnienia nabyłem orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim na stałe (niedosłuch) przeciw wskazania do wykonywania pracy to Maszyny w ruchu , praca w hałasie , na wysokości powyżej 3 m. poinformowałem o tym fakcie pracodawcę który przeniósł mnie do takiej pracy gdzie nie miałem styczności z wymienionymi przeciwwskazaniami ale w obecnej chwili pracodawca chce zmienić mi stanowisko na takie którym przeciwwskazania w tym celu otrzymałem skierowanie na badania lekarskie w miejscu które określa czynniki występujące na stanowisku znajdują się obsługa maszyn w ruchu i praca powyżej 3 m. wiadomo że żaden lekarz medycyny pracy nie zezwoli mi na pracę z powodu przeciwwskazań pracodawca nie chce zmienić mi warunków w skierowaniu myślę że umyślnie aby mógł mnie zwolnić z pracy pracuję w tym zakładzie od 87 roku orzeczenie posiadam od 2005 roku do tej pory było wszystko dobrze na skierowaniach na badania miałem wykreślone czynniki które mogły spowodować nie dopuszczenie mojej osoby do pracy i takie nie występowały na moim stanowisku pracy nie wiem co mam robić może ktoś miał podobny przypadek z góry dziękuję za pomoc (chyba został mi tylko Sąd Pracy)
  odpowiedz na komentarz
 • dotacja na działalność
  janek
  23.01.2016, 15:22
  czy mając lekki stopień niepełnosprawności mogę się starać o dotację z pfron na otworzenie własnej działalności gospodarczej?obecnie jestem bezrobotny,zarejstrowany w urzędzie pracy
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas