Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co się zmieni w 2016 roku?

29.12.2015
Autor: Beata Rędziak
kolaż czterech obrazków, dwa na górze przedstawiają niebieskie miejsce na parkingu dla osoby niepełnosprawnej i stopy małego dziecka, dwa niżej pokazują nauczycielkę pomagającą uczennicy i rozsypane drobne pieniądze na papierowych

Co przyniesie 2016 rok? Co się zmieni? Przypominamy o sprawach i przepisach, o których pisaliśmy na naszym portalu, a które wejdą w życie w roku 2016. O innych będziemy, jak zawsze, informować Was na bieżąco.

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1300 zł netto, czyli równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.

Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne może pobierać rodzic lub opiekun dziecka z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia (lub do 25. r.ż. – w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki). Warunkiem przyznania świadczenia jest rezygnacja z pracy lub niepodejmowanie jej z powodu konieczności sprawowania opieki.

Więcej o świadczeniu pielęgnacyjnym przeczytasz na naszym portalu.

Złotówka za złotówkę

1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa, zwana „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że otrzymywana przez rodzinę od państwa pomoc zmniejszy się o kwotę, o jaką powiększy się jej dochód, a nie, jak dotychczas, zostanie zupełnie wstrzymana.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Więcej informacji o ustawie, zwanej „złotówka za złotówkę” znajdziesz na naszym portalu.

Obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego

Od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach  i szkołach, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, zespół Aspergera czy niepełnosprawności sprzężone, obowiązkowe będzie zatrudnienie nauczyciela wspomagającego.

To efekt nowego rozporządzenia w sprawie organizowania warunków kształcenia, opieki i wychowania dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które Minister Edukacji Narodowej podpisał w sierpniu 2015 r.

Więcej obowiązku zatrudnienia nauczyciela wspomagającego przeczytasz w artykule na naszym portalu.

Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2016 r. wyniesie 1850 zł brutto. Eksperci nie mają wątpliwości – wzrost płacy minimalnej od nowego roku wpłynie na rynek pracy osób z niepełnosprawnością.

- Koszty płacy pójdą więc w górę, a dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością zostanie na tym samym poziomie – mówiła nam we wrześniu 2015 r. Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.PL. – W związku z tym obawiam się, że niektórzy pracodawcy mogą mieć problemy z terminowym ponoszeniem kosztów płacy, szczególnie jeśli nie uda im się podwyższyć stawek za usługi od 1 stycznia przyszłego roku.

Płaca minimalna od początku 2016 r. w stosunku do obowiązującej w 2015 r. wzrośnie o 100 zł, czyli o 5,7 proc. Nie ulegną natomiast zmianie kwoty dofinansowań do pensji pracownika z niepełnosprawnością, które dla poszczególnych stopni niepełnosprawności wynoszą odpowiednio: stopień znaczny – 1800 zł, stopień umiarkowany – 1125 zł, stopień lekki – 450 zł. Ponadto kwoty mogą być podwyższone przy każdym stopniu o 600 zł dla pracowników ze schorzeniami specjalnymi (choroba psychiczna, epilepsja, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwojowe; wyjątek: pracownicy niewidomi – zwiększone dofinansowanie dla stopnia znacznego i umiarkowanego).

Na naszym portalu znaleźć można artykuł, w którym informowaliśmy szerzej m.in. o zmianie kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ozusowanie umów zleceń

1 stycznia 2016 r. wejdą też w życie przepisy dotyczące oskładkowania umów zleceń. Zmiany spowodowane są nowelizacją Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla osób z niepełnosprawnością zmiany te mogą się okazać korzystne.

- Może być tak, że pracodawcy odejdą od tych umów, i będą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością na umowy o pracę, gdyż to pozwoli im uzyskać dofinansowanie do ich wynagrodzeń,  a tym samym choć trochę zminimalizować koszty płacy – komentowała dla nas we wrześniu 2015 r. Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.PL. – Brak uzależnienia systemu dofinansowań do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością od płacy minimalnej podwyższa koszty zatrudnienia, tym bardziej, że u większości osób niepełnosprawnych wynagrodzenie w umowie o pracę to płaca minimalna, która co roku jest podwyższana.

Więcej informacji nt. nowego sposobu ozusowania umów zleceń znaleźć możesz na naszym portalu.

Umowa na czas nieokreślony po 33 miesiącach

Kolejną zmianą dotyczącą zatrudnienia jest obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. przepis, zgodnie z którym pracodawca po upływie 33 miesięcy od zatrudnienia danego pracownika musi zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony.

Tak samo będzie musiał zrobić pracodawca, który zawarł już z pracownikiem trzy umowy na czas określony. Nie będzie to dotyczyło jedynie przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych oraz wykonywania pracy na czas kadencji.

O tym, czy zmiany w kodeksie pracy są szkodliwe dla pracowników z niepełnosprawnością, pisaliśmy na naszym portalu w sierpniu 2015 r.

Bezpłatna pomoc prawna

Od nowego roku dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej mają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Szczegółowe informacje o tym, kto może liczyć na darmową pomoc prawną i w jakim zakresie – na stronie stworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

7 punktów za nielegalne parkowanie na „kopercie”

Najprawdopodobniej 4 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowy taryfikator mandatów, zgodnie z którym nieuprawnione parkowanie na „kopercie” będzie karane 7 punktami (oraz oczywiście mandatem w wysokości 500 zł). Obecnie grozi to 5 punktami karnymi.

Nowy taryfikator mandatów trafił do ustaleń międzyresortowych pod koniec października 2015 r. Pod koniec roku projekt wciąż był na etapie uzgodnień. Jeśli do projektu taryfikatora nie zostaną zgłoszone uwagi, powinien on wejść w życie 4 stycznia.

Więcej o 7 punktach karnych za nieuprawnione parkowanie na „kopercie” na naszym portalu.

Dodatek do najniższych rent i emerytur

Jak podaje PAP, Sejm pracuje nad uchwaleniem jednorazowego dodatku do rent i emerytur, wynoszących mniej niż 2 tys. zł.

Propozycje PSL i PO to 350 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu w kwocie 900-1100 zł, 200 zł dla świadczeń w granicach 1100-1500 zł i 100 zł dla otrzymujących miesięcznie od 1,5 tys. do 2 tys. zł.

Propozycja PiS  to 400 zł przy świadczeniach w kwocie do 900 zł i 50 zł dla rent i emerytur w przedziale między 1,5 tys. zł a 2 tys. zł. Pozostałe dwie kwoty są takie same, jak w propozycjach PO i PSL.

Dodatek miałby być wypłacony w 2016 r. wraz z marcowym świadczeniem.

Więcej o jednorazowym dodatku do rent i emerytur – w naszym artykule.

500 zł miesięcznie na dziecko

Rząd planuje, że od kwietnia 2016 r. miałoby być wypłacane świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, 500 zł miesięcznie przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko.

Świadczenie miałoby być wypłacane rodzicom lub opiekunom do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program skierowany jest także do samotnych rodziców.

Obecnie trwają konsultacje społeczne programu „Rodzina 500+”. Więcej na ten temat na naszym portalu.

Fizjoterapeuta na nowo

1 czerwca 2016 r. wejdzie w życie Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która przede wszystkim uznaje fach fizjoterapeuty za samodzielny zawód medyczny.

Reguluje zasady: wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadza samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Nowe przepisy określają wymagania wobec osób, które chcą wykonywać ten zawód, oraz wprowadzają Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Prezydent podpisał ustawę 26 października 2015 r.

Pełny tekst Ustawy znaleźć można na stronach Rządowego Centrum Legislacji (plik PDF, 1059 KB).

Zmiana art. 22, czyli ograniczenie ulg

Od 1 lipca 2016 r. obowiązywać będzie nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmiana przepisów ogranicza do wysokości 50 proc. ulgi dla firm, które nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób z niepełnosprawnością, a kupują usługi firm, które to robią. Ulgi wyliczane będą na podstawie najniższej pensji krajowej, co pomoże kontrolować system ich udzielania.

Zmienia się także wysokość kar dla pracodawców, którzy źle wyliczą ulgi – jest to trzykrotność różnicy między tym, co należało się PFRON, a tym, co do Funduszu nie wpłynęło, niemniej jednak wartość kary nie będzie wyższa niż 30 proc. udzielonej ulgi.

O burzliwych dyskusjach nad nowelizacją art. 22 Ustawy o rehabilitacji, w którym są informacje o ulgach, pisaliśmy w naszych artykułach.

Nowe zasady wystawiania legitymacji osoby z niepełnosprawnością

Nowe przepisy regulują zasady wystawiania legitymacji osoby z niepełnosprawnością. Od 1 października 2016 r. będzie ona wydana na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, nie może być on jednak dłuższy niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60 lat.

Wyrobienie legitymacji będzie bezpłatne. 15 zł zapłacimy jedynie w sytuacji, gdy konieczne będzie wydanie duplikatu dokumentu.

Zmiana kwot zasiłku rodzinnego

Od 1 listopada 2016 r. planowana jest zmiana kwot zasiłku rodzinnego. Zasiłki te wzrosną o 6 zł i wyniosą:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
 • 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata.

Komentarz

 • zasiłki pielęgnacyjne
  niesprytny
  03.01.2016, 10:09
  Kiedy zostaną podwyższone zasiłki pielęgnacyjne?

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas